Over Advies & Bedrijfsvoering

Stimulansz helpt u graag uw ambities om te zetten in concrete prestaties. Met oplossingen die helpen om het gewenste effect te bereiken en aandacht voor degene die ze uit moeten voeren.

hero afbeelding Over Advies & Bedrijfsvoering

Strategisch, juridisch en financieel advies voor gemeenten

 

Het effect voorop

In ons advies staat steeds het effect centraal in het brede sociaal domein. Welke kansen wilt u benutten en welke knelpunten wilt u oplossen? En hoe maakt u beleidsmatig en organisatorisch de omslag naar integraal werken binnen uw organisatie? De oplossingen die we aandragen gaan verder dan het toepassen van wet- en regelgeving. We kijken samen met u naar het beoogde doel voor uw gemeentelijke organisatie, voor uw klanten en, in samenhang daarmee, voor de samenleving als geheel, Dat bepaalt voor u en voor de ons de mate van succes.

Stimulansz vertaalt uw ambities naar een concreet plan van aanpak. We zetten onze brede kennis en ervaring én onze praktische tools graag in om voor u het gewenste effect te bereiken.

Onze adviseurs hebben de kennis, ervaring én de instrumenten die naadloos aansluiten bij uw dagelijkse praktijk.

Dit doen wij voor gemeenten en welzijnsorganisaties op drie niveaus.

Met strategisch advies

Denk aan:

 • het toekomstbestendig maken van uw beleid. Heeft u als wethouder of manager een goed beeld van de ontwikkelingen binnen het lokaal gemeentelijk sociaal domein? En weet u welke stappen u moet nemen om uw beleid van transitie naar transformatie te brengen?
 • de relatie tussen uw gemeente en het SW-bedrijf. Hoe is het beschut werk ingericht? Wat is de relatie met de dagbesteding en sociaal ondernemerschap?
 • de relatie tussen uw gemeente en de wijkteams. Hoe is de samenwerking? Zijn er verbeterpunten?
 • vernieuwende werkwijzen op het gebied van armoedebeleid en schuldhulpverlening. Hoe kunt u deze in een samenhangend beleid aanbieden?
 • een nieuwe aanpak voor kwetsbare jongeren: Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Hierbij gebruiken we een informele mentor uit het sociaal netwerk van de jongere.
 • integraal werken door middel van de nieuwe methodiek de omgekeerde toets.
 • Privacy-proof werken volgens de nieuwe privacywetgeving. Heeft u alle risico’s in kaart als het gaat om informatieveiligheid?

Met juridisch advies

We adviseren over complexe juridische vraagstukken. Zoals de tegenprestatie. En we ondersteunen u bij het opstellen van verordeningen of gemeenschappelijke regelingen. U kunt ook onze hulp inroepen bij bezwaar- of beroepsprocedures. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een bezwaarschrift of beroep over een afwijzing in het kader van de Participatiewet of Wmo of om een procedure voor kortingen die het Rijk op uw vergoeding toepast. Afhankelijk van het soort procedure hanteren we vier fasen:

 • opstellen beslissing in bezwaar
 • opstellen verweerschrift
 • opstellen pleitnota en vertegenwoordiging ter zitting
 • opstellen beroepschrift

Met financieel advies

Denk aan:

 • doorlichtingsonderzoek. Het doorlichten van uw organisatie op terreinen als formatie, kosten versus prestaties, resultaten en effect en op de beschikbaarheid van de juiste sturingsinformatie.
 • Vangnetregeling. Ondersteuning bij het maken van de analyses en het opstellen van een verbeterplan.
 • interne controle. Aan de uitvoering van wetten en de daarbij horende verordeningen stelt de overheid eisen. Wij kunnen voor u periodiek meten en rapporteren of u aan de gestelde eisen voldoet.
 • rekenkameronderzoek. Wij ondersteunen gemeentelijke rekenkamers of rekenkamercommissies met hun onderzoek op het terrein van uitvoeringskosten Participatiewet, effectiviteit van de re-integratie, succesvol debiteurenbeheer, huishoudelijke verzorging, klant/burgertevredenheid, of sturing/verantwoording op het sociaal domein in brede zin. De aanbevelingen zijn concreet en uitvoerbaar.