0

Daarnaast wordt schuldenbewind niet meer voor onbepaald tijd ingesteld. Voor gemeenten wordt het dus tijd om na te denken op welke manier zij invulling willen geven aan het adviesrecht. Om u op weg te helpen met de invulling van het adviesrecht hebben we een aantal vragen en antwoorden samengesteld.

Krijgt de gemeente automatisch informatie toegestuurd over nieuwe uitspraken van beschermingsbewind?

Nee, de wet regelt dat gemeenten adviesrecht kunnen krijgen. Om dit ook daadwerkelijk te krijgen, moet de gemeente nog actie ondernemen. De gemeente moet namelijk de rechtbank op de hoogte stellen van het feit dat zij gebruik willen maken van het adviesrecht voor hun inwoners (art. 432a, lid 1 BW). Dit voorkomt dat persoonsgegevens onnodig worden gedeeld met gemeenten die geen gebruik gaan maken van het adviesrecht. De bewindvoerder is vervolgens verplicht om de gemeente binnen twee weken te informeren over de instelling van het bewind.

Binnen welke termijn kan een gemeente gebruik maken van het adviesrecht?

De bewindvoerder is verplicht om binnen 3 maanden na de instelling van het schuldenbewind een afschrift van de boedelbeschrijving en een plan van aanpak naar de gemeente te sturen. Als het bewind is ingesteld vanwege lichamelijke of geestelijke toestand, dan kan de rechter deze verplichting ook opleggen aan de bewindvoerder, maar zal dit niet standaard gebeuren. Maximaal 4 weken nadat u als gemeente de gegevens van de bewindvoerder heeft ontvangen, kunt u een advies aan de rechtbank (griffier) uitbrengen.

Op basis van welke informatie kan de gemeente een advies uitbrengen?

De gemeente kan het advies uitbrengen aan de hand van de boedelbeschrijving en het plan van aanpak. Maar in sommige gevallen is het lastig om op basis van deze feitelijke informatie een passend advies uit te brengen. Dan kan het gewenst zijn om een gesprek te initiëren tussen de inwoner, de adviseur van de gemeente en eventueel de beschermingsbewindvoerder.
Het doel van de wetswijziging is onder andere het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten, bewindvoerders en rechtbanken. De wet staat pilots, convenanten en andere initiatieven dan ook niet in de weg. De gemeente is vrij om afspraken te maken met bewindvoerders en rechtbanken over op welke manier er passender advies kan worden gegeven.

Wie kan het advies uitbrengen?

Het college is bevoegd om het advies uit te brengen. In de praktijk betekent dit dat uitvoerende ambtenaren gemandateerd zullen moeten worden om deze taken uit te voeren. Deze wet wordt ingevoerd zodat gemeenten hun regierol rondom schuldhulpverlening beter kunnen vormgeven. In dit kader is het dan ook aan te raden dat een specialist op het gebied van schuldhulpverlening het advies uitbrengt.

Welk advies kan een gemeente uitbrengen?

De gemeente adviseert de rechter op de vraag of het beschermingsbewind de meest passende ondersteuning biedt aan de inwoner, of dat een minder verstrekkende voorziening een beter alternatief is. Als u als gemeente een lichtere vorm van ondersteuning adviseert, zult u dit goed moeten onderbouwen. Vermeld in die gevallen:

  • welke ondersteuning kan worden aangeboden;
  • wat de ondersteuning precies inhoudt;
  • waarom dit aanbod volgens u passend is;
  • op welke termijn de ondersteuning van start kan gaan.

Hoe concreter u de vorm van ondersteuning omschrijft, hoe beter de rechter in staat zal zijn af te wegen of het beschermingsbewind voorgezet moet worden of niet.
U kunt uiteraard ook adviseren om het beschermingsbewind voort te zetten of voorstellen om samen met de beschermingsbewindvoerder ondersteuning te bieden.

Wordt het advies van de gemeente standaard gevolgd door de rechter?

Nee, de rechter beoordeelt het advies en hoeft het advies van de gemeente niet op te volgen.

Waar moet u als gemeente over nadenken bij de implementatie?

Het antwoord op deze vraag vindt u in de module schuldhulp van de kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Heeft u nog geen abonnement?

De module schuldhulp biedt u inzicht in toegankelijke integrale schuldhulpverlening. U vindt in de module onder meer wet- en regelgeving, praktische toepassingen en jurisprudentie.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp