0

De Algemene Maatregel van Bestuur is op 30 september gepubliceerd en naderhand zijn er op 1 oktober en 9 oktober ministeriële regelingen uitgebracht. Bovendien zijn de rechtmatigheidseisen voor de Tozo 1-periode begin oktober aangekondigd.

Het controlemodel Tozo

In KiC zijn 3 onderzoeksmodellen ontwikkeld voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers, zowel voor de eerste periode, tweede als derde verlengingsperiode.

  • Controlemodel 35 ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole Tozo. Dit model bevat twee normensets voor de RM-controle Tozo 1-periode:
    1. Een rechtmatigheidscontrole welke gebaseerd is op de in de Tabel Rechtmatigheidseisen Tozo 1 genoemde eisen met betrekking tot de RM-controle;
    2. Een (reguliere) Stimulansz rechtmatigheidscontrole met de herkenbare rubrieken zoals ook worden gebruikt in de overige modellen voor de RM-controle. Dit model is ook gebaseerd op de Tabel Rechtmatigheidseisen Tozo 1, maar bevat ook aanvullende normen zoals gebruikelijk is in onze RM-modellen.
  • Controlemodel 36 ten behoeve van de procescontroles Tozo
  • Controlemodel 37 ten behoeve van het toetsen van de aanvragen Tozo

Verantwoording

Na afloop van dit jaar moet iedere gemeente zich verantwoorden over de werkelijke uitgaven. Op basis hiervan worden de benodigde middelen per gemeente vastgesteld en betaald. Elke gemeente krijgt op basis van deze verantwoording achteraf de volledige uitgaven voor de verstrekte uitkeringen voor levensonderhoud en de leningen voor bedrijfskapitaal vergoed. Voor de uitvoeringskosten wordt de gemeente gecompenseerd via een vast bedrag per besluit.

Single Information Single Audit (SiSa)

Gemeenten verantwoorden zich op de voor Specifieke Uitkeringen gebruikelijke wijze via het systeem van Single Information Single Audit (SiSa). Dit betreft de baten en de bestedingen van de uitkeringen voor levensonderhoud en de leningen voor bedrijfskapitaal. De leningen voor bedrijfskapitaal moeten worden terugbetaald. Daarnaast moet u, ook via SiSa, het aantal besluiten over ondersteuningsaanvragen verantwoorden.

Controle achteraf

Bij de uitwerking van de Tozo woog zwaar dat de regeling snel ingevoerd kon worden en dat gemeenten bij de uitvoering van de regeling in staat zijn om grote aantallen aanvragen voortvarend te kunnen afhandelen. Dat betekent dat de administratieve lasten, zowel voor de zelfstandige als voor gemeenten, beperkt moeten blijven. Om die reden is de controle vooraf beperkt en wordt achteraf nog (steekproefsgewijze) controle uitgevoerd.

Disclaimer

De inhoud van de normenset(s) is tot stand gekomen op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur, de aanvullende ministeriële regelingen en de meest recente Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers voor gemeenten. De normenset(s) zullen de komende periode waar nodig worden bijgewerkt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog verdere vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met de KiC Helpdesk door een e-mail te sturen naar KiCHelpdesk@stimulansz.nl, of via uw eigen KiC-adviseur. Voor de meest actuele versie van de modelaanvraag en ‘instructiehandreiking Tozo voor gemeenten’ verwijzen we u door onze website.

Vragen? Neem contact op met onze adviseurs

Maarten Simons

Productmanager kwaliteit en bedrijfsvoering van Kwaliteit in Control (KiC).

06 57 67 53 43
Mr. Michel Gooijer

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in accountantsorganisaties.

06 12 57 00 64
Henny Muis

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in het doorlichten van organisaties.

06 10 01 48 74