0

De Raad heeft nu in een uitspraak geoordeeld dat de bedoeling van de wetgever vóór de letterlijke wettekst van de IOAW gaat (ECLI:NL:CRVB:2016:4556).
Op grond van artikel 6 lid 2 juncto artikel 6 lid 1 sub f IOAW bestaat er geen recht op IOAW voor de echtgenoot die pensioengerechtigd is. Als de echtgenoot pensioengerechtigd is, wordt de werkloze werknemer aangemerkt als alleenstaande. Het gevolg is dat de inkomsten uit AOW of pensioen van de partner niet mogen worden gekort. Een voorbeeld laat zien tot welke vreemde situatie het kan leiden als deze wettekst wordt toegepast. Een vrouw van 61 jaar is gehuwd met een man van 64 jaar. Mevrouw vraagt IOAW aan en voldoet aan de voorwaarden. Ze is na haar 50e werkloos geworden en heeft de maximale periode WW doorlopen. Haar man heeft inkomsten uit arbeid van € 1.200,00 netto per maand. In deze situatie is de grondslag voor gehuwden van toepassing en worden de inkomsten van de man maandelijks gekort. Het totale inkomen is in die situatie dan ongeveer € 1.400,00 netto per maand.
Op het moment dat de man vervolgens de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hetzelfde bedrag aan inkomsten gaat ontvangen maar nu in de vorm van AOW en pensioen, zou het gezamenlijke inkomen aanzienlijk hoger worden als de wet letterlijk zou worden gevolgd. Op dat moment wordt de vrouw immers als alleenstaande aangemerkt en worden de inkomsten van de man niet meer gekort. Dit terwijl er niets gewijzigd is in de situatie, behalve dan dat de man ouder is geworden.
De Raad heeft in zijn uitspraak geoordeeld dat de bedoeling van de wetgever voor de letterlijke wettekst gaat. Het is gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van de IOAW steeds de bedoeling van de wetgever geweest om de IOAW-uitkering aan de gehuwden tezamen toe te kennen. Toegepast op het voorbeeld zou er dus geen recht op IOAW bestaan naar de grondslag voor een alleenstaande als de man de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar blijft de grondslag voor gehuwden van toepassing.
De bovenstaande omissie wordt met ingang van 1 januari 2017 in de wettekst hersteld. Vanaf 1 januari 2017 zal mevrouw ook als haar man pensioengerechtigd is op grond van de wet een grondslag voor gehuwden ontvangen, waarbij de inkomsten van de man zullen worden gekort.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp