0

De Wmo, de Jeugdwet, en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bevatten elk afzonderlijk regels over het verwerken (waaronder uitwisselen) van persoonsgegevens. De wetten regelen weinig over het delen van gegevens tussen gemeentelijke afdelingen.

Wetswijziging

De VNG kaart het probleem aan in een mail aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een Kamerdebat op 30 mei. Voor de uitwisseling van gegevens is een wettelijke grondslag nodig, een wetswijziging zou mogelijk uitkomst kunnen bieden.

Verwante problemen

In de mail wijzen we op drie verwante problemen:

  • Gegevensuitwisseling speelt ook bij vroegsignalering en bemoeizorg, hier is nu onvoldoende ruimte voor.
  • Integraal werken wordt bemoeilijkt door de verschillende toegangsroutes naar jeugdzorg. In bepaalde gevallen waarin rechtstreekse wordt doorverwezen blijkt het voor gemeenten niet goed mogelijk de integrale regierol waar te maken en te sturen op een intrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).
  • Er ontbreekt ook een adequate juridische grondslag voor het uitwisselen van gegevens van gedetineerden met oog op hun re-integratie.

Bron: VNG

Geselecteerd op basis van dit onderwerp