Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws


Gemeenten, corporaties en opvanginstellingen gaan aan de slag om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In het programma Weer thuis! verenigen de organisaties zich in 7 regio’s om dat te realiseren.

 
Werkgevers kunnen binnenkort bij een stijging van het minimumjeugdloon ook de lonen verhogen voor werknemers die bij hen werken via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken laten weten.


Raadsleden hebben een belangrijke taak in het controleren van de verantwoording over informatieveiligheid. In de resolutie ‘informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ is afgesproken dat de gemeenteraad jaarlijks wordt geïnformeerd over informatieveiligheid in de gemeente. Dit schrijft de VNG in een brief die is gericht aan alle gemeenteraden.


Ruim 60 kansarme jongeren en arbeidsgehandicapten maakten het afgelopen jaar een stap in hun ontwikkeling via het gezamenlijke werkleerbedrijf van Pantar en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Pantar begeleidt hen in hun arbeidsontwikkeling, met als uiteindelijke doel een baan zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt. De UvA biedt hen een goede plek om werkervaring op te doen, te groeien en zich al werkenderwijs te ontwikkelen.


‘De Banenafspraak die ertoe moet leiden dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen zijn voor de kwetsbaarste groep arbeidsbeperkten komt nog onvoldoende uit de verf.’ Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.


De Initiatiefgroep Levensloopbestendig Wonen is een burgerinitiatief en onafhankelijk platform in Amsterdam dat zich inzet voor het seniorvriendelijk (Age Friendly) maken van de stad. Dat doen zij door creatieve experts bijeen te brengen om zo innovatieve pilotprojecten te ontwikkelen en concrete stappen te zetten in het leefbaar maken en houden van de stad voor ouderen.


Hoe kan de gemeente Rotterdam jongeren beter informeren over schulden? Een groep jongeren van het Zadkine College heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar deze vraag. Op 22 mei 2017 presenteerden de jongeren hun aanbevelingen. Wethouder Struijvenberg van de gemeente Rotterdam en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waren bij de presentatie aanwezig. Het onderzoek vond plaats in het kader van het project www.speakingminds.nl.


Tamara Willems en Jolanda Wilms van gemeente Venlo bezochten een training van De omgekeerde toets. Dit was hun zelfgekozen prijs. 


De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht te zorgen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk kunnen opgroeien’. Dat kan met jeugdhulp in gezinsvormen. Om gemeenten daarbij te helpen is er nu een handreiking en denkkader, waarmee beleidsmedewerkers jeugdhulp in gezinsvormen in gemeentelijk beleid kunt vertalen.


De kerken in Zwolle starten op korte termijn met kerkelijke wijkteams, verdeeld over vijf wijken. De Kerkelijke Wijkteams( KWT's informeel) zullen intensief samenwerken met de Sociale Wijkteams (SWT's formeel) en met de andere formele- en informele organisaties in de wijk en in de stad.


Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.


Nederland moet wereldwijd veertien landen voor zich dulden op kinderrechtengebied. Dat blijkt uit de KidsRights Index 2017, die internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights in samenwerking met de Erasmus Universiteit publiceert.


Gemeenten en regio’s worstelen met vragen over gegevensuitwisseling en privacy in de samenwerking om jongeren te ondersteunen van school naar werk. Het VNG ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (ROB) maakte een praktijkhandreiking voor regio’s, op basis van de ervaringen met gegevensdeling.


Stadsbank Oost Nederland maakt inmiddels inzichtelijk wat mensen met schulden van haar mogen verwachten. Ook geeft de Stadsbank mensen digitaal en op papier steeds duidelijk overzicht over welke informatie zij nog moeten aanleveren.


‘De omgekeerde toets’, een methodiek voor het sociaal domein, traint ambtenaren om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren. De essentie: kijken wat nodig is en als laatste stap beoordelen of past binnen de geest van wet- en regelgeving. Dit zegt Stimulansz adviseur Sanne Leijen in Binnenlands Bestuur van deze week.


Het aantal langdurig werklozen, degenen die een jaar of langer zonder succes naar werk zoeken, daalt sinds het eerste kwartaal van 2015. Er zijn vooral minder langdurig werklozen die 12 tot 24 maanden op zoek zijn naar werk. Het aantal werklozen dat twee jaar of langer werkloos is, daalt echter minder sterk. Van deze groep werklozen waren in 2016 ruim vier op de tien 55 jaar of ouder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 
Vorige week stuurde de VNG de gemeentelijke gebruikerseisen voor het nieuwe pgb-systeem aan het ministerie van VWS en de SVB. We rekenen erop dat de staatssecretaris deze eisen onverkort borgt in de (door)ontwikkeling van het systeem.


De VNG en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hadden op 11 mei een bestuurlijk overleg over de financiën voor Jeugdhulp en Wmo over 2018. Hieronder de resultaten. Over een aantal punten is nog geen akkoord bereikt, die komen aan de orde in een bestuurlijk overleg op donderdag 18 mei.


Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning. Dit blijkt uit de signalen van cliëntondersteuners, die MEE NL heeft verzameld in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.