Leveringsvoorwaarden

Stimulansz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 27194311. Hierbij horen onze algemene leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in principe leidend en bindend. Alleen in overleg kan schriftelijk van deze voorwaarden worden afgeweken. Een exemplaar van de voorwaarden kunt u ook bij ons opvragen.

 

Algemene leveringsvoorwaarden van Stimulansz

 

1 Begrippen

In deze leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

Abonnement: Overeenkomst tot het periodiek leveren van producten en/of diensten

Afnemer: de persoon of organisatie in wiens opdracht of voor wiens rekening Stimulansz producten of diensten levert.

Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen inclusief beeldmateriaal die door Stimulansz uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van software.

Diensten: Alle door Stimulansz aangeboden diensten, waarover met afnemer / opdrachtgever een overeenkomst is gesloten of waarvoor een offerte is uitgebracht, bijvoorbeeld opleidingen.

Informatiesystemen: digitale kennisbanken, webapplicaties, databestanden, modules en tools die Stimulansz via internet, e-mail of via een andere vorm van datacommunicatie verstuurt of beschikbaar stelt.

Opdrachtgever: de persoon of organisatie in wiens opdracht of voor wiens rekening Stimulansz producten of diensten levert.

Opleidingen: Alle opleidingsproducten die Stimulansz organiseert, waaronder – maar niet beperkt tot open inschrijvingen, in-company opleidingen, trainingen, actualiteitenbijeenkomsten en platforms.

Overeenkomst: Elke overeenkomst over de levering van producten en/of diensten tussen Stimulansz en afnemer / opdrachtgever met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. Van de overeenkomst maken de algemene leveringsvoorwaarden deel uit.

Producten: Alle door Stimulansz aangeboden producten en informatiesystemen.

Schriftelijk: ondertekend document (offerte), elektronisch of op papier, of een overeenkomst of bericht per e-mail.

Shop: Een webwinkel van Stimulansz.

Stimulansz:  Stichting Stimulansz. Stichting Stimulansz is statutair gevestigd in Utrecht en houdt in deze plaats ook kantoor. Stimulansz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 27194311.

 

2 Algemeen

2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle aanbiedingen, uitgebrachte offertes en alle overeenkomsten van Stimulansz en de daarbij behorende werkzaamheden.

2.2. Deze Algemene leveringsvoorwaarden gelden met uitsluiting van door afnemer of opdrachtgever gehanteerde (algemene) inkoop- of andere leveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Stimulansz heeft het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan afnemer / opdrachtgever. De gewijzigde versie van de algemene leveringsvoorwaarden maakt deel uit van elke gesloten overeenkomst.

2.4 Voor het gebruik van informatiesystemen gelden aanvullende voorwaarden, namelijk een end-user license agreement (EULA).

 

3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een overeenkomst of offerte door Stimulansz en de opdrachtgever of afnemer. Bij een bestelling van afnemer via de webshop komt de overeenkomst tot stand door bevestiging van de bestelling door Stimulansz per e-mail aan afnemer.

3.2 Offertes zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig tot 2 maanden na dagtekening, tenzij een andere afspraak is gemaakt.
Indien een offerte door afnemer wordt aanvaard, heeft Stimulansz het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte te herroepen.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk door partijen worden overeengekomen. Stimulansz behoudt zich het recht voor – waar toepasselijk – wijziging van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van content, diensten en/of producten aan te brengen.

 

4 Uitvoering overeenkomst en diensten

4.1 Stimulansz voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

4.2 In het geval is overeengekomen dat de diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, mag Stimulansz deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

4.3 Heeft Stimulansz voor de uitvoering van een opdracht medewerkers van buiten de eigen organisatie nodig, dan mag Stimulansz deze hulp inroepen. Toestemming van de opdrachtgever of afnemer is niet nodig.

4.4 Bij wijzigingen of aanvullingen op verzoek van afnemer / opdrachtgever die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Stimulansz die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

4.5 In het geval Stimulansz de dienst in fasen verleent, is Stimulansz gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat afnemer / opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

5 Gebruikmaking opgedane kennis en ervaring bij opdrachten

5.1 Stimulansz mag de kennis en ervaring die zij opdoet tijdens de uitvoering van een opdracht gebruiken bij andere activiteiten en opdrachten die passen bij haar doelstelling.

5.2 Stimulansz zal de goede naam van de opdrachtgever of afnemer niet schaden; niet bij de uitvoering van de opdracht en ook niet bij het gebruikmaken van de opgedane kennis en ervaring bij andere activiteiten en opdrachten.

 

6 Abonnementen

6.1 U gaat een abonnement voor (de resterende duur van) 1 kalenderjaar aan, tenzij er voor het product of de dienst een afwijkende abonnementstermijn geldt.

6.2 Stimulansz verlengt uw abonnement jaarlijks stilzwijgend met 1 kalenderjaar, tenzij de schriftelijke opzegging van het abonnement tenminste twee (2) maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar door Stimulansz is ontvangen.

6.3 Voor Kwaliteit in Controle (KiC) gelden de volgende van artikel 6.1 en 6.2 afwijkende voorwaarden:

i Een abonnement voor KiC wordt afgesloten voor een controlejaar. Dit loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien het abonnement ingaat in de loop van het kalenderjaar, dan wordt voor een volledig jaar gefactureerd.

ii Als het abonnement voor het volgende controlejaar is opgezegd, dan is KiC na 31 december nog 90 dagen beschikbaar voor het afwikkelen van de controlewerkzaamheden van het afgelopen controlejaar. Wanneer de accountant van de afnemer daarna nog inzage wil in de controlegegevens, kan afnemer Stimulansz schriftelijk verzoeken om de beëindigde KiC-licentie tijdelijk te heropenen.

6.4 Van de in artikel onder 6.3 genoemde voorwaarden kan worden afgeweken als schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 

7 Opleidingen en bijeenkomsten open inschrijving

7.1 Stimulansz behoudt zich het recht voor om te allen tijde in het programma van de opleiding organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen in het programma aan te brengen.

7.2 Stimulansz behoudt zicht het recht voor het tijdstip, de datum, de locatie en de plaats van opleiding te wijzigen en aangekondigde sprekers of trainers te vervangen. Stimulansz zal afnemer / opdrachtgever hiervan steeds zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7.3 Het is afnemer / opdrachtgever niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Stimulansz te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

7.4 Het is afnemer / opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door Stimulansz verzorgde opleiding, ontwikkelde leerplannen en/of verstrekte lesmaterialen zelf of in samenwerking met derde een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te verzorgen zonder voorafgaande toestemming van Stimulansz.

7.5 Stimulansz behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding door te schuiven of af te lasten.

7.6 Indien een opleiding van Stimulansz is geaccrediteerd wordt het deelnemerscertificaat verstrekt als een deelnemer de gehele training heeft gevolgd.

7.7 Annulering van een opleiding door afnemer kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.

7.8 Bij annulering meer dan tien (10) werkdagen voor aanvang van de betreffende opleiding, is afnemer niet gehouden enige kosten aan Stimulansz te vergoeden.

7.9 Bij annulering minder dan tien (10) werkdagen voor aanvang van de betreffende opleiding, is afnemer Stimulansz honderd procent (100%) van het inschrijfgeld verschuldigd.

7.10 Als een deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, mag afnemer een vervanger aan dezelfde opleiding laten deelnemen. Stimulansz kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

 

8 Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 Een abonnement wordt jaarlijks gefactureerd. De prijs geldt voor een heel jaar, tenzij in de offerte of overeenkomst een andere afspraak is gemaakt.

8.2 Stimulansz is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen. Stimulansz maakt prijsverhogingen voor abonnementen uiterlijk in oktober bekend.

8.3. a. U moet de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen, tenzij wij schriftelijk hierover een andere afspraak met u hebben gemaakt.

  1. Stimulansz mag zekerheden (zoals een bankgarantie) stellen voor de betaling en vooruitbetaling verlangen. Wij mogen onze verplichtingen uitstellen zolang u nog niet hebt betaald.
  2. Bent u met Stimulansz een vergoeding per uur overeengekomen en duren de werkzaamheden die Stimulansz voor u verricht een aantal maanden? Dan mag Stimulansz u iedere maand een factuur sturen voor het aantal uur dat in de voorafgaande maand aan de werkzaamheden is besteed.
  3. Bij niet tijdige betaling is afnemer / opdrachtgever ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer / opdrachtgever in dat geval ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Stimulansz om de door haar daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

8.4. a In het totaalbedrag zijn kosten zoals secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en materiaalkosten inbegrepen. Berekent Stimulansz deze kosten apart, dan staat dat vermeld in de offerte of overeenkomst.
b. Wanneer de uitvoering van een opdracht langer duurt dan 1 kalenderjaar, dan mag Stimulansz bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de bedragen aanpassen. Tenzij Stimulansz hierover met de opdrachtgever of afnemer andere afspraken heeft gemaakt.

8.5 Van de in artikel onder 8.1 genoemde voorwaarden kan worden afgeweken als schriftelijk iets anders is overeengekomen.

 

9 Eigendomsvoorbehoud en risico

9.1 Alle aan afnemer geleverde producten blijven eigendom van Stimulansz, totdat afnemer alle bedragen die hij aan Stimulansz verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

9.2 Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer zijn gebracht.

 

10 Leveringstermijnen

10.1 Alle door Stimulansz genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Stimulansz spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

10.2 Stimulansz is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een overeenkomst op te schorten in het geval afnemer / opdrachtgever niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening en risico van afnemer.

 

11 Geheimhouding

11.1 Elke partij bij de overeenkomst zal alle informatie over de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, en ook de inhoud van de overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie.

11.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

 

12 Verwerking persoonsgegevens

12.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.2 In de privacyverklaring van Stimulansz staat welke gegevens we verzamelen en hoe we daar mee om gaan.

12.3 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Stimulansz houdt het recht op intellectuele en industriële eigendom en het auteursrecht op al haar bestanden, diensten en producten (waaronder geautomatiseerde informatiesystemen).

13.2 Het recht op intellectuele eigendom op door de afnemer / opdrachtgever aan een product (geautomatiseerde informatiesystemen) toegevoegde content, blijft bij de afnemer / opdrachtgever.

13.3 Een afnemer / opdrachtgever mag alleen zelf van de bestanden, diensten en producten van Stimulansz gebruikmaken. Is de overeenkomst met Stimulansz opgezegd, dan eindigt het recht van gebruik van bestanden, diensten en producten op de einddatum van de overeenkomst.

13.4 Een bestand, dienst, product of geautomatiseerd informatiesysteem van Stimulansz mag niet worden verveelvoudigd of op een andere manier worden openbaar gemaakt, waaronder begrepen het opslaan in enig bestand, zonder dat Stimulansz daarvoor schriftelijk toestemming gegeven heeft.

13.5. Indien Stimulansz toestemming heeft gegeven voor het verveelvoudigen of openbaar maken van een bestand, dienst of product dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde dat vermeld wordt dat de rechten aan Stimulansz toebehoren.

13.6 Stimulansz krijgt het recht op het gebruik van al het materiaal dat voor een opdracht, overeenkomst, cursus, training enzovoort is gemaakt, ook voor zover daarin onderzoeks- of verwerkingstechnische methodieken zijn neergelegd of toegepast.

13.7 Het is afnemer / opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten in de producten, diensten of (geautomatiseerde) informatiesystemen te verwijderen of te wijzigen.

13.8 Een afnemer / opdrachtgever is verplicht degene aan wie hij dit materiaal geeft op de hoogte te brengen van deze rechten van Stimulansz.

13.9 Doet de afnemer / opdrachtgever het onder 13.8 genoemde niet, dan vordert Stimulansz een bedrag van € 15.000,-. Ook mag Stimulansz nog verdere schadevergoeding eisen. De vordering en schadevergoeding gelden ook als een afnemer of opdrachtgever zich niet houdt aan de andere voorwaarden in dit artikel.

 

14 Klachten en retourzendingen

14.1 Aanmerkingen of klachten over diensten en/of producten moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende diensten en/of producten aan Stimulansz kenbaar zijn gemaakt. Zonder een dergelijke mededeling heeft afnemer / opdrachtgever geen aanspraak jegens Stimulansz over gebreken in de diensten en/of producten. Gaat het om onzichtbare gebreken, dan moet afnemer / opdrachtgever binnen twee (2) maanden een schriftelijke klacht indienen.

14.2 Verplichtingen die u hebt aan Stimulansz moet u tijdig nakomen, ook al hebt u een klacht.

 

15 Garanties en vrijwaring

15.1 Elk gebruik van de diensten, content en/of producten is voor risico verantwoordelijkheid van afnemer / opdrachtgever.

15.2 Afnemer garandeert dat zij de diensten, content en/of producten niet zal gebruiken:

  1. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Stimulansz of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  2. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
  3. in strijd met een bepaling van de overeenkomst.

15.3 Afnemer / opdrachtgever vrijwaart Stimulansz tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door afnemer / opdrachtgever.

 

16 Aansprakelijkheid

16.1 Stimulansz is niet aansprakelijk voor:
– onjuistheden of onvolledigheden in de informatievoorziening en publicaties;
– onderbrekingen van de bereikbaarheid van digitale producten en systemen.

16.2 Stimulansz is wel aansprakelijk voor het niet-nakomen van overeenkomsten, voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid door Stimulansz.

16.3 De aansprakelijkheid van Stimulansz voor schade door de tekortkoming genoemd onder 16.2 is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever / afnemer zou hebben moeten betalen voor het product of de dienst van Stimulansz. Stimulansz is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

16.4 Bij abonnementen of opdrachten die langer dan 1 jaar duren is Stimulansz slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag dat voor een periode van 6 maanden in rekening zou worden gebracht.

16.5 De opdrachtgever of afnemer zorgt ervoor dat door derden geleden schade vanwege het niet-nakomen van de overeenkomst tussen Stimulansz en de opdrachtgever / afnemer niet op Stimulansz wordt verhaald.

 

17 Beëindiging

17.1 Stimulansz mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer afnemer / opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, faillissement aanvraagt, zijn faillissement is aangevraagd of zijn faillissement is uitgesproken, afnemer / opdrachtgever wordt of is geliquideerd of beëindigd, of in het geval afnemer of opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.

17.2 Stimulansz heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer afnemer / opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen.

17.3 Stimulansz mag de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, opzeggen indien en vanaf het moment dat de dienst of het product waarvan de levering voorwerp is van de overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

17.4 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Op deze algemene leveringsvoorwaarden, de overeenkomst en al het gebruik van producten en/of diensten is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Indien een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

18.3 Geschillen tussen Stimulansz  en afnemer / opdrachtgever worden opgelost met hulp van een mediator. Lukt dit niet, dan wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

 

Versie: juli 2019