0

Vier Thema’s

Voor subsidie in 2018 en 2019 komen projecten in aanmerking die zich richten op:

  • de ondersteuning van mensen die moeite hebben om mee te doen in de maatschappij;
  • het bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen mensen met financiële problemen;
  • het versterken van aandacht voor armoede en schulden in het sociaal domein, onder meer in de wijkaanpak;
  • de voorbereiding van en begeleiding van jongeren in de leeftijdgroep18-/18+ ter preventie van schulden.

Financiële problemen en schulden worden vaak veroorzaakt doordat mensen moeite hebben om mee te komen in de samenleving en (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. Tot deze groep mensen behoren mensen die kampen met een licht verstandelijke beperking (LVB-problematiek), mensen met taalachterstanden (zowel met een migratieachtergrond als van Nederlandse afkomst) en mensen die niet digitaal vaardig zijn. Sommige groepen met financiële problemen zijn slecht te bereiken. Het versterken van organisaties en professionals om oog te hebben voor financiële problematiek is een mogelijkheid om meer mensen te bereiken. Deze instanties kunnen door tijdig te verwijzen naar beschikbare hulpverlening (verergering van) financiële problemen voorkomen. Integrale dienstverlening en maatwerk in het brede sociaal domein vraagt dat alle professionals die hier werkzaam in zijn zich bewust zijn van de impact van schulden en leven van een laag inkomen op mensen. Meer kennis kan ervoor zorgen dat zij hier de dienstverlening beter op aanpassen en beter op elkaar afstemmen. Bij de overgang van de leeftijd 18- naar 18+ verandert er veel voor jongeren op financieel terrein. De financiële zelfstandigheid brengt naast mogelijkheden ook allerlei verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Het is voor deze groep jong volwassenen belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium schulden te voorkomen en financieel zelfredzaam te worden.
De middelen die voor de tijdvakken in 2018 en 2019 beschikbaar zijn, dienen ingezet te worden voor projecten die zich richten op één of meer van deze thema’s.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp