Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?

De gemeente moet ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen (zelfredzaamheid). De gemeente kijkt hierbij niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar de te verwachten ontwikkelingen. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen over de hulp die de gemeente aan deze inwoners kan geven.

Kernwaarden: Gewicht (* ** of ***):
Inwoners met een beperking moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. ***
De gemeente heeft extra zorg voor kwetsbare groepen. ***
De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt als dat nodig is. ***
De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de inwoner gaan voor. ***
De gemeente stemt de hulp af op de inwoner. ***
De gemeente maakt de hulp makkelijk bereikbaar. **


[Wmo]

5.1  Uitgangspunten

 1. De gemeente zet zich ervoor in, dat inwoners met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, de normale dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren en een eigen huishouding kunnen voeren.
 2. De gemeente stelt normen vast voor het beoordelen van aanvragen voor hulp-op-maat in het kader van de Wmo. Deze normen moeten zijn gebaseerd op objectief onderzoek dat door onafhankelijke deskundigen is gedaan. De normen maken duidelijk welke concrete hulp er voor inwoners in hun situatie nodig is. De gemeente kan afwijken van deze normen als dat nodig is voor een passend en aanvaardbaar niveau van wonen en leven.
 3. In een beleidsplan legt de gemeente vast op welke manier dit artikel wordt uitgevoerd.
 4. Dit artikel is ook van toepassing op dagbesteding, begeleiding en meedoen aan de samenleving (zie par. 3.6 en 3.7).

5.2      Zelfstandig en veilig wonen

5.2.1 Geschikte woning

 1. De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner hulp-op-maat kan krijgen als het normale gebruik van zijn woning als gevolg van een beperking niet mogelijk is. De inwoner moet voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.3.2.
 2. De hulp-op-maat houdt in dat de woning bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door de woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer, berging en de gang(en), hal of overloop in de woning bouwkundig aan te passen.
 3. Als de woning van de inwoner niet of slechts tegen zeer hoge kosten (meer dan € [bedrag]) aangepast kan worden, dan zal de gemeente van de inwoner verwachten dat hij verhuist naar een geschikte(re) woning, als deze beschikbaar is. De huidige woning wordt dan niet door de gemeente aangepast.
 4. De gemeente zorgt voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten op basis van de NIBUD-prijzengids als de inwoner verhuist naar een geschikte(re) woning en daarbij voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.3.2.

5.2.2 Een schone en leefbare woning

 1. De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner hulp-op-maat kan krijgen als hij als gevolg van een beperking zijn woning niet schoon en leefbaar kan houden. De inwoner moet daarbij voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.3.2 van deze verordening.
 2. De hulp-op-maat houdt in dat de woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer en de gang(en) tussen die ruimten voor zover nodig regelmatig schoongehouden worden. Ook het aanbrengen van structuur in de huishouding, het doen van boodschappen, het zorgen voor eten en drinken, en het wassen, drogen en strijken van kleding, bedden- en linnengoed kan deel uitmaken van de hulp-op-maat.
 3. Als er in het huishouden van de inwoner minderjarige kinderen zijn, dan bestaat de hulp-op-maat ook uit het overnemen van de gebruikelijke zorg voor deze kinderen. Deze hulp is vooral bedoeld om de periode tot er andere hulp is te overbruggen.

5.2.3 Beschermd wonen

Voor inwoners die hulp-op-maat in de vorm van beschermd wonen nodig hebben, gelden de regels die zijn  vastgelegd in de verordening van [naam centrumgemeente], zoals vastgesteld door de gemeenteraad van [naam centrumgemeente] op [datum].

5.2.4 Maatschappelijke opvang

Voor inwoners die hulp-op-maat in de vorm van maatschappelijke opvang nodig hebben, gelden de regels die zijn vastgelegd in de verordening van [naam centrumgemeente], zoals vastgesteld door de gemeenteraad van [naam centrumgemeente] op [datum].

5.3 Mantelzorg

5.3.1 Ondersteuning mantelzorger

 1. De gemeente zorgt ervoor dat inwoners die mantelzorg geven in een situatie waarin steeds toezicht nodig is, hulp-op-maat kunnen krijgen als zij niet meer in staat zijn om de mantelzorg vol te houden.
 2. De hulp-op-maat houdt in dat de mantelzorg wordt overgenomen door een professional.

5.3.2 Mantelzorgwaardering

 1. De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers voor inwoners met een beperking. Daarom stelt de gemeente jaarlijks een mantelzorgwaardering vast. Het doel van de mantelzorgwaardering is om het belang van mantelzorgers voor de samenleving te onderstrepen.
 2. De mantelzorgwaardering heeft de volgende vorm:
  1. [vorm mantelzorg]
  2. [vorm mantelzorg].

5.3.3 Voorwaarden mantelzorgwaardering

 1. Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd door degene die mantelzorg ontvangt. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
  1. De mantelzorg wordt over een langere periode verleend.
  2. De mantelzorg wordt verleend door iemand die geen betaalde hulp aan de inwoner geeft.
 2. De gemeente heeft een formulier waarmee de mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd.
 3. De mantelzorgwaardering moet worden aangevraagd voor [datum].
 4. De inwoner kan slechts voor één persoon een mantelzorgwaardering aanvragen.

Heeft u interesse in de Omgekeerde Modelverordening op maat voor uw gemeente?

Neem nu contact op met

Evelien Meester

Evelien is Teammanager Juridische Facilitering en Vakbekwaamheid en specialist op het terrein van de Participatiewet.

Annemieke Wildenburg

Annemieke is onze specialist in publieksinformatie. Zij maakt ingewikkelde onderwerpen uit het sociaal domein voor iedereen begrijpelijk.

Wilt u de volledige Omgekeerde Modelverordening lezen?