0

Vanuit Stimulansz horen we hierover vaker geluiden van onenigheid tussen kwaliteitscontroleurs en consulenten in het sociaal domein .We bieden gemeenten namelijk zowel de maatwerkmethodiek omgekeerde toets als de controleapplicatie Kwaliteit in Control (KiC). We kennen de tegenstelling maar geloven ook dat deze op te lossen is. Daarom in dit stuk via 6 kernvragen het antwoord op de vraag hoe je van controle en maatwerk (weer) een goed huwelijk maakt.

1. Wat is de omgekeerde toets ook alweer?

De omgekeerde toets is een methodiek van Stimulansz en het principe erachter is heel eenvoudig. Het begint met kijken wat nodig is en of dat past binnen de grondwaarden van de verschillende wetten. Daarbij weeg je de mogelijke effecten van een besluit in de volle breedte mee. Pas als dat helder is, komt de juridische toets, waarbij we de wetsartikelen zien als instrumenten om de grondwaarden van de wetten te realiseren. Zo’n vaste werkwijze zorgt ervoor dat je volgens een constante methodiek maatwerk levert zonder dat het tot willekeur leidt; een vergelijkbare casus zal een vergelijkbare uitkomst hebben.

2. Wat heeft dit te maken met kwaliteitscontrole?

Door het volgen van de stappen in de omgekeerde toets nemen consulenten de grondwaarden van verschillende wetten en het beoogde effect mee in hun besluit. Een kwaliteitscontrole die toetst op basis van een strak en te letterlijk normenkader kan om die reden sommige besluiten afkeuren. Dat leidt tot spanning tussen de consulent en de kwaliteitscontroleur, die beiden vanuit hun eigen kaders juist handelen.

3. Hoe los ik dat probleem op?

Werken met de omgekeerde toets betekent dat de methodiek geborgd is in de hele organisatie. Van de manager, die opkomt voor de consulent die gedurfd maatwerk levert, de beleidsmaker die in lokaal beleid grondwaarden vastlegt voor de uitvoering van de wettelijke taken, tot de kwaliteitscontroleur die in zijn checklist niet alleen kijkt naar de letter van de wet. Het stappenplan is zo getekend.

4. Hoe doe ik dat dan concreet?

De omgekeerde toets concreet in je kwaliteitscontrole (1 op 1 toetsing / procescontrole achteraf / rechtmatigheidscontrole) meenemen, heeft minimale impact. In je bestaande checklists voeg je normen toe die afdwingen dat zowel in het besluit van consulenten als de toetsing door kwaliteitscontroleurs, vanuit de omgekeerde toets gewerkt wordt. Je toetst op basis van de ‘omgekeerdetoetsnormen’ of de consulent concreet heeft aangegeven met welk doel de omgekeerde toets is  toegepast, welke grondwaarde daarmee wordt gerealiseerd en welk(e) norm/artikel uit het gemeentelijke ‘omgekeerdetoetsbeleid’ hieraan ten grondslag ligt.

5. Hoe zorg ik ervoor dat het goede huwelijk tussen controle en maatwerk in stand blijft?

Een goed huwelijk vraagt om goede communicatie en heldere afspraken die je ook nakomt. De omgekeerde toets moet daarom verankerd zijn in gemeentelijk beleid. De ruimte die wordt geboden aan de consulent om omgekeerd oplossingen te bedenken is daarmee gelegitimeerd. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteitscontroleur het controlespoor kan volgen. De kwaliteit is geborgd en je kan iedereen laten zien dat jouw maatwerk nooit willekeur is.

6. Waar werkt men op deze manier?

Een goed voorbeeld is te vinden bij de gemeente Heerlen, die door het toevoegen van varianten op twee normen de procescontrole en rechtmatigheidscontrole voor de Participatiewet de omgekeerde toets borgden. Deze normen zijn: (1) ‘Is het beoogde effect met de klant vastgelegd in een plan van aanpak?’ en (2) ‘Past dit beoogde effect bij de grondwaarden van de wetten in het sociaal domein en de in het beleid vastgestelde waarden waar het college aan toetst?’. Even simpel als effectief om de omgekeerde toets te borgen in de organisatie.
Stimulansz stelt voorbeeldnormensets beschikbaar aan gemeenten die interesse hebben om de omgekeerde toets in hun kwaliteitscontrole toe te voegen. Neem contact op als u hier graag meer over wilt weten.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp