0

1. Inperken van de doelgroep die recht heeft op loonkostensubsidie

In een aantal gemeenten is het beleid om mensen uit te sluiten van het recht op loonkostensubsidie van wie de loonwaarde hoger is dan 80% van het wettelijk minimumloon (WML), maar lager dan 100%. Dit beleid valt echter niet onder de beleidsvrijheid van gemeenten. Zij moeten de wet volgen. In het eerste lid onder e van artikel 6 van de Participatiewet staat dat mensen die met voltijdse arbeid niet in staat zijn het WML te verdienen behoren tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie. De rechtbank Midden-Nederland heeft zich in een rechtszaak tegen de gemeente Utrecht uitgesproken dat gemeenten de doelgroep niet mogen inperken. ECLI:NL:RBMNE:2018:2708.
Alleen de wijze waarop de gemeente vaststelt of iemand tot de doelgroep behoort valt onder de beleidsvrijheid. Dit moet echter wel in de verordening vastgelegd zijn. Ook voor mensen met een loonwaarde van minder dan 30% kan loonkostensubsidie verstrekt worden. De hoogte van de loonkostensubsidie is beperkt tot 70% WML. Als een werkgever hiermee genoegen neemt is er geen wettelijk bezwaar.
Op vragen van kamerlid Jasper van Dijk naar aanleiding van beperkingen die sommige gemeenten hadden aangebracht in het aantal te subsidiëren werkuren was het antwoord van staatssecretaris van Ark heel helder:
“Het is gezien deze wettelijke bepaling voor de gemeente niet mogelijk om slechts voor een deel van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsuren loonkostensubsidie te verstrekken en voor een ander deel niet. Alleen als de werkgever en werknemer zelf besluiten tot een arbeidsduur korter dan gebruikelijk voor die functie dan kan de loonkostensubsidie naar evenredigheid worden verminderd.”
Belangrijk is dus te weten dat de gemeente geen rol toekomt in de vaststelling van de omvang van een arbeidscontract.
Dit geldt ook voor het subsidiëren van beschut werkplekken. Maatwerk moet daar de omvang van een arbeidscontract bepalen en niet een vooraf vastgesteld aantal uren (vaak 28 omdat iemand dan uitkeringsvrij wordt). Uiteraard heeft de gemeente in de rol van werkgever wel invloed op de omvang van het arbeidscontract.

2. Tellen aantal beschut werkplekken

In de Regeling tot vaststelling van de aantallen beschut werk kunnen gemeenten terugvinden hoeveel plaatsen ze in enig kalenderjaar moeten realiseren. Ik merk dat dit in de praktijk zo uitwerkt dat men simpel het aantal mensen telt dat op een beschut werkplaats werkzaam is. In de toelichting van de regeling staat echter deze tekst:
Bij de totstandkoming van de Participatiewet in 2015 zijn middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld oplopend tot structureel ruim 30.000 beschut werkplekken tegen een gemiddeld dienstverband van 31 uur per week in 2048. Dit betekent dat gemeenten evenredig meer moeten realiseren bij dienstverbanden van minder dan 31 uur per week en evenredig minder behoeven te realiseren bij dienstverbanden van meer dan 31 uur.
Omdat de meeste banen kleiner zijn dan 31 uur betekent dit dat sommige gemeenten ten onrechte  denken dat ze de doelstelling al gerealiseerd hebben en nog openstaande positieve adviezen doorschuiven naar een volgend kalenderjaar. Hiermee volgen gemeenten, bewust of onbewust, niet de bedoeling van de wet. Het zou goed zijn als daar verandering in komt.

3. Verhuizingen

De Participatiewet regelt in art 10d lid 10 dat bij voortzetting van iemands dienstverband de  gemeente waaruit deze persoon vertrekt verantwoordelijk blijft voor de betaling van de loonkostensubsidie. Dit is belangrijk omdat mensen na een verhuizing niet de dupe mogen worden van het beleid in een andere gemeente. Bijvoorbeeld als die gemeente al de doelstelling voor beschut werk heeft gerealiseerd. Deze gang van zaken is ook belangrijk als een tijdelijk contract afloopt en wordt omgezet in een vast contract. Van toepassing is dan art 668 van het Burgerlijk Wetboek. Daar wordt gesproken over voortzetting na afloop van een tijdelijk contract, waardoor er geen sprake is van een nieuwe dienstbetrekking en dus de oude gemeente verantwoordelijk blijft.
Gemeenten mogen in onderling overleg andere afspraken maken. Er zijn diverse arbeidsmarktregio’s die dat doen en na verhuizing de loonkostensubsidie overnemen. Ook over de kosten van begeleiding kan men dan aanvullende afspraken maken.
Bijzonder is wel de situatie van mensen in een beschut werk-dienstbetrekking. Als daar de dienstbetrekking in stand blijft na verhuizing dan blijft UWV de mensen meetellen bij die gemeente die de loonkostensubsidie als eerste heeft toegekend. Dat is zo met het Rijk afgesproken. Dus bij overdracht van de betalingsverplichting naar de nieuwe gemeente betaalt de nieuwe gemeente feitelijk voor de doelstelling van de oude gemeente. De nieuwe gemeente heeft daarnaast feitelijk geen budget beschikbaar voor de begeleiding.
Tot slot nog een positieve noot. Op veel plaatsen wordt veel geïnvesteerd en worden nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet om mensen, met of zonder  loonkostensubsidie, op de juiste plek te plaatsen. Vanuit de Benchmark Werk en Inkomen zien we dat het bereik van loonkostensubsidies in 2019 ten opzichte van het jaar daarvoor verdubbeld is.

Wilt u meer grip op wet- en regelgeving over werk en participatie?

Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp