0

Stimulansz adviseur Andries Terpstra geeft u 5 tips voor het vaststellen van levering van zorg:

1. Tevredenheidsonderzoek bij cliënten

Veel gemeenten voeren een cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek geeft alleen zekerheid over de levering als het proces zodanig is ingericht, dat alle aanbieders in het onderzoek (voldoende) zijn meegenomen en er actie wordt ondernomen op negatieve signalen. Wanneer een onderzoek door of in opdracht van de aanbieder wordt uitgevoerd, moet worden vastgesteld dat de deelnemende cliënten objectief zijn gekozen. Ook vastgelegde en opgevolgde ervaringen van huisartsen, of andere wettelijke verwijzers, kunnen worden meegenomen.

2. Informatie uit huisbezoeken

Waar medewerkers regelmatig contact hebben met cliënten, kan dit contact informatie voor de leveringscontrole bevatten: mits vastgelegd en opgevolgd. Hier wordt besproken bij welke aanbieders de cliënten ‘in zorg’ zijn en hoe de voortgang is.

3. Informatie uit een klachtenregistratie

In de klachtenprocedure van de gemeente kunnen signalen worden vastgelegd over de dienstverlening van individuele aanbieders. De klachtenprocedure wordt dan niet alleen gebruikt om de dienstverlening aan de cliënt te verbeteren, maar ook om de aanbieder te monitoren. Ook hier is goede vastlegging en opvolging van belang.

4. Informatie uit het herindicatie-proces

Wanneer herindicaties worden uitgevoerd (door persoonlijk contact met de cliënt), kan direct de vraag gesteld worden of de dienstverlening tot nu toe op peil is. Vervolgens dient dit te worden vastgelegd in een gespreksverslag.

5. Uitvoeren van materiële controles bij de zorgaanbieder

Een materiële controle kan worden gedefinieerd als: ‘een onderzoek waarbij door de gemeente wordt nagegaan of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de cliënt’. Het eerstgenoemde doel van het onderzoek (de levering) is gericht op rechtmatigheid, het tweede doel (was de geleverde zorg gezien de gezondheidstoestand aangewezen) is de doelmatigheid. Het eerste deel kan goed worden uitgevoerd door de controlerend accountant van de zorgaanbieder. Zorg er bij de aanbesteding voor dat dit als criterium wordt meegenomen.

Meer weten over hoe u de interne processen in uw gemeente kunt verbeteren?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp