Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?

Kernwaarden: Gewicht (* ** of ***):
De gemeente handelt professioneel en neemt de inwoner serieus. ***
De gemeente werkt efficiënt en doelgericht. ***
De gemeente stemt de hulp af op de inwoner. **

 

[Gemeentewet]

12.1 Onderzoek naar de werking van de verordening

 1. De gemeente onderzoekt [termijn] of de verordening voldoende bijdraagt aan de doelen die de gemeente wil bereiken. Om dat te kunnen nagaan verzamelt de gemeente systematisch informatie over:
  1. [informatie];
  2. [informatie], en
  3. [informatie].

De gemeente houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. De gemeenteraad bespreekt een verslag van dit onderzoek en past de verordening aan als dat nodig is.

12.2 Uitvoeringsregels

De gemeente kan uitvoeringsregels maken over de onderwerpen die in deze verordening zijn geregeld. Deze uitvoeringsregels kunnen de vorm hebben van beleidsregels of van een (nadere) regeling. Beleidsregels geven aan hoe de gemeente met een bepaalde bevoegdheid omgaat. Met een (nadere) regeling worden bepaalde regels van de verordening verder uitgewerkt. De mogelijkheid om deze uitvoeringsregels te maken wordt begrensd door de wet.

12.3 Afwijken van de verordening (hardheidsclausule)

De gemeente kan afwijken van een bepaling uit deze verordening als toepassing van die bepaling een onredelijke uitkomst heeft voor de inwoner of voor een ander die direct bij het besluit betrokken is. Een uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de in 1.1 genoemde wetten of de doelen van deze verordening door het toepassen van de regels juist niet worden gehaald.

12.4 Intrekken oude verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat:

 • [citeertitel oude verordening]
 • [citeertitel oude verordening]
 • [citeertitel oude verordening]
 • [citeertitel oude verordening]
 • [citeertitel oude verordening]
 • [citeertitel oude verordening]
 • [citeertitel oude verordening]

12.5 Overgangsrecht

 1. Een maandelijkse voorziening of uitkering die op grond van een ingetrokken verordening wordt verstrekt, blijft ook na [ingangsdatum] doorlopen. Deze voorziening of uitkering loopt door totdat de gemeente een nieuw besluit over die voorziening of uitkering heeft genomen.
 2. Een aanvraag die de inwoner heeft ingediend vóór [ingangsdatum] en waarover de gemeente pas later een besluit neemt, handelt de gemeente af volgens deze verordening. Voor een aanvraag op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ die is ingediend vóór [ingangsdatum] geldt juist dat de gemeente deze afhandelt volgens de ingetrokken verordening. Maar als een besluit volgens deze nieuwe verordening gunstiger uitpakt voor de inwoner, past de gemeente deze verordening toe.
 3. Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van een van de bij 12.4 genoemde ingetrokken verordeningen, past de gemeente die ingetrokken verordening toe.

12.6 Ingangsdatum en naam

 • Deze verordening wordt genoemd: Verordening sociaal domein [naam gemeente].
 • Deze verordening treedt in werking op [ingangsdatum].

Heeft u interesse in de Omgekeerde Modelverordening op maat voor uw gemeente?

Neem nu contact op met

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

Annemieke Wildenburg

Annemieke is onze specialist in publieksinformatie. Zij maakt ingewikkelde onderwerpen uit het sociaal domein voor iedereen begrijpelijk.

Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?