0

Het platform voor mensen met een handicap heeft gevraagd wat wij als gemeente gaan ondernemen om te voldoen aan het VN-verdrag Handicap. Moeten wij daar als gemeente iets aan doen?
Het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ is op 13 december 2006 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. Op 3 mei 2007 is het in werking getreden; twintig landen hebben het verdrag toen geratificeerd. Nederland volgde in 2016. Het VN-verdrag gaat uit van inclusie: mensen met een handicap moeten volledig kunnen participeren in de maatschappij, uiteraard – zoals voor iedereen geldt – naar eigen kunnen. Om dat te realiseren moeten er nog heel wat obstakels overwonnen worden.

Toegankelijkheid, wonen

Mensen die moeizaam lopen, een rollator gebruiken, zich verplaatsen in een rolstoel of slechtziend of blind zijn, ervaren ook in 2017 nog grote belemmeringen, zoals ontoegankelijke gebouwen, bussen en treinen waar zij niet of met moeite in kunnen, bewegwijzering die onleesbaar is, websites die voor mensen met een visuele handicap niet te gebruiken zijn en speciale parkeerplaatsen die bezet worden door mensen zonder handicap. Ook het vinden van een geschikte woning kan lastig zijn, aangezien er te weinig aangepaste woningen zijn.

Deelname aan politiek, cultuur of sport

Het is voor mensen met een handicap niet zonder meer eenvoudig om politiek actief te zijn. Bijeenkomsten worden gehouden op ontoegankelijke plekken, materiaal is onleesbaar voor mensen met een visuele beperking. Er zijn sportclubs die mensen met een handicap niet of deels accepteren. Een toneelvoorstelling is vaak lastig te volgen. En hoeveel Nederlandstalige films zijn in het Nederlands ondertiteld? Kortom: heb je een beperking, dan is het lang niet vanzelfsprekend dat je zoals ieder ander kunt participeren.

Arbeid

Op alle terreinen van het leven ondervinden mensen met een handicap soms problemen, ook op de werkvloer. Zo hebben veel overheden onvoldoende werknemers met een beperking in dienst. Wie zich gediscrimineerd voelt, kan een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Zo ver zou het echter niet moeten komen; wij moeten het VN-verdrag naleven en werken aan een inclusieve samenleving. Daar ligt dus een belangrijke taak voor gemeenten! De gemeente heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor een inclusief beleid voor mensen met een handicap op al haar terreinen. Want het simpele feit is: wie zich geaccepteerd voelt, is gelukkiger.

Verder lezen?

Op de site van het College voor de Rechten van de Mens staan de oordelen in uiteenlopende zaken over discriminatie. In het VN-verdrag Casusboekje heeft Stimulansz een aantal voorbeelden gebundeld.
Dit artikel is verschenen in de Sprank van december 2017.

Heeft u vragen over het VN-Verdrag?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp