0

Jongerenparticipatie

Heeft u als gemeente plannen voor nieuw beleid of een concreet project? Dan is het verstandig de doelgroep zélf te bevragen. Dat klinkt logisch. Maar hoe gaat uw gemeente om met jongerenparticipatie? Stimulansz werkt met Speaking Minds. Door Movisie aangemerkt als effectieve methode voor jeugdparticipatie bij het ontwikkelen van armoedebeleid. Inmiddels wordt de methode breder toegepast. Wat is jongerenparticipatie? Hoe betrekt u jongeren? En hoe zorgt u ervoor dat u een concreet en goed toepasbaar advies krijgt? We vertellen er meer over.

Wat is jongerenparticipatie?

Jongerenparticipatie houdt in dat u als gemeente jongeren actief betrekt bij beleid dat hen aangaat, en dus bij hun omgeving. Jongerenparticipatie krijgt een steeds prominentere rol binnen de beleidsvorming in gemeenten. Daarvoor vroegen gemeenten meestal niet aan jongeren wat zij vonden van bepaald beleid. Om dat te veranderen kwamen er jongerenraden, jongerenpanels en zelf gespecialiseerde bureaus. Sommige gemeenten hebben een vaste jongerenraad die voor een periode van 4 jaar wordt gekozen. Een andere aanpak van jeugdparticipatie is, dat u gericht jongeren betrekt bij een concreet project. Op die manier voelen jongeren zich ook echt betrokken bij het onderwerp. Ze weten waar ze over praten. En omdat ze het een concreet project is waar de jongeren belang bij hebben, voelen ze zich echt betrokken en weten ze waar ze over praten.

Waarom is jongerenparticipatie belangrijk?

Jongerenparticipatie leert jongeren hoe zij kunnen meepraten en meebeslissen over beleid. Ze leren wat beleid is, hoe een gemeente werkt en wat een gemeente allemaal biedt. Ze leren hun mening te vormen, standpunten te verwoorden en betrokken te zijn bij besluitvorming. Uiteindelijk draagt jeugdparticipatie dus bij aan hun ontwikkeling. Daarvan wordt ook de lokale samenleving beter.

Voor de gemeente is jongerenparticipatie belangrijk om ervoor te zorgen dat het beleid aansluit bij de behoeften van jeugdigen. Dat lukt alleen als u weet wat zij er zélf van vinden. Daarom hebben zij het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Als uw gemeente jongeren laat meepraten of zelfs meebeslissen, dan doet u de juiste dingen voor hen. Het recht van jeugdigen op participatie staat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Hieruit volgt dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar mening te geven over belangrijke zaken die het kind aangaan. Er moet serieus worden geluisterd naar deze mening. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Welke methodiek gebruikt Stimulansz voor jongerenparticipatie?

Jongerenparticipatie kan op allerlei manieren. U kunt luisteren naar jongeren. U kunt hen ondersteunen om een mening te vormen en goed te verwoorden. U kunt jongeren betrekken bij besluitvorming. Óf u maakt jongeren verantwoordelijk maken voor het totale vraagstuk. Stimulansz vindt: hoe meer jongeren zich betrokken voelen, hoe beter. Daarom werken wij voor de participatie van jeugdigen met de methodiek Speaking Minds. Hiermee brengen we jongeren, scholen en gemeenten jongeren samen. Speaking Minds betrekt jongeren die minder makkelijk zijn te bereiken en helpt gemeenten bij het ontwikkelen van een effectiever en inclusiever armoedebeleid. Belangrijk, want in 2016 groeiden ruim 292.000 kinderen op in een huishouden met een laag huishouden, en het aantal kinderen in langdurige armoede is de afgelopen jaren niet gedaald. Speaking Minds geeft handen en voeten aan effectief armoedebeleid. Inmiddels wordt de methodiek ook steeds vaker gebruikt voor jeugdparticipatie rond de thema’s inclusie en seksualiteit.

Handig om te weten: het VN-Kinderrechtencomité geeft handvatten voor het betrekken van de mening van een jeugdige. Je vindt deze handvatten in de general comment nr. 12. Meer hierover vind je ook in de blog ‘De mening van de jeugdige bij vrijwillige jeugdhulp telt’ van Mr. Charlotte Vanderhilt.

Hoe werkt Speaking Minds?

De eerste stap is dat u als gemeente een actueel vraagstuk formuleert waarover u graag de mening van jongeren hoort. Wij gaan dan op zoek naar een school die dit vraagstuk klassikaal of als project wil behandelen, bijvoorbeeld in het kader van burgerschap. Wij brengen school en gemeente met elkaar in contact, waarna Save the Children dit jongerenparticipatietraject verder oppakt. De leerlingen bespreken de vraag én ze gaan op pad om meer context te krijgen. De gemeente geeft presentaties over hoe de gemeente werkt. Daarna gaan de jongeren aan de slag met de vraag, begeleid door een trainer. Ze presenteren hun adviezen aan de wethouder, meestal in de raadszaal. Binnen een half jaar na de start van het project laat de gemeente aan de jongeren weten wat er met de adviezen is gebeurd.

In onze ervaring is Speaking Minds de meest grondige methode voor participatie van jongeren. Movisie onderschrijft dit. Het geeft gemeenten inzicht in de leefwereld van jongeren en gemeenten krijgen hiermee concrete adviezen. Scholen vertellen ons dat de methode zorgt voor meer én een blijvende cohesie tussen leerlingen in de klas. Inmiddels is Speaking MInds toegepast in 36 gemeenten en deden ruim 1.000 jongeren mee. In 2019 won Speaking Minds de Missing Chapter Innovatie Award. Deze prijs is een initiatief van de Missing Chapter Foundation en wordt uitgereikt aan bijzondere voorbeelden van kind-inclusie.

Ondersteuning door Stimulansz

Stimulansz voert deze jongerenparticipatie-methode uit in nauwe samenwerking met Save the Children en Defence for Children. Vragen van gemeenten komen meestal binnen bij Stimulansz. Zo nodig verzoeken we de gemeente om de vraag verder te verduidelijken. Save the Children begeleidt de jongeren tijdens het traject. Het is een traject van 12 weken. Jongeren van mbo-2, mbo-1, vmbo en het praktijkonderwijs doorlopen het traject in één week. Nadat de jongeren het advies hebben uitgebracht aan de gemeente, neemt Stimulansz weer contact op met de gemeente. Is het advies helder? Kunnen jullie er iets mee? Past het binnen het opgestelde beleid of de maatschappelijke agenda? Stimulansz begeleidt uw gemeente bij het uitwerken van het advies en het inbedden daarvan in het beleid. We blijven dus betrokken.

Aan de slag met jongerenparticipatie

Heeft u als gemeente een concreet vraagstuk waarbij u graag jongeren betrekt? Lees hier meer informatie over de methode Speaking Minds. Of neem contact op met adviseur Karin van Nuland.

Anderen bekeken ook

Aan de slag met jongeren-participatie

Heeft u als gemeente een concreet vraagstuk waarbij u graag jongeren betrekt? Neem contact op met adviseur Karin van Nuland.