0

Situatieschets

Er is een schuldbemiddeling opgestart voor Joost. Alle schuldeisers hebben ingestemd met het voorstel. Als hij zich aan alle voorwaarden houdt, is hij in oktober 2021 schuldenvrij.
Joost heeft tot eind april 40 uur per week gewerkt. Zijn contract liep tot april 2020 en de planning was dat hij dan een vast contract zou krijgen. Maar vanwege de coronacrisis is het contract niet verlengd en zit hij nu werkloos thuis. Hij heeft de eerste 3 maanden 75% van zijn laatstverdiende loon ontvangen en vanaf augustus ontvangt nog maar 70%. Joost had gehoopt snel een nieuwe baan te vinden, maar helaas is dat niet gelukt. Omdat hij niet goed weet hoe de toekomst eruitziet, heeft hij de toeslagen nog niet aangepast. Hij is bang dat hij dit straks moet terugbetalen en dat hij dan nog meer nieuwe schulden heeft.
Nu blijkt dat er in de afgelopen 3 maanden een aantal betalingsachterstanden zijn ontstaan. Joost heeft dit zelf niet gemeld, omdat hij niet goed in zijn vel zat. Het feit dat zijn contract niet is verlengd valt hem zwaar. Hij was bang dat dit ook gevolgen zou hebben voor zijn schuldregeling en heeft daardoor zijn kop in het zand gestoken. Hij heeft nu, na 3 maanden, wel aan de bel getrokken om te melden dat het niet goed gaat. Hij hoopt dat hij hulp kan krijgen om de financiën weer op orde te krijgen en dat dit geen grote gevolgen heeft voor zijn schuldregelingstraject.
De schuldhulpverlener heeft samen met Joost naar de situatie gekeken. Er is een achterstand in de zorgpremie van 2 maanden (€ 260) en een achterstand van 3 maanden bij de energieleverancier (€ 330). Eén van de voorwaarden van een schuldregelingstraject is dat er geen nieuwe schulden mogen ontstaan. De schuldhulpverlener overweegt daarom om de schuldregeling te beëindigen.

Oplossing omgekeerde toets

1. Het effect
Het doel dat meneer wil bereiken is stabiliteit in zijn leven. Hij kan slecht omgaan met veranderingen en het voelt iedereen keer als falen. Negatieve gebeurtenissen zorgen bij hem voor veel stress en hebben invloed op zijn welzijn, waardoor hij vervolgens minder goed functioneert.
2.Grondwaarden van de wet
De Wgs heeft als grondwaarde om mensen te ondersteunen bij financiële zelfredzaamheid. Het is duidelijk dat Joost juist hieraan behoefte heeft op dit moment. Een minnelijk schuldregelingstraject is gebaseerd op de basisprincipes van de Wsnp. Het doel van de Wsnp, en dus ook van het minnelijk traject, is voorkomen dat mensen jarenlang door hun schulden achtervolgd worden.
3. Ethische aspecten
Een van de belangrijkste regels van een schuldregelingstraject (minnelijk en wettelijk) is dat er geen nieuwe schulden mogen ontstaan. Aan deze regel heeft Joost zich niet gehouden. Bij een minnelijk schuldregelingstraject treedt de schuldhulpverlenende organisatie op als bemiddelaar tussen de klant en de schuldeiser. Schuldeisers stellen vaak als voorwaarde dat er geen nieuwe schulden mogen ontstaan. De vraag is echter hoe de schuldeisers in het geval van Joost zullen reageren. Hij is vanwege onvoorziene omstandigheden werkloos geraakt, terwijl hij goed functioneerde. Als de schuldregeling nu beëindigd wordt, zal er geen oplossing voor de schulden worden gevonden. Zowel Joost als zijn schuldeisers zijn hier niet bij gebaat. De kans is groot dat Joost hierdoor verder in de put raakt en belemmerd wordt in het vinden van een nieuwe baan. Dit kan tot gevolg hebben dat hij langer gebruik maakt van een uitkering en dat er minder ruimte is voor het aflossen van schulden.  Daarnaast speelt de vraag of de regel dat er geen nieuwe schulden mogen ontstaan volledig losgelaten moet worden. Het antwoord hierop is: “Nee”. Het bij voorbaat afwijzen vanwege het laten ontstaan van nieuwe schulden is niet in lijn met de grondwaarden van de wet. Het is beter om eerst te kijken naar het ontstaan hiervan en welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen.
4. Randvoorwaarden
Om de schuldbemiddeling voort te zetten zal er in ieder geval een oplossing voor de nieuwe schulden gevonden moeten worden. Als het niet mogelijk is om de nieuwe schulden af te lossen, dan zal het voortzetten van de schuldbemiddeling niet mogelijk zijn. Voor het aflossen van de nieuwe schulden kunt u in de situatie van Joost bekijken of het volgende mogelijk is:

  • het toetsingsinkomen voor de toeslagen controleren en/of aanpassen, waardoor hij meer toeslagen krijgt en een deel met terugwerkende kracht ontvangt;
  • is een betalingsregeling vanuit het vtlb mogelijk en haalbaar;
  • een aflospauze voorstellen aan de schuldeisers, waardoor Joost eerst de nieuwe schulden kan afbetalen;
  • uitstel van betaling vragen voor de nieuwe schulden;
  • omzetting naar een saneringskrediet, inclusief ruimte voor betaling van de nieuwe schulden.

Een randvoorwaarde is dat de schuldeisers hun medewerking niet intrekken. Om hiervoor te zorgen is het verstandig om de schuldeisers te informeren over de situatie met de daarbij beoogde oplossing. Vermeld ook waarom u ervan overtuigd bent dat deze oplossing beter is voor zowel Joost als de schuldeisers dan beëindiging.

Wilt u meer inzicht in schuldhulp?

Dat kan met onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp