0

Recent constateerde het College voor de Rechten van de Mens dat de concept AMvB ter uitvoering van het VN-Verdrag, door van Rijn ter inspraak gelegd, in strijd is met datzelfde verdrag.

Alarmklok

Negen koepels van onder andere organisaties voor gehandicapten, patiënten, ouderen, architecten en de Woonbond, hebben alarm geslagen. In het kader van de nieuwe Omgevingswet worden nieuwe regels ontworpen. De huidige regels van het Bouwbesluit komen te vervallen. Men wil ze dereguleren en meer aan de markt overlaten. Maar volgens de koepels komt het dan niet goed. Of, zoals zij het formuleren: ‘Nieuw Bouwbesluit sluit talloze mensen uit’.

Strijdig met het VN-Verdrag

De huidige regels voldoen al niet aan de eisen die het VN-Verdrag stelt om mensen met een beperking gelijke rechten te geven op, zoals het Verdrag het formuleert in artikel 19 met als titel “Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij”. Dat artikel zegt: “De Staten die Partij zijn bij dit verdrag erkennen het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en ………”
Onder de huidige regels wordt er een beperkte hoeveelheid geschikte woningen voor mensen met een handicap gebouwd. Daardoor is het zoeken naar een geschikte woning een lastige, zo niet bijna onmogelijke taak. En er moet nog steeds voor veel geld aan deze woningen worden aangepast.

Strijdig met eigen beleid

Niet alleen is het plan van het kabinet de norm te laten bepalen door de markt in strijd met het VN-Verdrag, het is ook in strijd met het eigen beleid. Steeds meer mensen met een forse beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat bewijst ook wat er in de Wet langdurige zorg (Wlz) gebeurt. Met een Wlz-indicatie kun je gewoon zelfstandig blijven wonen. Dus zelf mensen die zulke zware zorg nodig hebben dat zij een indicatie krijgen voor een verpleeghuis blijven tegenwoordig thuis wonen. Dit is niet alleen regeringsbeleid maar ook de wens van vele burgers. En om dit mogelijk te maken wil het kabinet kennelijk dat er steeds minder regels komen die voor geschikte woningen zorgen.

Zelfregulering werkt niet

Het achterliggende idee is dat van minder regeldruk en van zelfregulering. Bewezen is inmiddels dat zelfregulering niet werkt, omdat partijen verschillende belangen hebben. In de jaren ‘80 van de vorige eeuw is het zogenaamde ‘aanpasbaar bouwen’ een belangrijk item geweest. Er zijn boeken over volgeschreven en vele studies aan gewijd. Uitkomst: alle woningen in principe zo bouwen dat deze met heel kleine (en dus niet dure) aanpassingen geschikt zijn voor mensen met een beperking, kost nauwelijks meer dan ongeschikt bouwen. De verwachting was dat iedereen dat zou doen. Want waarom niet? Het kost nauwelijks meer en de woning is er ‘levensbestendig’ door: je kunt er ook blijven wonen of gaan wonen als je beperkingen krijgt. Resultaat nu? Er wordt amper aanpasbaar gebouwd. Waarom? Het hoeft niet en het lijkt voor opdrachtgevers nauwelijks van belang. Goedkoop is het adagium.

Voldoen aan VN-Verdrag

Wil Nederland voldoen aan het VN-Verdrag dan zal Nederland – in plaats van het beleid over te laten aan de markt – eerder het archief met oude boeken over aanpasbaar bouwen moeten opzoeken, afstoffen, digitaliseren en de normen moeten opnemen in een nieuwe bouwregelgeving. Dan heeft Nederland een antwoord op de groeiende vergrijzing, het gegeven dat mensen steeds ouder worden, dat oudere mensen vaak (meer) beperkingen hebben en dat je voor mensen met beperkingen voldoende geschikte woningen MOET hebben. Want dat schrijft het VN-Verdrag voor. En dat heeft Nederland heel bewust geratificeerd. Je zou zeggen: onze regering heeft geen keuze.

VN-Verdrag respecteren of negeren

Het kabinet kan nu laten zien of zij het VN-Verdrag respecteert of daar lak aan heeft. Wellicht wordt dit wel de lakmoesproef. Want als het kabinet bij deze tweede actie weer in de mist gaat, kun je constateren dat het kabinet kennelijk niet wil luisteren. Gelukkig is dat negeren niet zo maar mogelijk. De waakhond, het College voor de Rechten van de Mens, zal wel weer een negatief oordeel hebben. En binnen twee jaar zal Nederland aan het VN-Comité moeten rapporteren wat er is gedaan om aan het VN-Verdrag te voldoen. Lijkt me een leuke start: vanaf het begin heeft de Nederlandse regering lak gehad aan het Verdrag.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp