Ik krijg steeds vaker de vraag wat hulpverleners kunnen doen als één van de ouders geen toestemming geeft. In dit artikel leg ik uit hoe hulpverleners deze situatie kunnen voorkomen en wat de opties zijn als één van de ouders met gezag weigert om toestemming te geven.

Voorkom dat ouder geen toestemming geeft

Om te voorkomen dat een ouder geen toestemming geeft, raad ik aan om beide ouders met gezag zo snel mogelijk te betrekken bij de hulpverlening. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat één van de ouders geen toestemming geeft omdat hij of zij zich buitengesloten voelt van de opvoeding van het kind. Bijvoorbeeld als één van de ouders na een scheiding de andere ouder (moedwillig) niet betrekt bij de verzorging en opvoeding van het kind. Daarom is het belangrijk dat u als professional direct beide ouders met gezag betrekt en een gelijke positie geeft. Hiermee vergroot u de kans dat beide ouders toestemming zullen geven voor de inzet van jeugdhulp voor hun kind.

Om beide ouders met gezag te kunnen betrekken, is het belangrijk dat u aan het begin van het hulpverleningstraject vaststelt wie gezag heeft en wie u dus moet betrekken bij de hulpverlening. De makkelijkste manier om dit vast te stellen is door het te vragen aan de ouder die aanwezig is bij de intake van het kind. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders dit zelf niet (zeker) weten of hierover (al dan niet bewust) liegen. Als een ouder het zelf niet weet of als u twijfelt over de juistheid van het antwoord, kunt u het gezagsregister raadplegen.

Ouders met gezag horen elkaar te informeren en te raadplegen over de opvoeding en verzorging van hun kind. Als een ouder tijdens een intake aangeeft dat de andere ouder op de hoogte is en akkoord is met de inzet van jeugdhulp, mag u als professional ervan uitgaan dat dit klopt. Toch is het raadzaam om bij gescheiden ouders altijd navraag te doen bij de andere ouder, omdat ouders hier (helaas) regelmatig over liegen.

Inzet jeugdhulp zonder toestemming ouder

Als een ouder met gezag toch weigert om toestemming te geven voor de inzet van jeugdhulp, zijn er verschillende mogelijkheden om alsnog jeugdhulp in te zetten.

Optie 1: Toestemming van het kind

Als het kind 12 jaar of ouder is, kan jeugdhulp worden ingezet zonder toestemming van de ouder(s) met gezag als:

  • het kind zelf toestemming geeft en de hulp nodig is om ‘ernstig nadeel’ voor het kind te voorkomen.
  • het kind de hulp ‘weloverwogen’ blijft wensen.

Optie 2: Keuze van de professional

Als u als professional vindt dat jeugdhulp noodzakelijk is, kunt u die in bepaalde situaties toch inzetten. U moet dan afwegen of er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Dat is het geval als:

  • de hulp dringend nodig is en het nalaten van de hulp ‘ernstig nadeel’ voor het kind oplevert;
  • de verplichting om toestemming te vragen niet verenigbaar is met de zorg van een goede hulpverlener.

Optie 3: Ouder vraagt rechter om vervangende toestemming

Als één van de ouders met gezag geen toestemming geeft voor de inzet van jeugdhulp, kan de andere ouder de rechter verzoeken om vervangende toestemming. De rechter kijkt dan of de hulpverlening in het belang van het kind is en neemt op basis daarvan een beslissing.

Optie 4: Melding bij de Raad voor de Kinderbescherming

 Als één van de ouders met gezag geen toestemming geeft voor de inzet van jeugdhulp door strijd tussen ouders of als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van het kind, kunt u als professional een melding doen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De RvdK onderzoekt dan of er een basis is voor een kinderbeschermingsmaatregel. Als de rechter een kinderbeschermingsmaatregel oplegt, kan de jeugdhulp later alsnog worden ingezet.

U ziet dat er voldoende mogelijkheden zijn om toch jeugdhulp in te zetten als (één van) de ouder(s) met gezag weigert om toestemming te geven. Als u ervoor kiest om één van bovenstaande mogelijkheden te gebruiken, is het belangrijk dat u alle stappen en overwegingen vastlegt in het dossier en uw collega’s betrekt bij het proces.

Meer weten over toestemming

In Inzicht Sociaal Domein kunt u als professional meer informatie vinden over de toestemming van ouders met gezag bij de inzet van jeugdhulp en wat u kunt doen als (één van) de ouder(s) met gezag geen toestemming geeft. Hebt u nog geen abonnement op Inzicht Sociaal Domein? Lees hier meer informatie.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina