Strategisch advies

Resultaten

Een voorbeeld van de resultaten bij  Rekenkameronderzoek over armoede en minimabeleid:

 • Een kwalitatief en kwantitatief beeld van bijvoorbeeld de armoede onder (groepen) burgers in de gemeente.
 • Een beeld van het minimabeleid, de minimaregelingen en de beoogde effecten in de gemeente.
 • Een kwalitatief beeld van het minimabeleid en de effectiviteit van de huidige minimaregelingen in de gemeente.
 • Een kwantitatief beeld van het minimabeleid en de overlap van voorzieningen en regelingen.

Gemeenteraden hebben onafhankelijke informatie nodig bij het stellen van kaders en het uitvoeren van hun controlerende taak. Een belangrijk instrument daarbij is rekenkameronderzoek. Alle gemeenten hebben de mogelijkheid om rekenkameronderzoek in te zetten om zicht te krijgen op het functioneren van beleid en uitvoering. Niet alle gemeenten maken hier gebruik van.

Wat kunt u als gemeenteraadslid met zo’n onderzoek?

Door regionale en landelijke ontwikkelingen zijn gemeenten vooral bezig met het formuleren van nieuw beleid. De noodzaak om het gevoerde beleid te evalueren voelen ze – onterecht – niet. Juist als u nieuw beleid formuleert, of als u voortaan regionaal samenwerkt, is het goed om rekenkameronderzoek te doen. Wij voeren dit type onderzoek graag voor u uit.

Met het rekenkameronderzoek laat u deskundig en onafhankelijk checken of uw nieuwe beleid of regionale samenwerking optimaal functioneert.

Doelgroep

Gemeenteraadsleden.

Aanpak

Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

 • opstellen normenkader
 • doorlichten van beleids- en uitvoeringsdocumenten
 • interviews met beleidsmakers, uitvoerders en klanten
 • analyse en rapportage aan de hand van het normenkader
 • formuleren van concrete aanbevelingen
 • presenteren van bevindingen in de Raad

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Rekenkameronderzoek is geen afrekenonderzoek. Het is erop gericht om bij te dragen aan het optimaliseren van uw werk.
 • Nauwe samenwerking met de rekenkamer(commissie) tijdens het onderzoek is van groot belang. We waarborgen draagvlak en praktisch nut van het onderzoek.
 • We passen ambtelijk hoor en wederhoor toe. We koppelen gespreksverslagen terug en checken interpretatie van beleidsdocumenten bij de opstellers. We houden grip op het onderzoek omdat we een discussie over feiten in een later stadium voorkomen.

Aanbod

Ons rekenkameronderzoek is een onafhankelijk en praktisch onderzoek met een deskundige, betrokken partner. Wij kunnen rekenkameronderzoek uitvoeren op het terrein van:

We doen al onderzoek voor verschillende gemeenten, zoals doorlichtingsonderzoek en doelgroeponderzoek in het kader van armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Neem direct contact op met de specialist

Pieter-Jan de Jongh

Pieter-Jan is gespecialiseerd in hulpverlening voor kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in het sociaal domein.

Anderen bekeken ook

Strategisch advies