0
Themapagina

 

Blijf op de hoogte!

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van ‘Simpel Switchen in de participatieketen’? Actuele informatie over wet- en regelgeving vindt u in de module Werk en Participatie van onze kennisbank Inzicht sociaal domein.

 

Bekijk onze kennisbank

De Participatiewet uitgelicht

De Participatiewet geldt sinds 1 januari 2015. In de wet zijn de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling. De Participatiewet is bedoeld voor mensen die kunnen werken, maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben vanwege een ziekte of een beperking. Als gemeente begeleidt u hen naar werk. Het kan gaan om regulier werk, een baan in een beschutte omgeving of onbetaald additioneel werk met behoud van de uitkering. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen meedoen en dat meer mensen werk vinden. Bedrijven die iemand met een ziekte of een beperking in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van het UVW en de gemeente.

Wat is simpel switchen in de Participatieketen?

‘Simpel switchen in de Participatieketen’ houdt in dat het voor mensen makkelijker wordt om overgangen te maken in de Participatieketen. Het gaat om overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk. En lukt het toch niet, dan wordt het makkelijker om terug te gaan in de keten. Bijvoorbeeld terug van de banenafspraak naar beschut werk, ook financieel.

Ten tweede wil Simpel Switchen drempels wegnemen door mensen goed inzicht te geven in de financiële gevolgen van bijvoorbeeld de stap van uitkering naar werk. Vaak krijgen mensen achteraf te maken met verrekeningen van inkomsten met hun uitkering en toeslagen. Onzekerheid over financiën weerhoudt mensen er nu  nog van om overgangen te maken in de Participatieketen.

De 4 doelen van Simpel Switchen

Het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ heeft 4 doelen:

 

  1. Mensen kunnen vanuit de uitkering makkelijker werken, en weer terugvallen als het niet lukt.

Wat als het werk toch niet lukt? Of als het maar tijdelijk is? Dan is terugvallen op de uitkering meestal niet zo makkelijk. Als je onzeker bent over hun uitkering, waag je de stap naar werk minder snel.

De Wajong wordt per 1 januari 2020 aangepast, waardoor mensen die vanuit die wet zijn gaan werken tot aan hun AOW-leeftijd het recht op Wajong kunnen laten herleven. Verder is het plan om mensen sneller zekerheid te geven en de administratieve last te verminderen. Zo hebben gemeenten bij het verstrekken van een bijstandsuitkering nu nog een beslistermijn van 8 weken. Mensen zitten dus lange tijd in onzekerheid zonder inkomen. Dat moet anders. Ook wordt gekeken naar oplossingen om mensen met flexibele contracten die deels afhankelijk zijn van aanvullende uitkering meer stabiliteit in inkomen te bieden.

De minister wil graag dat er een directe gegevensuitwisseling komt tussen het UWV en de gemeente. Dit versoepelt de overgang van WW naar bijstand, waardoor mensen niet meer te maken krijgen met een periode zonder inkomen. Een andere beoogde maatregel is het afschaffen van de 4 weken zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking.

 

  1. Mensen die gaan werken krijgen beter inzicht in de financiële gevolgen

Mensen die vanuit de uitkering gaan werken, weten niet precies wat dit betekent voor hun portemonnee. Aan de achterkant worden hun inkomsten verrekend met hun uitkering en toeslagen. Dat is een fikse drempel om aan het werk te gaan. Bovendien kan dit leiden tot schulden.

Het plan is dat mensen die deels werken en een aanvullende uitkering krijgen, hun loon en uitkering tegelijkertijd ontvangen. Dit zorgt voor overzicht en betere budgettering. Een aantal gemeenten experimenteert met een tussenrekening. Van daaruit betaalt zij het loon en de uitkering uit.

Het plan is ook om de administratieve last te verminderen voor inwoners met een deeltijdbaan en een aanvullende uitkering. Dit voorkomt vertragingen in het aanvullen van de uitkering. Voor u als gemeente betekent dit, dat u voortaan de polisadministratie kunt gebruiken voor de verrekening. De inwoner hoeft geen loonstroken meer in te leveren, mits de werkgever de loonaangifte tijdig indient.

Mensen met een bijstandsuitkering die meer uren gaan werken, hebben te maken met allerlei landelijke en gemeentelijke regelingen. Hierdoor is het lastig om per persoon te bepalen wat het netto-inkomen wordt. Dit zorgt voor inkomensonzekerheid, waardoor mensen niet zo gauw kiezen voor meer uren betaald werk. Het kabinet wil met de gemeenten afspraken maken over het lokaal beleid om de armoedeval te verkleinen. Daarbij hoort ook dat de gemeente duidelijke informatie geeft en inzicht biedt in de financiële situatie. Hiervoor wordt een toolkit parttime werk ontwikkeld.

 

  1. Mensen doen mee op de best passende plek

Voor mensen in de dagbesteding krijgen is de stap naar werk niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor de stap van beschut werk naar de banenafspraak. Want loont dit wel? En wat als het niet lukt? Het ministerie, Divosa en Stimulansz onderzoeken de knelpunten en de oplossingen. Op basis hiervan worden activiteiten ontwikkeld om de overgangen te versoepelen. Ook VNG, UWV en Cedris zijn actief in het ontwikkelen van oplossingen.

 

  1. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning

Om de slagingskans zo groot mogelijk te maken, hebben mensen in de Participatiewet continuïteit in de begeleiding en integrale ondersteuning nodig. Vooral bij de overgangen tussen onderwijs, zorg en werk. Is dit niet goed geregeld, dan bestaat het risico op uitval. Dit geldt vooral bij mensen met een verstandelijke beperking. Het ministerie onderzoekt wat hiervoor nodig is en wat werkt.

Sommige gemeenten zijn terughoudend met het inzetten van een jobcoach. Terwijl dit juist kansen biedt voor een duurzame plaatsing van mensen met een beperking. De minister wil daarom de Participatiewet aanpassen, zodat werkzoekenden bij de gemeenten een aanvraag kunnen indienen voor ondersteuning op maat.

 

Bijdrage aan de participatieketen door Stimulansz

Stimulansz is nauw betrokken bij het project ‘Simpel switchen in de Participatieketen’. In opdracht van het ministerie van VWS brachten we in kaart of er sprake is van een armoedeval en zo ja, waardoor deze wordt veroorzaakt. We brachten landelijke en lokale regelingen in kaart en keken in hoeverre het samenspel tussen centrale inkomensondersteunende voorzieningen (heffingskortingen en toeslagen) en decentrale inkomensondersteunende voorzieningen bijdraagt aan een armoedeval. Ga naar ‘Samenspel landelijk en gemeentelijk inkomensbeleid: een onderzoek naar de armoedeval.

Samen met Movisie onderzoeken we de knelpunten bij de overgang van de dagbesteding naar werk. Ook onderzoeken we mogelijke oplossingen. Daarbij betrekken we de ervaringen van gemeenten, aanbieders van dagbesteding, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. We leveren het onderzoek na de zomer van 2020 op. Dit moet als basis dienen voor het bepalen van de activiteiten om de overgang van dagbesteding naar werk te versoepelen.

Professionals geven aan vooral kennis en ervaring te hebben in hun eigen domein (zorg, werk, inkomen). Daardoor wordt soms niet goed (of te laat) doorverwezen als andere hulp nodig is. Veelal ontbreekt een breder overzicht van mogelijkheden in het sociaal domein. De Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en Stimulansz werken in het kader van het programma Vakmanschap aan handvatten voor professionals gericht op een houding van integrale ondersteuning. Zij werken concrete oplossingen uit in zogenoemde visuals of factsheets. Deze worden besproken in een serie bijeenkomsten. Centraal daarin staat de vraag hoe het begeleiden van een stap in de Participatieketen kan plaatsvinden en wat dit oplevert voor de betrokken kandidaat.

Blijf op de hoogte van ‘Simpel Switchen in de participatieketen’

Natuurlijk wilt u als gemeente op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van ‘Simpel Switchen in de participatieketen’. Dat kan het de juridische kennisbank ‘Inzicht Werk en Participatie’. U heeft hiermee toegang tot actuele informatie over wet- en regelgeving (gecombineerd met lokaal beleid) en jurisprudentie. Waaronder natuurlijk ook informatie over het project ‘Simpel Switchen’. Ontdek de voordelen van de kennisbank Inzicht Werk en Participatie

Anderen bekeken ook

Themapagina

 

Blijf op de hoogte!

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van ‘Simpel Switchen in de participatieketen’? Actuele informatie over wet- en regelgeving vindt u in de module Werk en Participatie van onze kennisbank Inzicht sociaal domein.