0

Ongenuanceerd gezegd is het sociaal domein integraal ingericht, de sociale dienst als onafhankelijk instituut is verdwenen. Meestal is er een – al dan niet in de wijkteams opererende – gemeentelijke afdeling: Afdeling Werk en Inkomen. Toch blijft deze afdeling vaak worstelen met de verandering. Waar zit het probleem
De grootste uitdaging zit hem niet meer in de vraag of, en hoe W&I integreert in de dienst Maatschappelijke Ondersteuning. De meeste gemeente hebben dat probleem ieder op eigen wijze aangepakt. Het probleem zit hem in de omslag van een organisatie die gebaseerd is op rechtmatigheid en handhaven, naar een organisatie die zich richt op persoonlijke dienstverlening en maatschappelijk rendement. Dit betekent vooral voor de medewerkers van Inkomensvoorziening en Handhaving dat zij hun rol anders moeten invullen. Van deze teams en hun medewerkers wordt een meer dienstverlenende en adviserende houding verwacht. Een rol die ondersteunend is naar bijvoorbeeld de wijkteams. In het brede maatschappelijke domein staat het maatschappelijk effect voorop, terwijl altijd de regels van de wet en de plaatselijke verordeningen de basis zijn geweest voor beslissingen over het toekennen van een voorziening.
Ik zie in de praktijk dat teamleiders en medewerkers worstelen met deze uitdaging. De invulling van het vak lijkt onherroepelijk veranderd. Dat is niet leuk voor de vaklui. Hun expertise staat ter discussie, zo lijkt het. De kunst is om daar aandacht aan te besteden in je team, als deskundig medewerker, maar ook in je verantwoordelijkheid als leidinggevende, of beleidsmedewerker. De meeste mensen willen zich graag ontwikkelen, maar het liefst op basis van hun expertise. Je wilt je deskundigheid uitbouwen, niet afbreken.
Van rechtmatigheid en handhaven naar persoonlijke dienstverlening en maatschappelijk rendement. Volgens mij kan dat. Het is een kwestie van ‘omgekeerd denken’. Zet jouw juridische expertise vol in op een omgekeerde manier. Kijk vanuit het gewenste effect voor de burger. Kijk naar de grondslagen van de wet, dat is niet zo ingewikkeld (zelfredzaamheid, complementair, hulp waar dat echt nodig is). Bespreek de haalbaarheid en de wenselijkheid van de vraag. En kijk dan of het past binnen de regels die er zijn. Zo draai je je expertise om en wordt de wet niet het bepalende filter voor vraagstukken, maar een sluitstuk.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp