0

Op 28 januari 2021 start weer een nieuwe reeks een  nieuwe reeks van 6 bijeenkomsten van de opleiding Beleidsadviseur sociaal domein. In de volgende video vertelt Jessica van de Wouden, beleidsmedewerker bij de gemeente Emmen, waarom zij voor de opleiding heeft gekozen en wat het haar in de praktijk heeft gebracht.

Inhoud opleiding

De opleiding Beleidsadviseur sociaal domein duurt 6 dagen en bestaat uit de volgende onderdelen:
Van visie naar organisatie
Bij dit onderdeel ligt de nadruk op alle veranderingen in het sociaal domein en hoe u de vertaalslag maakt naar uw gemeentelijke organisatie.

 • Gevolgen van de Transformatie voor uw gemeentelijke organisatie.
 • Effectief samenwerken in het sociaal domein.
 • Beleidsontwikkeling in historisch perspectief.
 • Relatie politiek en bestuur en rol bestuursadviseur.
 • Wat we kunnen vragen van de zelfredzame burger.
 • Omgekeerd denken: niet de regels, maar de bedoeling voorop.
 • Inwoners en cliëntenraden betrekken bij het vormen van beleid.

Wetskennis
Bij dit onderdeel gaan we in op de actualiteit en de onderlinge samenhang tussen de wetsterreinen.

 • Participatiewet, Awb, Wmo, Jeugdwet, schuldhulpverlening en onderwijs naar burgerthema’s.
 • De omgekeerde verordening.
 • De relatie tussen dagbesteding, beschut werk, Wsw en baanafspraakbanen.
 • De problematiek van jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.
 • Afstemming van de dienstverlening Wmo en de Participatiewet voor de doelgroep van het UWV.
 • De aansluiting Jeugdzorg, Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) en Participatiewet.
 • Armoedebeleid als rode draad door het sociaal domein.
 • De rol van privacywetgeving op verschillende wetsterreinen.

Financiering en inkoop
Hier bespreken we het toepassen van de ontschotte budgetten in de nog verkokerde organisaties. En verder: de mogelijkheden van financieel sturen in het sociaal domein.

 • Overzicht van budgetten, reikwijdte en grenzen.
 • Alternatieve financieringsmogelijkheden.
 • Voor- en nadelen van diverse bekostigingsmethodieken.
 • Sluitende verantwoording sociaal domein.
 • Mogelijkheden resultaatbeïnvloeding.
 • Inkoop en bekostiging.

Effectief beleid ontwikkelen en uitvoeren
U heeft dagelijks te maken met het spanningsveld tussen management, bestuur en uitvoering. Tegelijkertijd wilt u dat uw beleid in lijn is met de gemeentelijke belangen. Hoe gaat u hiermee om? Wat is ervoor nodig om een beleidsplan te maken dat brede steun krijgt van alle stakeholders. En welke professionele vaardigheden heeft u nodig om dit traject tot bevredigend resultaat te kunnen brengen?

 • Het ontwikkelen van effectief beleid.
 • Informatiebehoefte bepalen.
 • Een probleemanalyse maken.
 • Indicatoren om het effect van het beleid te meten.
 • De balans tussen politieke, maatschappelijke en individuele belangen.
 • Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit.
 • Doelmatig communiceren.
 • Pitchen voor verschillende doelgroepen.
 • Welke benadering kiezen bij welke doelgroepen?
 • Het uitbreiden van uw netwerk en relatiebeheer.

Realiseren ambities gemeente

Na deze complete opleiding beschikt u over de kennis en vaardigheden om een beleidsvoorstel te maken waarmee uw gemeente haar ambities kan realiseren.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp