Omslag de grote almanak

Er zijn geen grote wijzigingen op het terrein van de sociale zekerheid. Voor iedereen die op of na 1 april 2019 in de WIA/WGA of WW komt, is de maximale uitkeringsduur nooit langer dan 24 maanden, tenzij met de werkgever of via de cao een langere uitkeringsduur is overeengekomen. De mogelijkheid om vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering te doen is verruimd. Vrijwilligerswerk bij organisaties of instellingen die geen ANBI-status hebben is ook mogelijk, op voorwaarde dat zij geen winstoogmerk hebben. Een jonggehandicapte die studeert met een levenlanglerenkrediet komt voortaan wel in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Voor kleine pensioenen tot € 466 per jaar is onder voorwaarden een automatische waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de pensioengerechtigde mogelijk.

Wijzigingen belastingen

De belangrijkste wijzigingen op het gebied van de belastingen zijn de wijzigingen in de tarieven van de schijven als voorloper op het stelsel van een twee-schijventarief in 2021. De algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting zijn omhoog gegaan. De inkomensafhankelijke combinatiekorting heeft een andere opbouw gekregen waardoor deze voor veel belastingplichtigen lager uitpakt.

Geboorteverlof

Het tarief voor de aftrek van hypotheekrente van hogere inkomens is verhoogd. Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof als opvolger van het kraamverlof in de Wet arbeid en zorg opgenomen. Ook is het adoptie- en pleegouderverlof uitgebreid van 4 naar 6 weken. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke wijzigingen in het kader van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. In 2019 zijn de taken van de huurcommissie uitgebreid. En de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s ) voor de tijdelijke opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers gaan van start. De leges voor verblijfsvergunningen gebaseerd op EU-richtlijnen zoals voor studie en arbeid zijn aanzienlijk verlaagd naar aanleiding van rechterlijke uitspraken. Het onderwijssschema is vernieuwd. De gewijzigde doorstroming tussen de verschillende onderwijsniveaus en de mogelijkheden van associate degree’s zijn er in verwerkt.

Zoals gebruikelijk hebben we ook de verschillende bedragen aangepast zodat deze editie van de almanak de stand van zaken weergeeft per 1 januari 2019. Uiteraard is ook de online versie van de Digitale Grote Almanak aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Bestel de 47e editie van de Grote Almanak in onze winkel.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina