0

Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?

2. De hulpvraag

Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop een inwoner aan de gemeente hulp kan vragen als het gaat om één of meer van de onderwerpen uit deze Omgekeerde Modelverordening sociaal domein.

Beschreven wordt hoe de inwoner een hulpvraag kan stellen, hoe de hulpverlening in zijn werk gaat en wat de gemeente van de inwoner verwacht. Uitgangspunt is dat alle hulpvragen die de inwoner heeft in één keer kunnen worden gesteld en dat er één procedure is. Dit is de standaardprocedure. Maar soms geldt voor bepaalde hulpvragen een bijzondere route. Die wordt aan het einde van dit hoofdstuk genoemd.

Hoe de gemeente omgaat met signalen en hulpvragen van andere personen over inwoners die hulp nodig hebben, wordt hier niet beschreven.

Kernwaarden: Gewicht (* ** of ***):
De gemeente maakt hulp makkelijk bereikbaar. ***
De gemeente vraagt niet meer informatie dan nodig is. **
De gemeente gaat zorgvuldig om met de inwoner. **
De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt als dat nodig is. **
De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de inwoner gaan voor. **

Stap 1: Melding bij de gemeente

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Wgs]

2.1.1 Indienen hulpvraag

Inwoners die hulp nodig hebben kunnen zich melden bij de gemeente. De inwoner kan deze melding op de volgende manieren doen:

 • schriftelijk, door […]
 • mondeling, bij […]
 • telefonisch, via […] of
 • digitaal, via […]

2.1.2  Doel en procedure

Het doel van de melding is om de hulpvraag van de inwoner in behandeling te nemen. De gemeente bevestigt de melding binnen [aantal dagen] per brief/e-mail aan de inwoner en nodigt de inwoner daarbij uit voor een gesprek met een medewerker. In die uitnodiging maakt de gemeente duidelijk waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en waarover het gesprek zal gaan. Ook geeft de gemeente informatie over de mogelijkheid om gratis hulp te krijgen door een onafhankelijk deskundige (cliëntondersteuner) en de mogelijkheid om zelf een plan op te stellen waarin de inwoner uitlegt hoe zijn persoonlijke situatie is en wat hij wil bereiken met zijn vraag (persoonlijk plan).

2.1.3 Gegevens

De gemeente verzamelt alle gegevens over de situatie van de inwoner die nodig zijn voor het gesprek. Als het gaat om gegevens die de gemeente niet zelf kan inzien, dan vraagt de gemeente aan de inwoner om die gegevens binnen [termijn] te leveren. Bij de uitnodiging voor het gesprek wordt duidelijk gemaakt welke gegevens dat zijn.

Stap 2: Gesprek na de melding

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Wgs]

2.2.1  Uitnodiging voor gesprek

Een inwoner die zich heeft gemeld bij de gemeente, krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een medewerker van de gemeente. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden als dat voldoende is.

2.2.2  Doel en procedure gesprek

Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van het effect dat de inwoner wil bereiken en van zijn persoonlijke situatie. Het gesprek vindt plaats binnen [termijn] dagen na de melding. Bij de start van het gesprek identificeert de inwoner zich met een geldig identiteitsbewijs. Als de inwoner een persoonlijk plan heeft gemaakt, dan betrekt de medewerker dit bij het gesprek. Als de inwoner dat wil, kan hij iemand (bijvoorbeeld een familielid) vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

2.2.3  Inhoud gesprek

 1. De medewerker bespreekt met de inwoner welk effect hij wil bereiken. In het gesprek onderzoekt de medewerker:
  1. de behoefte van de inwoner: wat is er nodig?
  2. de persoonlijke situatie van de inwoner: hoe ziet die eruit en wat betekent dit voor het gewenste effect?
  3. de (on)mogelijkheden van de inwoner: (hoe) kan de inwoner zelf bijdragen aan de oplossing van het probleem?
  4. de omgeving van de inwoner: welke hulp kan het sociale netwerk of kunnen organisaties bieden?
 2. De medewerker informeert de inwoner over de mogelijkheden van de gemeente om de persoonlijke situatie van de inwoner te verbeteren. Ook informeert de medewerker de inwoner over de mogelijkheden die er zijn om in bepaalde gevallen te kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). De medewerker betrekt deze zaken bij het onderzoek naar de hulpvraag.

2.2.4  Verslag

 1. Binnen [termijn] na het gesprek stuurt de medewerker de inwoner een verslag van de uitkomsten van het onderzoek naar de hulpvraag en naar de persoonlijke situatie van de inwoner.
 2. Als de medewerker meer informatie nodig heeft voor het verslag, waardoor het verslag niet binnen de hiervoor genoemde termijn kan worden toegestuurd, dan wordt de inwoner hierover schriftelijk geïnformeerd.
 3. Uit het verslag blijkt welk effect de inwoner wil bereiken en hoe dat kan worden gerealiseerd (ondersteuningsplan). Daarbij wordt gekeken naar de korte en naar de lange termijn.
 4. De inwoner ondertekent het verslag en stuurt dit naar de gemeente. Als de inwoner het niet eens is met het verslag, kan hij dat daarop aangeven en het voor gezien ondertekenen.
 5. Als de inwoner hulp-op-maat van de gemeente wil ontvangen, kan hij dit aangeven op het ondertekende verslag. De gemeente ziet het verslag dan als een aanvraag.

Stap 3: Aanvraag

2.3.1 Aanvraag

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Wgs, Awb]

 1. Na de melding en het gesprek met een medewerker van de gemeente, kan de inwoner een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. De aanvraag kan schriftelijk of digitaal worden ingediend. Het doel van de aanvraag is te bepalen of de gemeente hulp verleent en welke vorm die hulp dan heeft.
 2. Melding en aanvraag worden op hetzelfde moment gedaan als het gaat om een uitkering voor inwoners van 27 jaar of ouder. Het gesprek met een medewerker vindt dan plaats nadat de aanvraag is ingediend.
 3. De inwoner dient een aanvraag in met een aanvraagformulier van de gemeente.
 4. Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente, behalve als het om een aanvraag voor een bijstandsuitkering gaat voor alle dagelijkse kosten (algemene bijstand voor levensonderhoud). Die aanvraag wordt digitaal ingediend bij UWV (www.werk.nl).

2.3.2     Aanvraag voor hulp-op-maat

[Jeugdwet, Wmo, PW, SHV]

 1. Vraagt de inwoner hulp-op-maat, dan kent de gemeente die hulp toe in de volgende situatie:
  1. De hulp is noodzakelijk om (één van) de doelen van de in 1.1 genoemde wetten te bereiken;
  2. De inwoner heeft geen mogelijkheden om het gewenste effect op eigen kracht te bereiken. Hij kan dit effect ook niet bereiken met gebruikelijke hulp van huisgenoten, met hulp vanuit het sociale netwerk of met behulp van andere voorzieningen of organisaties; en
  3. De hulp past bij het gewenste effect en de persoonlijke situatie van de inwoner.
 2. De hulp-op-maat is voldoende in inzet en van kwaliteit, zodat de inwoner het gewenste effect kan bereiken.
 3. De gemeente kan hulp-op-maat weigeren als de inwoner de hulpvraag had kunnen voorzien en kunnen voorkomen. Maar als die weigering betekent dat de inwoner grote problemen zal krijgen (onevenredig nadeel ervaart), dan kent de gemeente de hulp-op-maat wel toe.

2.3.3 Advisering

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Wgs, Awb]

De gemeente zorgt ervoor dat de medewerker die een melding of aanvraag behandelt de deskundigheid heeft die nodig is om deze melding of aanvraag goed te kunnen behandelen. Als de medewerker die deskundigheid niet heeft, zorgt de gemeente ervoor dat een wel deskundige een advies uitbrengt. Dit advies (deskundig oordeel) betrekt de gemeente bij de beoordeling van de aanvraag.

2.3.4     Beoordelen aanvraag

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Wgs, Awb]

 1. Bij het beoordelen van de aanvraag betrekt de gemeente alle gegevens die van belang zijn. Het gaat onder meer om gegevens over:
  1. de behoeften van de inwoner;
  2. de (on)mogelijkheden van de inwoner;
  3. de persoonlijke situatie van de inwoner;
  4. de mogelijkheden van het sociale netwerk, andere organisaties en de gemeente.
 2. Om te bepalen of de gemeente hulp verleent, volgt de gemeente de volgende stappen:

Stap 1: De gemeente stelt eerst vast wat de hulpvraag van de inwoner is.

Stap 2: De gemeente stelt hierna vast welke problemen, beperkingen en stoornissen er precies zijn.

Stap 3: De gemeente bepaalt welke hulp nodig is en hoe veel.

Stap 4: De gemeente onderzoekt wat de inwoner zelf kan doen om het probleem op te lossen (eigen kracht), al dan niet met gebruikelijke hulp, hulp van anderen uit het sociale netwerk en van andere voorzieningen of organisaties.

Stap 5: De gemeente bepaalt welke aanvullende hulp nodig is om het probleem op te lossen en het gewenste effect te bereiken.

 1. Voor iedere stap geldt, dat de gemeente de deskundigheid inzet die nodig is om die stap goed te kunnen afronden. Is er bijzondere deskundigheid nodig, dan zet de gemeente die in. De gemeente stelt de inwoner op de hoogte van welke deskundigheid er op welk moment nodig is en ingezet wordt.

2.3.5      Beslistermijn

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Wgs, Awb]

 1. De gemeente beslist zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Gaat het om een aanvraag in het kader van de Wmo, dan beslist de gemeente binnen 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen, en in ieder geval binnen 8 weken na de melding.
 2. De beslistermijn kan schriftelijk worden opgeschoven als de inwoner niet voldoende gegevens heeft verstrekt of als de gemeente de aanvraag niet binnen de termijn kan behandelen.

Stap 4. Beslissing

2.4.1      Inhoud besluit

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Wgs, Awb]

 1. De gemeente stelt een besluit per brief vast en stuurt deze brief naar de inwoner. Het doel van dit besluit is dat de inwoner te weten komt of er wel of geen hulp wordt gegeven. Als de gemeente hulp geeft, staat in het besluit ook of de hulp in natura, in de vorm van een pgb, in geld of op een andere manier wordt gegeven.
 2. Geeft de gemeente hulp in natura, dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
  1. wat de hulp inhoudt en waarvoor de hulp bedoeld is;
  2. wanneer de hulp ingaat en hoe lang de hulp duurt;
  3. hoe en door wie de hulp wordt gegeven; en
  4. welke voorwaarden en verplichtingen er voor de hulp gelden.
 3. Geeft de gemeente hulp in de vorm van een pgb, dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
  1. waarvoor het pgb bedoeld is;
  2. hoe hoog het pgb is;
  3. wanneer het pgb ingaat en wanneer het pgb eindigt;
  4. hoe de besteding van het pgb verantwoord wordt; en
  5. welke voorwaarden en verplichtingen er voor het pgb gelden.
 4. Geeft de gemeente hulp in de vorm van geld, dan wordt in het besluit in ieder geval vastgelegd:
  1. voor welk doel het geld wordt gegeven;
  2. wanneer het geld wordt betaald;
  3. hoe vaak het geld wordt betaald; en
  4. welke voorwaarden en verplichtingen er gelden.

2.4.2     Verval van recht

[Jeugdwet, Wmo]

Het recht op hulp vervalt als de inwoner niet binnen [termijn] maanden na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit de inwoner niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit opgenomen.

2.5  Uitzonderingen

2.5.1     Jeugdhulp via arts e.a.

[Jeugdwet, Awb]

 1. De gemeente zorgt ervoor dat de jongere jeugdhulp krijgt, als de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling of jeugdreclassering de jongere doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder.
 2. De gemeente maakt afspraken met de huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over zulke doorverwijzingen.
 3. De gemeente stuurt over de jeugdhulp een besluit per brief naar de inwoner. Dit besluit voldoet aan dezelfde eisen als het besluit na een aanvraag bij de gemeente zelf.

2.5.2      Spoedeisende gevallen

[Jeugdwet, Wmo, PW, Wgs]

 1. In spoedeisende gevallen zorgt de gemeente ervoor dat de inwoner de hulp krijgt die nodig is, zonder dat de normale procedure wordt gevolgd. Het kan dan gaan om de volgende hulp:
  1. het bieden van hulp en zorg aan ouders en hun kinderen;
  2. het vragen van een machtiging aan de kinderrechter voor gesloten jeugdhulp;
  3. het bieden van een voorziening voor maatschappelijke ondersteuning; of
  4. het verstrekken van een voorschot op een uitkering die nog niet is toegekend.
 2. Er is sprake van een spoedeisend geval als de uitkomst van de normale procedure voor een aanvraag om hulp niet afgewacht kan worden.

Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?

Download hier de Omgekeerde Modelverordening sociaal domein.

Colofon

Uitgave van:
Stimulansz
Postbus 2758
3500 GT Utrecht
T (030)2982800
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Auteurs:

mr. Henk van Deutekom
mr. Henk Kooistra
mr. Evelien Meester
drs. Annemieke Wildenburg

Deze modelverordening sociaal domein is tot stand gekomen met de waardevolle inbreng van:

mr. Floor Bentfort van Valkenburg
drs. Cassandra Bosters
drs. Wim Eiselin
Pieter-Jan de Jongh MSc
Wilma Kuiper
Maarten Simons MSc
Gemeente Kampen

Vormgeving:
Cartoon Blanche
Cassandra Bosters
Weijsters & Kooij

Gebruik van deze modelverordening
Stimulansz heeft deze modelverordening sociaal domein met veel plezier en grote zorg samengesteld. De auteurs hebben er veel tijd en denkkracht ingestoken. U mag deze modelverordening gratis gebruiken. Maar we stellen het erg op prijs als u bij gebruik van (een gedeelte van) deze verordening de bron vermeldt.

Hebt u opmerkingen of vragen? Laat het ons weten. U kunt mailen naar info@stimulansz.nl.

Neem nu contact op met

Mr. Evelien Meester

Teammanager Innovatie en Strategie. ‘Omdenker’ van het sociaal domein.

06 57 31 15 77
Annemieke Wildenburg

Expert publieksinformatie en modelbrieven. Maakt ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk.

06 30 17 75 18

Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?