Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Blogs

Blogoverzicht


De Centrale Raad heeft onlangs weer een interessante uitspraak gedaan over de fictieve draagkracht bij boetes. Een fictieve draagkracht betekent dat je vaststelt wat iemand zou kunnen betalen, zonder dat je kijkt naar wat hij daadwerkelijk aan inkomsten heeft. Een fictieve draagkracht bij boete kan echter wel heel erg fictief zijn.


Tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad vroegen wij aan 75 cliëntenraadsleden of ze één voorbeeld konden noemen waar het niet goed was gegaan met de bejegening. Nou, dat is gelukt! De voorbeelden vlogen ons om de oren. In heel veel voorbeelden was de inhoud niet het probleem. Wel de toon van het gesprek, de woordkeuze, of juist de onmogelijkheid om een gesprek te kunnen voeren met de juiste persoon. Net zoals alle andere mensen


Na een inleidende blog nu wat meer informatie over hoe je een goede basis kunt opbouwen om als gemeente te kunnen toetsen of een cliënt een pgb moet hebben of niet. En: of dat pgb goed besteed wordt of niet.


Collega Frans Kuiper vergeleek in zijn blog Beschut of vogelvrij beschut werk met een voetbalwedstrijd. De wedstrijd die hij beschrijft wordt niet gespeeld met de doelgroep van beschut werk maar met gemeenten, werkgevers en indicatiestellers. In zijn nabeschouwing komt hij - vrij vertaald - tot de vraag of het nu om het spel of de knikkers gaat. En hoewel ik vind dat metaforen niet uitgemolken moeten worden is dat een voorzet die ik graag inkop.


Ondanks dat de economie aantrekt en het aantal banen en vacatures toeneemt, zitten nog steeds relatief veel jongeren zonder werk. Een deel van deze jongeren beschikt over een startkwalificatie, maar heeft moeite om zelfstandig de weg naar werk te vinden. Gemeenten kunnen deze jongeren ondersteunen bij hun zoektocht, maar in de praktijk blijkt dat weinigen van hen een beroep doen op de hulp van gemeenten. Het probleem: gemeenten en werkloze jongeren met een startkwalificatie weten elkaar niet of nauwelijks te bereiken.


Mensen moeten aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar niet ten koste van alles. Zij moeten voldoende geld overhouden om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien, de zogeheten beslagvrije voet.


Introductie pgb in de oude Wmo
Sinds 2007 kennen we het persoonsgebonden budget in de Wmo. Het persoonsgebonden budget (hierna: pgb) is een geldbedrag, bedoeld om ondersteuning in te kopen. Voor veel mensen is dat pgb echt een uitkomst. Een cliënt met een Wmo-indicatie voor een maatwerkvoorziening kan met een  pgb zelf een vertrouwde, vaste dienstverlener inhuren of zelf een hulpmiddel aanschaffen.


In mijn vorige blog beschreef ik de ontwikkelingen die het beschermingsbewind de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Ik sloot mijn blog af met de vraag of het wettelijk gezien mogelijk is om voorliggende voorzieningen te creëren voor het beschermingsbewind. Dit is wat veel gemeenten proberen te doen. Ook stelde ik de vraag of dit betekent dat bewindvoerders in de toekomst overbodig zijn. Graag neem ik u mee om hier antwoorden op te verkrijgen.


De vraag of resultaatgericht indiceren en - veel belangrijker - beschikken nu mogelijk is of niet blijft aandacht vragen. Resultaten benoemen in beschikkingen is prima, maar de gemeente moet daarbij wel aangeven hoe die resultaten te bereiken zijn, inclusief de tijdseenheden die ervoor nodig zijn.


De omgang met beschut werk is net als een voetbalwedstrijd, de uitslag is belangrijker dan de toeschouwer.


Als je een bijstandsuitkering hebt moet je bij de gemeente melding maken van – kort gezegd – alles wat van invloed kan zijn op het recht op uitkering. Dit is de zogenaamde inlichtingenplicht, neergelegd in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet. Nu bepaalt dit artikel ook al sinds jaar en dag dat de inlichtingenplicht niet geldt voor gegevens die de gemeente uit een andere administratie kan halen. Voor welke administraties dit precies geldt moet worden bepaald in een nadere (ministeriële) regeling. Fijn zal je denken, dat scheelt de burger het dubbel doorgeven van gegevens. Helaas niet, want de nadere regeling is nooit vastgesteld. Tot 22 maart jongstleden!


Nu veel gemeenten het integraal werken tot norm hebben verheven is het nodig om een nieuwe vaardigheid bij consulenten werk en inkomen  te ontwikkelen: sociale alertheid. In veel gemeenten is de afgelopen jaren aandacht geweest voor het ontwikkelen van fraude alertheid. Een goed ding, want herkennen van signalen van fraude is een bijzondere vaardigheid. Handhavers hebben hun kennis daarover overgedragen aan consulenten W&I.


In Nederland kennen we drie beschermingsmaatregelen voor de meerderjarige die niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen. Deze beschermingsmaatregelen zijn de curatele, het beschermingsbewind en het mentorschap. Voornamelijk het beschermingsbewind is een veelbesproken thema binnen het sociaal domein. Dit komt omdat beschermingsbewind de meest gebruikte maatregel is en gemeenten hierdoor meer en meer financieel belast raken met de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Maar wat is beschermingsbewind ook alweer? Hoe is het ontstaan? Voor wie is het tegenwoordig bedoeld en wat zal er in de toekomst mee gebeuren?


De Participatiewet bevat aardig wat leeftijdsgrenzen, maar een opvallende is de leeftijdsgrens van 27 jaar. Personen jonger dan 27 jaar zijn uitgesloten van vrijlating van:

  • inkomsten uit arbeid
  • premies of
  • een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk (artikel 31 lid 5).
  • Personen jonger dan 27 jaar:
  • zijn ook uitgesloten van een participatieplaats (artikel 7, achtste lid). En
  • voor hen geldt een zoekperiode alvorens zij een bijstandsaanvraag kunnen effectueren (artikel 41, vijfde lid).


Stimulansz kent u als een breed georiënteerde dienstverlener, die graag haar kennis deelt met alle belanghebbenden. Ook met marktpartijen werken wij graag samen, zoals met Wolters Kluwer, voor de productie van “Praktische informatie over Sociale Zekerheid”. In onderstaande duo-blog krijgt u een indruk van hoe het productieproces en de samenwerking verloopt.