0

Financieel advies

Resultaten

Met een doorlichtingsonderzoek wordt een organisatie of een deel daarvan onderzocht. Wat exact wordt onderzocht en welke onderzoeksvragen beantwoord moeten worden, stemmen we vooraf met u af. Onze ervaring is dat u inzicht krijgt in:

 

  • welke activiteiten uw organisatie onderneemt en wat de kosten daarvan zijn;
  • of uw formatie toereikend is;
  • hoe uw prestaties zich verhouden tot andere organisaties;
  • of u beschikbare informatie juist benut;
  • de resultaten van het beleid (effectiviteit);
  • hoe de kosten van het beleid zich verhouden tot de behaalde resultaten;
  • of er voldoende sturingsinformatie binnen de organisatie voorhanden is;
  • waar efficiency te bereiken is.

Hoe doelmatig en doeltreffend werkt de afdeling of organisatie? Een belangrijke vraag die vaak lastig te beantwoorden is. Een vraag ook die u moet onderzoeken. Maar hoe doet u dat? En wilt u dit zelf doen of besteedt u dat uit?

Het sturen van gemeentelijke activiteiten is een cyclisch proces. De programma- en productenbegroting, de management- en bestuursrapportages en de jaarrekening zijn daarin belangrijke instrumenten. In aanvulling op dit instrumentarium kunt u behoefte hebben aan bredere informatie. Maar dit onderzoek kan lastig en tijdrovend zijn. Wij bieden de mogelijkheid tot een doorlichtingsonderzoek of een onderzoek in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. We hebben ruime en specifieke ervaring met organisatieontwikkeling, kwaliteitstrajecten en bedrijfsvoering op het gebied van het sociaal domein.

Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen zijn een belangrijk onderdeel van doorlichtingsonderzoeken. Deze vormen de uitwerking van de probleemstelling. Welke concrete vragen moeten beantwoord worden om een uitspraak te kunnen doen over de hoofdvraag van de probleemstelling? De vragen zijn gericht op feiten. Doorgaans zijn het vragen die een min of meer normatief karakter hebben. Doelstelling, probleemstelling, onderzoeksvragen en normenkader moeten helder zijn. Daarbij moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoer van welke taakaspecten.

Doelgroep

Managers of teamleiders Werk en Inkomen.

Contactpersoon

Andries Terpstra

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met focus op de administratieve organisatie en interne controle.

06 13 49 81 37