Trainingen & Evenementen

Ook interessant

Geef de uitvoering van de Jeugdwet inhoud en vorm via onze training ‘Inleiding Jeugdwet’.

Ga naar de training

Leerplicht

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. Na de leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een school. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld omdat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school kan gaan, ouders overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs, of wanneer het kind in het buitenland ingeschreven staat op een school. Worden de ouders vrijgesteld van de inschrijvingsplicht dan hoeven de kinderen niet te voldoen aan de leerplicht en dus niet ingeschreven te worden op een school in Nederland. 

Kwalificatieplicht

Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig onderwijsprogramma te volgen. De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week in de schoolbanken; het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

De kwalificatieplicht geldt niet als de jongere een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft of op het voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding. Zolang de leerling is ingeschreven, is hij of zij kwalificatieplichtig. Indien ouders verzoeken om de leerling (van het Pro of VSO arbeid/dagbesteding) uit te schrijven, voordat de leerling 18 jaar is, is de leerling na uitschrijving niet meer kwalificatieplichtig. 

Verzuim en spijbelen

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim: wettelijk verzuim, absoluut verzuim en relatief verzuim. Onder relatief verzuim vallen luxeverzuim en signaalverzuim.

Wettelijk verzuim

Ongeoorloofd verzuim van 16 uur les- of praktijktijd gedurende vier opeenvolgende weken. Scholen moeten verplicht melden bij de leerplichtambtenaar. Verzuim wordt gemeld via het verzuimloket van DUO of rechtstreeks aan de gemeente. Scholen mogen altijd eerder verzuim melden, voordat het wettelijk verzuim is.

Absoluut verzuim

De leerling staat niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

Relatief verzuim

De leerling staat wel ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Onder relatief verzuim vallen:

 • Signaalverzuim – ongeoorloofde afwezigheid met een problematische achtergrond
 • Luxeverzuim– ongeoorloofde afwezigheid
  • zonder toestemming van het hoofd van de school (bij 10 schooldagen of minder),
  • zonder toestemming van de leerplichtambtenaar  (bij 11 schooldagen of meer),
  • buiten de vastgestelde schoolvakanties om, waarbij het eigenbelang (vaak t.b.v. vakantie) van de ouders of jongere prevaleert
 • Beginnend verzuim – ongeoorloofde afwezigheid die zich uit in regelmatig spijbelen, variërend van structureel te laat komen, uren verzuimen, tot regelmatig een dagdeel spijbelen.
 • Langdurig relatief verzuim.- Dit betreft
  • leerplichtige jongeren die ongeoorloofd meer dan vier weken verzuimen, zonder dat zij een vrijstelling hebben;
  • ook vijfjarigen die waarschijnlijk naar een medisch kinderdagverblijf zullen gaan, maar dit nog niet doen;
  • kwalificatieplichtigen die ongeoorloofd meer dan vier weken verzuimen.

Thuiszitters

Deze thuiszitters bestaan uit de langdurig relatief verzuimers en de absoluut verzuimers. Zodra de verzuimmelding is ontvangen bij de gemeente, zal de leerplichtambtenaar een onderzoek gaan starten om vast te stellen of de afwezigheid geoorloofd of ongeoorloofd was. Er zijn in artikel 11 Leerplichtwet  een aantal wettelijke redenen om geoorloofd afwezig te zijn, namelijk:

 • Bezoek school is verboden, of de school is gesloten
 • Schorsing van de leerling
 • Ziekte
 • Vervulling van plichten voorvloeiend uit de levensovertuiging
 • Extra vakantieverlof in verband met de specifieke aard van het beroep van één der ouders
 • Gewichtige omstandigheden (liggen buiten de wil en invloedsfeer van ouders en/of leerling zoals bijvoorbeeld een overlijden of verhuizing)

Bij ziekte dient een ouder zo snel mogelijk de school hierover in te lichten. Bij vervulling van de plichten is het van belang dat de ouders twee dagen voor de verhindering een mededeling doet aan het hoofd van de school. Bij extra vakantieverlof dient een ouder toestemming te vragen aan het hoofd van de school. In het geval van gewichtige omstandigheden moet de ouder ook toestemming vragen, betreft het maximaal 10 schooldagen dan beslist het hoofd van de school. Bij meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Het ministerie heeft een beleidsregel vastgesteld over de vrijstelling wegens de specifieke aard van het beroep en gewichtige omstandigheden. 

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplichtwet wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan jongeren, ouders, scholen en ketenpartners over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet.

Verzuimt een kind 16 uur in een periode van 4 weken, komt het regelmatig te laat, of  staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of Veilig thuis inschakelen of een zorgmelding doen.

Als een kind niet meer naar school wil omdat het een probleem heeft, dan zoekt de leerplichtambtenaar – in overleg met school en ouders – naar een oplossing. Ouders en school zijn en blijven echter primair verantwoordelijk voor het kind. Is er sprake van ongeoorloofd verzuim, dan zijn ouders en leerlingen vanaf 12 jaar verantwoordelijk, volgens artikel 2 van de Leerplichtwet. 

Proces-verbaal

Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een proces-verbaal als kinderen niet naar school gaan en/of niet op een school staan ingeschreven. Jongeren kunnen ook een leerstraf, een taakstraf of de maatregel Toezicht en Begeleiding krijgen of worden verwezen naar Halt. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een boete of een proces-verbaal extra groot. Aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om een proces-verbaal op te stellen is opgenomen in de Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim.

 

Trainingen & Evenementen

Ook interessant

Geef de uitvoering van de Jeugdwet inhoud en vorm via onze training ‘Inleiding Jeugdwet’.

Ga naar de training