0

1. Korten partneralimentatie

Er is een uitkering aangevraagd door iemand die maandelijks € 1.000,- ontvangt van haar ex-partner. Moet deze alimentatie bruto of netto gekort worden op een eventuele uitkering?
Antwoord
De alimentatie wordt netto gekort. De ontvanger van partneralimentatie is daarover belasting verschuldigd en op grond van artikel 31, derde lid Participatiewet worden de middelen na aftrek van de daarover verschuldigde loon- of inkomstenbelasting gekort. In de praktijk is vaak pas achteraf bekend hoeveel belasting er is betaald over de alimentatie en moet het gebrek aan inkomen gerepareerd worden. Dit kan door het verlenen van (onbelaste) bijzondere bijstand. Wordt algemene bijstand verstrekt, dan krijgt betrokkene een hoger fiscaal inkomen en dat kan gevolgen hebben voor de toeslagen. Om dit te voorkomen kan belanghebbende een voorlopige aanslag aanvragen en vast maandelijks belasting betalen. Dan is inzichtelijk hoe hoog het nettobedrag is.

2. Erfenis, WSNP en bijstandsrecht

Belanghebbende ontvangt al enkele jaren bijstand en zit in de WSNP. Zij ontvangt een grote erfenis. Normaal zouden we terugvorderen, maar nu gaat het naar de boedel van de WSNP en kan zij er – volgens haar bewindvoerder – niet over beschikken. Wat nu?
Antwoord 
De aanspraken op een erfdeel uit een nalatenschap ontstaan op de datum van het overlijden van de erflater (ECLI:NL:CRVB:2007:BB3921). Dit is anders als een belanghebbende een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard (ECLI:NL:CRVB:2002:AF1686). Dat betekent dat het recht op bijstand wordt beoordeeld op het moment dat de aanspraak bestond, dus bij het overlijden van de erflater. Is het vermogen nog steeds lager dan de maximale vermogensgrens, dan is er niets aan de hand. Is het hoger dan de vermogensgrens, dan leidt dat tot terugvordering. Deze schuld kan worden ingebracht in de WSNP. Is het vermogen zo hoog dat er nog steeds geen recht op bijstand zou zijn, dan speelt de vraag of belanghebbende over het geld kan beschikken. Kunnen alle schulden afgelost worden met de erfenis en blijft er dan nog iets over? Of is de erfenis niet toereikend en loopt de WSNP door? In dat geval kan betrokkene niet beschikken over het vermogen en zal de uitkering doorlopen.

3. Woonlasten door een derde betaald

Mevrouw is bezig met een echtscheidingsprocedure (er is nog geen rechterlijk uitspraak). Partner heeft de echtelijke woning verlaten, maar betaalt nog steeds de hypotheek. Wat doen we met deze betalingen?
Antwoord
Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. een korting omdat deze betalingen als betalingen in natura worden aangemerkt (artikel 33 lid 1 PW);
  2. een korting als er géén sprake is van de kostendelersnorm;
  3. de bijstand lager vaststellen op grond van het individualiseringsbeginsel (artikel 18 lid 1 PW).

Je kunt de hypotheekbetalingen niet als inkomsten aanmerken, omdat de ex-partner de bedragen niet aan belanghebbende overmaakt, maar aan de bank.

4. Waardestijging vermogen

Moeten we het vermogen hoger vaststellen als bepaalde vermogensbestanddelen meer waard worden?
Antwoord
In het algemeen geldt dat als vermogen stijgt, de waardestijging wordt betrokken bij het vermogen. Het kan gaan om goederen, bijvoorbeeld de waarde van een woning (ECLI:NL:CRVB:2011:BP1421), maar ook om aandelen of obligaties die tijdens de uitkering in waarde stijgen (koerswinst). Koerswinst wordt in aanmerking genomen als vermogen. Betrokkene moet de zogenaamde ‘contante waarde’ opvragen bij de financiële instelling (ECLI:NL:CRVB:2002:AE7159). Een latere waardedaling van effecten heeft geen invloed (ECLI:NL:CRVB:2005:AT6676).
Bij leaseaandelen ligt dit anders, omdat het leasecontract een vaste looptijd heeft en meestal niet gemakkelijk tussentijds beëindigd kan worden. Kan het contract beëindigd worden, dan merk je dit aan als vermogen. Komt het vermogen daarmee boven het vrij te laten vermogen, dan moet de uitkering worden beëindigd. Ligt de contante waarde onder het vrij te laten vermogen, dan hoeven de aandelen/obligaties niet te gelde worden gemaakt. De waarde van aandelen of obligaties wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van een opgave van de waarde.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp