Hoe willen gemeenten problematische schulden aanpakken?

hero afbeelding Hoe willen gemeenten problematische schulden aanpakken?
21 augustus 2018

Vernieuwende schuldenaanpak

De vernieuwing van de schuldenaanpak komt het duidelijkst naar voren bij de G4-steden. Maar ook in veel G40-akkoorden komen pilots en experimenten aan bod, vaak voor een specifieke doelgroep. Opvallend is dat in een aantal middelgrote gemeenten en plattelandsgemeenten de onderwerpen schulden en armoede helemaal geen aandacht krijgen. De verschillen tussen de gemeenten zijn dus groot!
In de G4-steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht heeft schuldhulpverlening prioriteit, zo is te lezen in de coalitieakkoorden van deze steden. Concreet betekent dit dat deze gemeenten hun bestaande aanpak verder uit willen breiden: de Vroeg Eropaf-aanpak (Amsterdam), het Schuldenlab070 (Den Haag) en de buurtgerichte vroegsignalering van schulden (Utrecht).

Vroegsignalering en preventie

De rode draad in de coalitieakkoorden van de G4- en G40-gemeenten is preventie. Ook zetten gemeenten in op vroegsignalering in samenwerking met woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven.

Armoede bestrijden

In enkele grote steden krijgt ook de armoedeaanpak een impuls. De gemeente Amsterdam zet bijvoorbeeld in op een pilot inkomensondersteuning op maat, waarin de behoeftes van de Amsterdammer het uitgangspunt zijn en niet het aanbod van armoedevoorzieningen. Amsterdam breidt voor verschillende armoedevoorzieningen de doelgroep uit naar huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Utrecht heeft een vergelijkbare aanpak.
In de analyse wordt het coalitieakkoord van gemeente Emmen uitdrukkelijk aangehaald. Emmen zet in op het doorbreken van hardnekkige en generaties lang voortdurende situaties van armoede. Opvallend is ook dat de gemeente Emmen expliciet laaggeletterdheid in relatie brengt met financiële schulden en andere sociale problemen.

Aanpak armoede en schulden bij jongeren

Veel gemeenten noemen het belang van het voorkomen van armoede en schulden bij jongeren. Het hebben van een baan wordt gezien als manier om uit een armoedesituatie te raken. De gemeente Lelystad wijst op de systematiek van het ‘Schaarsteventiel’. Dit is een platform dat bestaat uit de belangrijkste maatschappelijke crediteuren. Dit platform kan, indien gewenst, tijdelijk de schuldenlast van een inwoner verminderen of geheel wegnemen.

Experimenten en onderzoek

Verschillende gemeenten zetten ook in op experimenten en onderzoek. De gemeente Eindhoven probeert bijvoorbeeld met kleinschalige experimenten schotten en regels te doorbreken. Op die manier wil de gemeente maatwerk kunnen bieden, zorgen dat werk loont en tegelijkertijd mensen in hun eigen kracht zetten.
Uit de analyse van Platform31 zijn enkele onderwerpen en gemeenten uitgelicht. Inspirerende voorbeelden voor gemeenten die de aanpak van schuldenproblematiek nog niet zo duidelijk op de agenda hebben staan.

Advies en ondersteuning lokaal beleid schuldhulp

Wilt u het schuldhulpbeleid in uw gemeente ook een nieuwe impuls geven? Neem contact op met adviseur Corinne Berhitu.