Stimulansz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 27194311. Hierbij horen onze algemene leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in principe leidend en bindend. Alleen in overleg kan schriftelijk van deze voorwaarden worden afgeweken. Een exemplaar van de voorwaarden kunt u ook bij ons opvragen.

 

Algemene leveringsvoorwaarden Stimulansz

 

1. Begripsbepalingen

a. Onder Stimulansz wordt in deze Algemene leveringsvoorwaarden verstaan de Stichting Stimulansz, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht.

b. Onder afnemer of opdrachtgever worden verstaan degene in wiens opdracht en/of voor wiens rekening door Stimulansz producten worden geleverd en/of geautomatiseerde informatie systemen in (sub)licentie worden gegeven en/of diensten worden verricht al dan niet op basis van een abonnement, als bedoeld in a 8 van deze voorwaarden.

c. Onder een geautomatiseerd informatiesysteem wordt verstaan een op enig medium, zoals CD-ROM, via internet of enige andere vorm van elektronische datacommunicatie aangeleverd databestand.

 

2. Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden

a. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en overeenkomsten, waarbij Stimulansz partij is en de al dan niet op basis daarvan door Stimulansz uitgevoerde werkzaamheden en leveranties.

b. Algemene leverings-/inkoopvoorwaarden van een afnemer of opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

3. Overeenkomst

a. Een overeenkomst met Stimulansz komt slechts tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de schriftelijk door Stimulansz uitgebrachte offerte.

b. De geldigheidsduur van een offerte is twee maanden na dagtekening.

c. Een opdracht waaraan geen schriftelijke offerte is voorafgegaan of die is aanvaard na het verstrijken van de onder b. genoemde termijn, behoeft schriftelijke aanvaarding door Stimulansz.

d. Voor uitbreiding of intensivering van overeengekomen werkzaamheden is (aanvaarding van) een nadere opdracht vereist.

 

4. Uitvoering overeenkomst

a. Stimulansz zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en daarbij ingeval van een opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

b. Stimulansz is vrij in de keuze van de medewerker(s) die hij met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht wil belasten.

c. Indien Stimulansz voor de uitvoering van de overeenkomst (of een gedeelte daarvan) de hulp van derden behoeft, is Stimulansz bevoegd deze hulp zonder nadere toestemming van de opdrachtgever te betrekken.

 

5. Gebruikmaking opgedane kennis en ervaring bij opdrachten

a. Kennis en ervaring die Stimulansz opdoet tijdens de uitvoering van de overeenkomst, mag Stimulansz vrijelijk gebruiken voor niet commerciële activiteiten overeenkomstig haar doelstelling.

b. Stimulansz verplicht zich bij de uitvoering van de overeenkomst en bij het gebruik van de onder a. genoemde kennis en ervaring, de goede naam van de opdrachtgever niet te schaden.

 

6. Verschuldigde vergoeding

a. De door de een afnemer/opdrachtgever te betalen vergoeding kan bestaan uit een vast totaalbedrag (licentie; koop-, aanneemsom) een vergoeding per uur of een combinatie daarvan.

b. In de vergoeding zijn alle kosten, zoals secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte. In dat geval worden de kosten afzonderlijk in rekening gebrach

c. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst/opdracht zich uitstrekt over een periode van meer dan een kalenderjaar, wordt bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar de overeengekomen vergoeding door Stimulansz aangepast aan de meest recente prijsindexeringcijfers van het CBS, tenzij anders overeengekomen.

d. Eventueel verschuldigde btw is niet in de vergoeding begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

 

7. Deelnemen aan cursussen, trainingen, congressen, studiereizen etc.

a. Aanmelden voor door, met of namens Stimulansz georganiseerde cursussen, trainingen, congressen, studiereizen etc. gebeurt schriftelijk door het insturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier binnen de door Stimulansz vastgestelde termijn.

b. Indien alle door Stimulansz gevraagde gegevens volledig en tijdig worden aangeleverd, kan de aanmelding ook via de fax en per e-mail geschieden.

c. Indien de aangemelde persoon slechts een gedeelte van de onder a bedoelde activiteit bijwoont, wordt geen korting verleend op de deelnameprijs.

d. Kosteloze annulering van de deelname is mogelijk tot 20 werkdagen voorafgaande aan de datum van de bijeenkomst. Bij annulering in de periode van 20 tot 10 werkdagen voor de startdatum worden 50% van de kosten in rekening gebracht en vanaf 10 werkdagen vooraf aan de startdatum worden 100% van de kosten in rekening gebrach De annulering dient schriftelijk, per fax of via de e-mail te geschieden. Bij tijdige annulering wordt een reeds voldane declaratie terugbetaald.

e. Indien de aangemelde persoon is verhinderd, kan een vervanger worden toegelaten. De persoonsgegevens van de vervanger moeten voorafgaande aan de bijeenkomst schriftelijk, per fax of e-mail aan Stimulansz worden gemeld.

Stimulansz heeft het recht om een aanmelding te weigeren indien:

i    het aantal aanmeldingen de beschikbare capaciteit overschrijdt

ii   het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Stimulansz te laag is om de bijeenkomst doorgang te laten vinden

iii  de deelname van de aangemelde persoon naar het oordeel van Stimulansz niet bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van Stimulansz.

 

8. Abonnementen

a. Voor wie een abonnement neemt op één of meer producten en/of diensten van Stimulansz geldt, onverminderd hetgeen in deze Algemene leveringsvoorwaarden overigens is bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen het volgende:

i   abonnementen waarvoor een vaste geïndexeerde jaarprijs geldt, worden jaarlijks uiterlijk in de maand februari of bij het ingaan van het abonnement gefactureerd.

ii  prijsverhogingen van abonnementen waarvoor geen geïndexeerde jaarprijs geldt, worden uiterlijk in oktober van het lopende jaar schriftelijk bekend gemaakt. Facturatie van deze abonnementen vindt uiterlijk in de maand maart plaats.

iii Tenzij anders overeengekomen worden abonnementen aangegaan voor de

(resterende) duur van een kalenderjaar en behoudens tijdige opzegging telkens stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd.

iv Opzegging van een abonnement dient uiterlijk 1 november van enig kalenderjaar schriftelijk door Stimulansz te zijn ontvangen.

v  Tenzij anders overeengekomen wordt de prijs van een abonnement dat in de loop van een kalenderjaar ingaat, naar rato in rekening gebracht.

 

9. Betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Stimulansz behoudt zich het recht voor om zekerheden voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van eventuele verplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan is tegemoetgekomen.

c. Indien een vergoeding per uur is overeengekomen en de werkzaamheden zich over meer dan een kalendermaand uitstrekken, kan Stimulansz een tussentijdse declaratie zenden, gebaseerd op het aantal uren dat in de verstreken kalendermaand aan de uitvoering van de opdracht is besteed.

d. Wanneer een factuur van Stimulansz niet tijdig wordt betaald, komt de schuldenaar van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereis In dat geval is hij niet alleen vanaf dat moment wettelijke rente daarover verschuldigd ,maar verplicht de schuldenaar zich tevens integraal alle kosten te voldoen die Stimulansz heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening.

e. Onder de kosten als bedoeld in het vorige lid vallen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten welke voor rekening komen van debiteu De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het rapport BKG-integraal 2013.

 

10. Eigendom

a. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten op producten, diensten en geautomatiseerde informatiesystemen van Stimulansz en ander tot stand gekomen werk, blijven berusten bij Stimulansz.

b. Een daarop van Stimulansz verkregen recht van gebruik geldt slechts te eigen behoeve van de afnemer, opdrachtgever en komen bij het einde van de overeenkomst met Stimulansz van rechtswege te vervallen.

c. Een door Stimulansz geleverd product of geautomatiseerd informatiesysteem mag niet worden gekopieerd of op enigerlei wijze verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stimulansz.

d. Een opdrachtgever is bevoegd om zonder voorafgaande toestemming van Stimulansz een definitief rapport, advies en andere definitieve documenten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken teneinde deze te gebruiken voor het doel zoals in de opdracht is geformuleerd mits daarin de door Stimulansz daarop voorbehouden rechten worden vermeld.

e. Stimulansz verkrijgt het recht op gebruik van alle in het kader van de uitvoering van een overeenkomst/opdracht, cursus, training congres etc. vervaardigd of gebruikt materiaal, ook voorzover daarin onderzoeks- of verwerkingstechnische methodieken zijn neergelegd of zodanige technieken zijn toegepast.

f. Een afnemer/opdrachtgever is verplicht de voorbehouden rechten als bedoeld in dit artikel ter kennis te brengen van degene aan wie hij dat materiaal op zijn beurt overhandigt, ter beschikking stelt of de inhoud ervan meedeelt.

g. Bij een inbreuk op rechten van Stimulansz c.q. het niet nakomen van verplichtingen als bedoeld in dit artikel is opdrachtgever/afnemer een dadelijk opeisbare boete verschuldigd van € 15.000,00 onverlet het recht op verdere schadevergoeding.

 

11. Aansprakelijkheid

a. Stimulansz staat niet in en aanvaardt mitsdien ook geen aansprakelijkheid voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid en/of (onderbreking van de) bereikbaarheid van de door of met behulp van (werkzaamheden, diensten, producten en/of systemen van) Stimulansz verkregen, te verkrijgen, uitgegeven of beschikbaar gestelde al dan niet voor gebruik door derden bedoelde informatie en/of publicaties (zowel schriftelijk als geautomatiseerd).

b. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Stimulansz uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis, indien en voor zover voor zover daarbij sprake is geweest van opzet of grove schuld van zijn bestuurders of feitelijk leidinggevende werknemers.

c. Aansprakelijkheid van Stimulansz voor schade ten gevolge van tekortkomingen, als bedoeld in het vorige lid, wordt beperkt tot de overeengekomen vergoeding voor de door Stimulansz verrichte diensten of geleverde producten/systemen. Aansprakelijkheid van Stimulansz voor gevolgschade is uitgesloten.

d. Voor abonnementen of verbintenissen met een langere doorlooptijd dan een jaar, geldt een beperking van de aansprakelijkheid van Stimulansz voor schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen vergoeding over een periode van zes maanden.

e. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitgesloten.

Dit artikel is ook van toepassing ten aanzien van derden en vroegere medewerkers van Stimulansz met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers (erfgenamen) die voor de uitvoering van een opdracht door Stimulansz worden ingeschakeld.

g. Voor zover aanspraken van derden op Stimulansz, hoe ook genaamd, op enigerlei wijze zijn te herleiden of verband houden met (niet-)nakoming van een overeenkomst tussen Stimulansz enerzijds en anderzijds een opdrachtgever/afnemer is de laatste gehouden Stimulansz daartegen te vrijwaren.

 

12. Reclames

a. Een opdrachtgever/afnemer/abonnee zal bij aflevering/afname van producten/systemen of na verrichting van diensten controleren of deze beantwoorden aan de overeenkomst met Stimulansz.

b. Reclames dienen in geval van zichtbare gebreken binnen veertien dagen en in geval van onzichtbare gebreken binnen twee maanden na aflevering van de producten/systemen c.q. na verrichting van de diensten schriftelijk ter kennis van Stimulansz zijn gebracht.

c. Bij ingebruikneming van door Stimulansz geleverde producten/systemen, wordt de afnemer geacht de geleverde producten in goede orde te hebben aanvaard.

d. Reclames over facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Stimulansz te zijn gebracht.

e. Ingeval van een door Stimulansz gegrond bevonden klacht is Stimulansz slechts gehouden tot herstel van de desbetreffende tekortkoming, dan wel het product door soortgelijke producten te vervangen.

f. Reclame schort de verplichtingen van de afnemer voortvloeiende uit enige met Stimulansz gesloten overeenkomst niet op.

g. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Stimulansz niet toegestaan.

 

13. Toepasselijk recht

a. Op de overeenkomsten aangegaan met Stimulansz is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Indien en voor zover bepalingen in een overeenkomst met Stimulansz, waaronder deze algemene voorwaarden, in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen, nietig of vernietigbaar zijn, zal daaraan niettemin zoveel mogelijk betekenis worden toegekend zonder dat dit leidt tot de betreffende strijdigheid, nietigheid of vernietigbaarheid.

c. Geschillen tussen partijen omtrent of verband houdende met nakoming van de verbintenis uit een overeenkomst met Stimulansz worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

d. Een geschil dienaangaande is aanwezig indien een van de partijen zulks stelt.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland, nr. 27194311.

Versie 16-01-2014