Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?

Ook is geregeld dat er een cliëntenadviesraad is en is de taak van deze raad beschreven. Ten slotte is hier ook geregeld op welke manier inwoners met leveranciers, zoals zorgaanbieders, kunnen overleggen over diensten en producten die bedoeld zijn voor de inwoners met een beperking.

Kernwaarden: Gewicht (* ** of ***):
De gemeente en de inwoner zijn gelijkwaardige partners. ***
De gemeente gaat zorgvuldig om met de inwoner. **

 

9.1 Inspraak van inwoners

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ, Gemeentewet]

 1. De gemeente kiest ervoor om inwoners inspraak te geven in de onderwerpen die in deze verordening worden geregeld. De regels van de [Inspraakverordening gemeente] zijn daarop van toepassing, maar worden aangevuld met de regels in dit hoofdstuk.
  Inwoners kunnen inspraak hebben bij:

  1. plannen voor beleid en regels;
  2. de manier waarop de gemeente beleid en regels uitvoert;
  3. de manier waarop medewerkers van de gemeente omgaan met inwoners (bejegening);
  4. de manier waarop zorgaanbieders en leveranciers hun taken uitvoeren.
 2. Inspraak houdt ook in het doen van voorstellen voor ander beleid, andere regels of een andere uitvoering.
 3. De gemeente kan inwoners op de volgende manier inspraak geven:
  1. via de cliëntenadviesraad;
  2. door inwoners te raadplegen, bijvoorbeeld met enquêtes en bijeenkomsten;
  3. door samen met inwoners een plan te ontwerpen;
  4. via de jeugdraad;
  5.  [aanvullen].
 4. De gemeente kiest die vorm van inspraak die past bij het onderwerp en bij de groep die het betreft. De gemeente bepaalt na overleg met de cliëntenadviesraad welke vorm de inspraak heeft.

9.2 Hulp van de gemeente bij inspraak

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ]

De gemeente zorgt voor goede inspraak en doet dat op de volgende manier:

 1. Het moment waarop inspraak kan worden gegeven, geeft inwoners voldoende mogelijkheid om invloed te hebben op plannen van de gemeente over beleid, regels of de uitvoering daarvan.
 2. De inwoners worden deskundig ondersteund, zodat de inspraak volwaardig is.
 3. De inwoners kunnen deelnemen aan overleg met de gemeente over kernwaarden, beleid, regels en de uitvoering daarvan.
 4. De inwoners krijgen op tijd en voldoende informatie om goede inbreng te kunnen geven.

9.3 Cliëntenadviesraad

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ]

 1. De gemeente zet zich ervoor in dat er een cliëntenadviesraad is die een afspiegeling vormt van de verschillende groepen inwoners voor wie deze verordening iets regelt. Het doel van de gemeente om een cliëntenadviesraad in te stellen is om inwoners inspraak te geven in het beleid, de regels en de uitvoering daarvan.
 2. De cliëntenadviesraad bestaat uit:
  1. inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen of hebben ontvangen;
  2. inwoners met een beperking die ervaring hebben met Wmo-hulp van de gemeente;
  3. jongeren of hun ouders die ervaring hebben met gemeentelijke jeugdhulp;
  4. inwoners die zich sterk betrokken voelen bij één van deze groepen; en
  5. een onafhankelijk voorzitter.
 3. De leden van de cliëntenadviesraad kunnen kandidaten voordragen.
 4. De leden van de cliëntenadviesraad worden benoemd door de gemeente, voor een periode van [termijn].
 5. De cliëntenadviesraad benoemt de voorzitter voor een periode van [termijn].
 6. De cliëntenadviesraad vergadert elk jaar [frequentie] keer.
 7. De gemeente heeft ten minste 4 keer per jaar contact met de cliëntenadviesraad.
 8. De gemeente evalueert elk jaar ten minste één keer met de cliëntenadviesraad hoe de samenwerking gaat. Dan wordt ook besproken of de inspraak goed functioneert. De cliëntenadviesraad stuurt na afloop van dit overleg een verslag aan de gemeenteraad.

9.4 Taken en bevoegdheden cliëntenadviesraad

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ]

 1. De cliëntenadviesraad maakt ervaringen, meningen en inzichten van inwoners die afhankelijk zijn van hulp van de gemeente kenbaar aan de gemeente.
 2. De cliëntenadviesraad adviseert de gemeente over plannen om beleid, regels of de uitvoering daarvan bij te stellen.
 3. De gemeente vraagt de cliëntenadviesraad om advies uiterlijk [termijn] voordat de gemeente deze plannen wil vaststellen. De cliëntenadviesraad adviseert de gemeente uiterlijk [termijn] voordat de gemeente deze plannen wil vaststellen.
 4. De cliëntenadviesraad kan ongevraagd voorstellen doen aan de gemeente over verandering van beleid, regels of de uitvoering daarvan.
 5. De cliëntenadviesraad kan geen klachten, bezwaarschriften of andere onderwerpen bespreken die over individuele personen gaan.
 6. De cliëntenadviesraad kan zelf regels vaststellen over de manier waarop de raad zijn werk doet.

9.5 Budget, vergoeding en voorzieningen

[Jeugdwet, Wmo, PW, IOAW, IOAZ]

 1. De gemeente geeft de cliëntenadviesraad elk jaar een budget voor de onkosten.
 2. De gemeente stelt elk jaar een budget vast voor andere vormen van inspraak.
 3. De leden van de cliëntenadviesraad ontvangen per [termijn] € [bedrag] als onkostenvergoeding.
 4. De gemeente zorgt ervoor dat de cliëntenadviesraad gebruik kan maken van een vergaderruimte en van andere voorzieningen die nodig zijn om de taken goed uit te kunnen voeren.
 5. De gemeente stelt een medewerker (ambtelijk secretaris) aan die de cliëntenadviesraad helpt om zijn werk goed te doen.

9.6 Inspraak bij zorgaanbieders en leveranciers

[Jeugdwet, Wmo]

 1. Leveranciers zijn verplicht om inwoners die gebruikmaken van hun diensten, inspraak te geven en daarover regels te maken. De gemeente bepaalt over welke onderwerpen de inspraak gaat en welke vorm de inspraak heeft.
 2. De gemeente controleert of de zorgaanbieder of leverancier zich houdt aan de regels voor inspraak.

Heeft u interesse in de Omgekeerde Modelverordening op maat voor uw gemeente?

Neem nu contact op met

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

Annemieke Wildenburg

Annemieke is onze specialist in publieksinformatie. Zij maakt ingewikkelde onderwerpen uit het sociaal domein voor iedereen begrijpelijk.

Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?