0

De overheid creëert 25.000 extra banen tot 2024. Dit is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wbq), die per 1 april 2015 geldt. Banen creëren is vooral een taak van de sociale partners. Echter, ook gemeenten hebben een belangrijke rol.

Voor welke doelgroepen?

De mensen die in aanmerking komen voor de banenafspraak komen te staan in het doelgroepregister van het UWV. Het gaat om:

  • mensen die vallen onder de Participatiewet;
  • mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een Wiw-baan of ID-baan;
  • leerlingen uit het VSO-onderwijs (voortgezet speciaal onderwijs).

Loonkostensubsidie

Als gemeente heeft u de taak loonkostensubsidie te verstrekken aan werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dit is een subsidie aan de werkgever ter compensatie voor het productieverlies dat hij lijdt door het in dienst nemen van een medewerker met een ziekte of handicap.

De hoogte van de loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon (vermeerderd met de aanspraak op vakantiebijslag) en de loonwaarde van de persoon (naar ratio van de loonwaarde rechtens geldende vakantiebijslag). De subsidie bedraagt maximaal 70% van het totale bedrag van het wettelijk minimumloon en de aanspraak op vakantiebijslag, vermeerderd met een bij ministeriële regeling nader te bepalen vergoeding voor werkgeverslasten. Is de overeengekomen arbeidsduur korter dan overeengekomen? Dan wordt de subsidie verminderd naar evenredigheid (zie artikel 12 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag).

Gaat het om mensen met een Wajong-uitkering? Dan draagt het UWV zelf bij met loondispensatie, waardoor de werkgever minder dan het wettelijk minimumloon mag uitbetalen. Let wel: als een inwoner met een loonkostensubsidie verhuist naar een andere gemeente, dan moet u als gemeente deze subsidie blijven doorbetalen.

Praktijkroute

Als gemeente heeft u er belang bij dat zo veel mogelijk bijstandsgerechtigden aan het werk komen. Dit scheelt immers uitkeringsgeld. Als gemeente heeft u daar zeker invloed op. Vooral sinds de introductie, per 1 januari 2017, van de Praktijkroute. Deze regeling houdt in dat de toegang tot het doelgroepregister ook kan verlopen via een loonwaardemeting door de gemeente. Aan de hand van deze meting op de praktijkplek wordt vastgesteld of iemand in aanmerking komt voor de banenafspraak. De loonwaardemeting vindt plaats op basis van een gevalideerde methodiek (bijvoorbeeld Dariuz). Per arbeidsregio mag één methodiek worden gehanteerd.

Het voordeel hiervan is, dat er geen UWV-keuring meer nodig is. Als gemeente kunt u kandidaten naar voren schuiven van wie u verwacht dat zij in aanmerking komen voor de banenafspraak, onder wie bijstandsgerechtigden. Met de juiste inspanningen van de gemeente kan het niet anders dan dat dit leidt tot een flinke stijging van het aantal mensen dat vanuit de gemeente terechtkomt in dat register.

Doelstellingen

Worden de doelstellingen tot nu toe trouwens behaald? Dat blijkt per gemeente lastig te achterhalen. Het UWV brengt elk kwartaal een rapport uit. De resultaten worden uitgesplitst naar 35 arbeidsregio’s, en niet naar de afzonderlijke gemeenten. Echter, als gemeente heeft u wel een informatieplicht richting bijvoorbeeld het college van B&W en cliëntenraden. U houdt natuurlijk bij hoeveel loonkostensubsidies er worden afgegeven.

Aantal banen versus aantal plaatsingen

Belangrijk aandachtspunt is dat het gaat om het aantal banen en niet om het aantal plaatsingen. Het gemiddelde dat iemand werkt is bepaald op 25,5 uur. Stel dat er 10 personen een baan hebben gekregen en dat zij allemaal 20 uur werken. Dan gaat het per saldo om 8 banen. Het UWV registreert dat zorgvuldig. Maar gemeenten spreken nogal eens over het aantal mensen dat aan het werk is geholpen. Terwijl het bij de banenafspraak gaat om het aantal banen dat deze mensen samen vervullen. En dan nog dit: Er zijn ook mensen die het werk niet volhouden en stoppen. Dat moet u verwerken in de cijfers.

 

Tabel 1: Resulaten eind 2018 ten opzichte van de nulmeting                 

  Toename aantal banen markt Toename aantal banen overheid Totale toename aantal banen
Formele dienstverbanden 37.519 2.465 39.984
Inleenverbanden (uitzendrelaties en Wsw-detacheringen) 6.497 5.475 11.972
Totaal 44.017 7.940 51.956
Doelstelling Sociaal Akkoord (31.000) (12.500) (43.500)

 

Neem nu contact op met

Frans Kuiper

Adviseur en trainer Participatiewet en expert arbeidsmarktbeleid.

06 83 17 17 87

Op de hoogte over de Participatiewet?

Houdt u zich als professional in het sociaal domein bezig met de Participatiewet? En ontwikkelt u zich graag verder? Onze trainingen en opleidingen in de Participatiewet behoren tot de beste van het land.