0

Als een medewerker 20 jaar wordt, moet zijn werkgever hem een hoger minimumloon betalen. Moeten wij ook de hoogte van de loonkostensubsidie aanpassen?

Nee, dat hoeft niet. Op grond van artikel 10d lid 7 van de Participatiewet stelt het college de hoogte van de loonkostensubsidie ambtshalve opnieuw vast per 1 januari. Daarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon in het voorafgaande jaar. Het behoort tot de beleidsvrijheid van de gemeente om eventueel eerder tot aanpassing van de loonkostensubsidie over te gaan. Het is goed te weten dat er in de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) een fiscale compensatie voor werkgevers is opgenomen (hoofdstuk llla) in verband met het verhogen van het wettelijk minimum jeugdloon. Voor 2018 gelden op grond van artikel 6.2a van de Wtl zelfs aangepaste bedragen.

Wij hebben nog veel mensen in dienst met een oude Wiw-dienstbetrekking. Die betalen we uit het participatiebudget. Mogen we dat omzetten naar een loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet?

Nee, dat is niet toegestaan. Op grond van artikel 10d lid 2 van de Participatiewet kan bij bestaande dienstverbanden alleen loonkostensubsidie verstrekt worden als de persoon in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking deelnam aan het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of de entreeopleiding. Omdat de mensen met een ID- of Wiw-dienstverband van rechtswege wel tot de doelgroep van de Wet banenafspraak behoren, is de noriskpolis op hen wel van toepassing.

Kunnen wij ook loonkostensubsidie inzetten voor 16- en 17-jarigen?

Ja. Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen een beroep doen op arbeidsondersteuning door de gemeente op grond van de Participatiewet. Ze moeten daarvoor als werkzoekende ingeschreven zijn bij UWV. Daardoor vallen ze onder de definitie van niet-uitkeringsgerechtigde (nugger), zoals is vastgelegd in de Participatiewet en voor wie geen leeftijdsgrens geldt. Wel geldt voor deze jongeren de kwalificatieplicht. Als een jongere nog onderwijs kan volgen, hoeft de gemeente geen ondersteuning te bieden naar arbeidsinschakeling. Als er geen mogelijkheid bestaat tot verder leren of als door de inzet van een leerwerktraject alsnog aan de kwalificatieplicht kan worden voldaan, is de inzet van loonkostensubsidie mogelijk.

Aan wie wordt de loonkostensubsidie verstrekt bij detachering?

De loonkostensubsidie wordt altijd aan de formele werkgever verstrekt. De wet stelt geen richtlijnen voor inhuurtarieven bij detachering. Voor de Banenafspraak wordt de baan echter meegeteld bij de sector waarin de daadwerkelijke werkzaamheden worden verricht.

Wilt u meer weten over de loonkostensubsidie?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp