0

Wethouder Arjan Kampman: “We hebben het in Enschede in alle opzichten beter gedaan dan vergelijkbare steden en daar mogen we trots op zijn.  De uitdaging om het minstens zo goed te doen als de rest van Nederland wordt wel steeds groter.”
Het gemeente wil in 2020 nog meer aandacht en ondersteuning bieden aan werkzoekenden om er voor te zorgen dat iedere Enschedeër de kans krijgt om mee te doen naar vermogen.

Positieve cijfers evaluatie arbeidsmarktaanpak

Door de economische groei van de laatste jaren zijn er in Enschede meer banen, meer mensen die werken en minder werklozen gekomen. Positieve cijfers dus. Uit de evaluatie van de arbeidsmarktaanpak in 2019 blijkt helaas ook dat er nog steeds een grote groep mensen is die niet zomaar aan het werk komt. Een belangrijk gegeven daarbij is dat we bij deze groep veel (multi-)problematiek zien.  We kijken bij de ondersteuning van deze mensen dan ook breder dan alleen naar werk. Door deze integrale aanpak lukt het ons om ook in deze groep (duurzame) uitstroom te blijven realiseren. We hanteren bijvoorbeeld kleinere case-loads (om meer aandacht aan werkzoekenden te kunnen geven), we zetten gespecialiseerde aanpak in bij specifieke doelgroepen en zorgen er samen met werkgevers voor dat er nieuwe (passende) banen ontstaan.

Doen!beurzen

Een belangrijk en apart onderdeel van de evaluatie betreft de evaluatie van de Doen!beurzen. 94% van alle werkzoekenden die daar naartoe zou moeten is ook gekomen. De mensen die niet zijn gekomen hebben ook contact met de gemeente; zij hebben een ontheffing gekregen of er is handhaving ingezet. Hoewel we met nagenoeg iedereen contact hebben, leidt dat contact niet altijd tot verbetering van de situatie als het gaat om werk en meedoen. Daar gaan we in 2020 dan ook op inzetten.

2020: passend aanbod

Mensen die het lastig hebben en nog lang niet toe zijn aan werk, die helpen we om terug te komen in de maatschappij onder het motto: Activeren en participeren; toegroeien naar werk, want iedereen is nodig. Het college wil daarom blijven bouwen aan een keten van dagbesteding naar werk.
Wethouder Arjan Kampman: “We hebben gezien dat het soms lastig is voor mensen om stappen te zetten. Daarom passen we ons aanbod steeds weer aan, aan de behoefte van mensen die weer willen meedoen. We zien ook dat het belangrijk is om ondersteuning en aandacht voor mensen te organiseren. We zetten in op toekomstbestendig werk en dragen bij aan een leven lang leren.  Het college zet ook  fors in op de begeleiding van jongeren, bij voorkeur door één vaste contactpersoon – die voor afstemming zorgt met alle betrokken professionals.”

Match werknemers en werkgevers

De beleidslijn die gaat over het matchen van werknemers en werkgevers blijft gehandhaafd. Met de werkgevers zijn we in gesprek over de manier waarop de baan passend gemaakt kan worden bij de mogelijkheden van werkzoekenden. Tegelijkertijd proberen we de werkzoekenden meer en langer te ondersteunen. Een mooi voorbeeldproject is het project banen in de zorg, waar in 2019 ruim 160 mensen in nieuwe banen aan het werk hebben geholpen. We breiden dit succesvolle zorgproject in 2020 uit naar wijkverpleging en werken toe naar een gezamenlijk personeelsbeleid bij zorginstellingen.

Leven lang ontwikkelen

Als mensen (met of zonder hulp van de gemeente) aan het werk zijn, dan willen ze natuurlijk ook aan het werk blijven. We motiveren mensen dan ook om zichzelf ‘een Leven Lang te Ontwikkelen’. Dat is nodig omdat banen en werkzaamheden steeds sneller veranderen en mensen in hun carrière niet meer genoeg hebben aan wat ze ooit op school hebben geleerd.
Een belangrijk voorbeeld van hoe we dit doen is het Twents Fonds voor Vakmanschap, waarmee her-, om-, of bijscholen tot mbo4 niveau voor iedereen mogelijk wordt, dus óók voor de 80.000 mensen die al gewoon aan het werk zijn in Enschede
Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van de gemeente Enschede

Wilt u meer weten over werk en participatie?

Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp