Leveringsvoorwaarden

Stimulansz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 27194311. Hierbij horen onze algemene leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in principe leidend en bindend. Alleen in overleg kan schriftelijk van deze voorwaarden worden afgeweken. Een exemplaar van de voorwaarden kunt u ook bij ons opvragen.

 

Algemene leveringsvoorwaarden van Stimulansz

 

1 Begrippen

a. Onder Stimulansz verstaan we Stichting Stimulansz. Stichting Stimulansz is statutair gevestigd in Utrecht en houdt in deze plaats ook kantoor.

b. Onder afnemer of opdrachtgever verstaan we de persoon of organisatie in wiens opdracht of voor wiens rekening Stimulansz producten of diensten levert.

c. Onder producten en diensten vallen ook producten, diensten en informatiesystemen die op basis van een abonnement (zie artikel 8 van deze voorwaarden) of licentie worden geleverd of beschikbaar gesteld.

d. Met informatiesystemen bedoelen we digitale kennisbanken, webapplicaties, databestanden, modules en tools die we via internet, e-mail of via een andere vorm van datacommunicatie versturen of beschikbaar stellen.

e. Met een schriftelijk overeenkomst bedoelen we een ondertekend document (offerte), elektronisch of op papier, of een overeenkomst per e-mail.

 

2 Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden

a. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Stimulansz en de daarbij behorende werkzaamheden.

b. De Algemene leverings- en inkoopvoorwaarden die een afnemer of opdrachtgever zelf heeft, gelden niet.

c. Andere voorwaarden dan deze algemene leveringsvoorwaarden zijn alleen mogelijk als deze schriftelijk worden overeengekomen.

 

3 Overeenkomst

a. Er is pas sprake van een overeenkomst met Stimulansz als een opdrachtgever of afnemer de offerte van Stimulansz heeft ondertekend.

b. Een offerte is geldig tot 2 maanden na de dagtekening.

c. Is er geen offerte? Dan is er pas sprake van een overeenkomst als Stimulansz schriftelijk akkoord is gegaan met de opdracht.

d. Ondertekent een opdrachtgever of afnemer een offerte die de geldigheidstermijn van 2 maanden heeft overschreden? Ook dan is er pas sprake van een overeenkomst als Stimulansz hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

e. Wanneer een afnemer of opdrachtgever een opdracht uitbreidt, dan is een nieuwe offerte of een bijlage bij de oorspronkelijke offerte nodig. Ook deze moet worden ondertekend.

 

4 Uitvoering overeenkomst

a. Opdrachtgevers en afnemers kunnen erop rekenen dat Stimulansz altijd zijn uiterste best voor hen zal doen bij de uitvoering van een opdracht.

b. Stimulansz bepaalt welke medewerker(s) de opdracht uitvoert/uitvoeren. Dit kan in overleg met de opdrachtgever.

c. Heeft Stimulansz voor de uitvoering van een opdracht medewerkers van buiten de eigen organisatie nodig, dan mag Stimulansz deze hulp inroepen. Toestemming van de opdrachtgever of afnemer is niet nodig.

 

5 Gebruikmaking opgedane kennis en ervaring bij opdrachten

a. Stichting Stimulansz mag de kennis en ervaring die zij opdoet tijdens de uitvoering van een opdracht gebruiken bij andere activiteiten en opdrachten die passen bij haar doelstelling.

b. Stimulansz zal de goede naam van de opdrachtgever of afnemer niet schaden; niet bij de uitvoering van de opdracht en ook niet bij het gebruikmaken van de opgedane kennis en ervaring bij andere activiteiten en opdrachten.

 

6 Kosten

a. Het bedrag dat een opdrachtgever of afnemer aan Stimulansz moet betalen kan een totaalbedrag (licentie, koop- of aanneemsom) zijn, maar ook een vergoeding per uur of een combinatie hiervan.

b. In het totaalbedrag zijn kosten zoals secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en materiaalkosten inbegrepen. Berekent Stimulansz deze kosten apart, dan staat dat vermeld in de offerte.

c. Wanneer de uitvoering van een opdracht langer duurt dan 1 kalenderjaar, dan mag Stimulansz bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de bedragen aanpassen aan de meest recente prijsindexeringscijfers van het CBS. Tenzij Stimulansz hierover met de opdrachtgever of afnemer andere afspraken heeft gemaakt.

d. Stimulansz brengt de btw apart in rekening.

 

7 Deelnemen aan cursussen, trainingen, congressen en dergelijke

a. U kunt u aanmelden voor een cursus, training, congres en dergelijke, door op de website van Stimulansz het digitale aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

b. Het is niet mogelijk korting te krijgen als u slechts een onderdeel van een onder a genoemde activiteit bijwoont.

c. Kosteloze annulering is mogelijk tot 20 werkdagen vóór de datum van de bijeenkomst. Annuleert u 20 tot 10 werkdagen vóór de datum van de bijeenkomst dan moet u 50% van de kosten betalen. Annuleert u binnen 10 werkdagen vóór de datum van de bijeenkomst, dan moet u de volledige prijs betalen. U kunt alleen schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) annuleren. Bij tijdige annulering krijgt u een al voldane betaling terug.

d. Bent u verhinderd? Dan mag u zelf een vervanger regelen. De persoonsgegevens van deze vervanger moet u voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail melden aan Stimulansz.

e. Stimulansz mag in de volgende situaties een aanmelding weigeren: i als er te veel aanmeldingen zijn voor de gereserveerde ruimte; ii als het aantal aanmeldingen volgens Stimulansz te laag is om een bijeenkomst door te laten gaan.

 

8 Abonnementen

a. Naast de hiervoor vermelde voorwaarden gelden voor abonnees op producten of diensten van Stimulansz deze extra voorwaarden:

i Bij een abonnement met een vaste geïndexeerde jaarprijs krijgt u direct bij het ingaan van het abonnement een factuur. Daarna krijgt u jaarlijks in januari of februari een factuur.

ii Stimulansz maakt prijsverhogingen voor abonnementen zonder geïndexeerde jaarprijs uiterlijk in oktober bekend. U krijgt de factuur uiterlijk in maart.

iii U gaat een abonnement voor (de resterende duur van) 1 kalenderjaar aan, tenzij er voor het product of de dienst een afwijkende abonnementstermijn geldt.

iv Stimulansz verlengt uw abonnement jaarlijks stilzwijgend met 1 kalenderjaar, tenzij u het abonnement tijdig hebt opgezegd.

v Opzeggen van een abonnement kan alleen schriftelijk en vóór 1 november. Uw abonnement eindigt dan op 31 december van dat jaar.

vi Sluit u een abonnement af in de loop van het kalenderjaar? Dan passen wij de prijs van het abonnement naar rato aan.

b. Voor Kwaliteit in Controle (KiC) en Pinzicht gelden de volgende van artikel 8 lid a afwijkende voorwaarden:

i Een abonnement voor KiC of Pinzicht wordt afgesloten voor een controlejaar. Dit loopt van 1 januari tot en met 31 december. Sluit u een abonnement af in de loop van het kalenderjaar? Dan betaalt u toch voor het volledige jaar.

ii Zegt u het abonnement op voor het nieuwe jaar? Dan is KiC na 31 december nog 90 dagen beschikbaar voor het afwikkelen van de controlewerkzaamheden van het afgelopen controlejaar. Wanneer de accountant daarna nog inzage wil in de controlegegevens, kunt u Stimulansz schriftelijk verzoeken om de beëindigde KiC-licentie tijdelijk te heropenen.

c. Van de in dit artikel onder lid a en b genoemde voorwaarden kan worden afgeweken als schriftelijk met u iets anders is overeengekomen.

 

9 Betalingsvoorwaarden

a. U moet de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen, tenzij wij schriftelijk hierover een andere afspraak met u hebben gemaakt.

b. Stimulansz mag zekerheden (zoals een bankgarantie) stellen voor de betaling en een vooruitbetaling verlangen. Wij mogen onze verplichtingen uitstellen zolang u nog niet hebt betaald.

c. Bent u met Stimulansz een vergoeding per uur overeengekomen en duren de werkzaamheden die Stimulansz voor u verricht een aantal maanden? Dan mag Stimulansz u iedere maand een factuur sturen voor het aantal uur dat in de voorafgaande maand aan de werkzaamheden is besteed.

d. Betaalt u een factuur niet op tijd? Dan bent u in verzuim zonder dat wij u in gebreke stellen. Wij kunnen dan wettelijke rente berekenen vanaf de 1e dag dat u te laat bent met betalen. Daarnaast betaalt u alle kosten die Stimulansz maakt om te zorgen dat u alsnog betaalt.

e. Onder de in lid d vermelde kosten vallen: – alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van betalingsherinneringen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen die nodig zijn voor de voorbereiding van een eventuele gerechtelijke procedure; – de gerechtelijke kosten die bij een procedure voor rekening komen van de debiteur. De buitengerechtelijke kosten berekent Stimulansz op basis van het rapport BKG-integraal 2013.

 

10 Eigendom

a. Stichting Stimulansz houdt het intellectuele en industriële eigendom en het auteursrecht op al haar diensten en producten (waaronder geautomatiseerde informatiesystemen).

b. Een opdrachtgever of afnemer mag alleen zelf van de diensten en producten van Stimulansz gebruikmaken. Is de overeenkomst met Stimulansz opgezegd, dan eindigt het recht van gebruik op de einddatum van de overeenkomst.

c. Een product of geautomatiseerd informatiesysteem van Stimulansz mag niet worden gekopieerd of op een andere manier worden verspreid, zonder dat Stimulansz daarvoor schriftelijk toestemming gegeven heeft.

d. Een afnemer of opdrachtgever mag wel zonder toestemming van Stimulansz een eindrapport, -advies of ander definitief document verveelvoudigen of openbaar maken als dat met Stimulansz is afgesproken. Maar de opdrachtgever of afnemer hoort daarin wel de rechten van Stimulansz te vermelden.

e. Stimulansz krijgt het recht op het gebruik van al het materiaal dat voor een opdracht, overeenkomst, cursus, training enzovoort is gemaakt, ook voor zover daarin onderzoeks- of verwerkingstechnische methodieken zijn neergelegd of toegepast.

f. Een afnemer of opdrachtgever is verplicht degene aan wie hij dit materiaal geeft op de hoogte te brengen van deze rechten van Stimulansz.

g. Doet de afnemer of opdrachtgever het onder f genoemde niet, dan vordert Stimulansz een bedrag van € 15.000,-. Ook mag Stimulansz nog verdere schadevergoeding eisen. De vordering en schadevergoeding gelden ook als een afnemer of opdrachtgever zich niet houdt aan de andere voorwaarden in dit artikel.

 

11 Aansprakelijkheid

a. Stimulansz is niet aansprakelijk voor: – onjuistheden of onvolledigheden in de informatievoorziening en publicaties; – onderbrekingen van de bereikbaarheid van digitale producten en systemen.

b. Stimulansz is wel aansprakelijk voor het niet-nakomen van overeenkomsten, voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid van bestuurders of leidinggevenden van Stimulansz.

c. De aansprakelijkheid van Stimulansz voor schade door de tekortkoming genoemd onder b is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever of afnemer zou hebben moeten betalen voor het product of de dienst van Stimulansz. Stimulansz is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

d. Bij abonnementen of opdrachten die langer dan 1 jaar duren is Stimulansz slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag dat voor een periode van 6 maanden in rekening zou worden gebracht.

e. Artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek dat gaat over hoofdelijke aansprakelijkheid van 2 of meer personen die een opdracht hebben gekregen, geldt niet.

f. Dit artikel 11 geldt ook voor derden en voor vroegere medewerkers van Stimulansz die Stimulansz voor de opdracht heeft of had ingeschakeld.

g. De opdrachtgever of afnemer moet ervoor zorgen dat door derden geleden schade vanwege het niet-nakomen van de overeenkomst tussen Stimulansz en de opdrachtgever of afnemer niet op Stimulansz wordt verhaald.

 

12 Klachten

a. U als opdrachtgever, afnemer of abonnee moet bij aflevering of afname van een product of dienst van Stimulansz controleren of het om het product of de dienst gaat zoals in de offerte of overeenkomst is beschreven.

b. Zijn er zichtbare gebreken aan een product of systeem? Dan moet u binnen 14 dagen een schriftelijke klacht indienen bij Stimulansz. Gaat het om onzichtbare gebreken, dan moet u binnen 2 maanden een schriftelijke klacht indienen.

c. Gaat u een product of systeem gebruiken, dan mag Stimulansz ervan uitgaan dat u het product of systeem in goede orde hebt ontvangen en aanvaard.

d. Klachten over facturen moet u binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Stimulansz indienen.

e. Als Stimulansz het eens is met uw klacht, dan zal Stimulansz: – het gebrek aan het product of systeem verhelpen; of – een nieuw product of systeem leveren.

f. Verplichtingen die u hebt aan Stimulansz moet u tijdig nakomen, ook al hebt u een klacht.

g. U mag een product alleen terugsturen als Stimulansz u hiervoor toestemming gegeven heeft.

 

13 Toepasselijk recht

a. Op overeenkomsten die u afsluit met Stimulansz is alleen het Nederlands recht van toepassing.

b. Als er artikelen in deze Algemene voorwaarden of in een overeenkomst met Stimulansz (gedeeltelijk) in strijd zijn met dwingende rechtsregels, dan gelden de betreffende artikelen (gedeeltelijk) niet. De overige artikelen uit deze Algemene voorwaarden of de betreffende overeenkomst blijven wel gelden.

c. Bent u het niet eens met Stimulansz over een afgesloten overeenkomst en komen u en Stimulansz er onderling niet uit? Dan zullen we eerst proberen het geschil (meningsverschil) met hulp van een mediator op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

d. Er is sprake van een geschil op het moment dat een van de partijen dat vindt.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland, nr. 27194311.

Versie: maart 2018