0

Beide berichten gaan over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En beide lijken het gevolg van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Berichten

Het eerste artikel gaat over een motie van GroenLinks-kamerlid Voortman. Deze motie die is aangenomen door de Tweede Kamer, vraagt de minister van Wonen en Rijksdienst – in samenspraak met cliëntenorganisaties – alle ministeriële gebouwen op toegankelijkheid te screenen. Voor 14 juli 2017 moeten de ministeries allemaal zelfstandig toegankelijk zijn.
Het tweede bericht is het ter inzage leggen van het “Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte”, waarvan een conceptversie tussen 25 oktober tot 7 november 2016 beschikbaar is voor internetconsultatie.

VN-Verdrag gehandicapten

Het lijkt erop dat het VN-Verdrag dus serieus wordt genomen. Of dat echt zo is zal nog moeten blijken. Het Verdrag is nog vers en het Besluit is, naar aanleiding van de amendementen van Dijk c.s. en Van der Staaij en Keijzer bij de behandeling van het VN-Verdrag in de Tweede Kamer, een must. Er is een nieuw artikel opgenomen in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) dat moet bevorderen dat handicap de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Ministeries ontoegankelijk

Want de motie Voortman duidt erop dat er nog ministeries zijn die ontoegankelijk zijn. Als de overheid het goede voorbeeld moet geven heeft ze het kennelijk de afgelopen decennia niet goed gedaan, dat deze motie nog nodig is. Wellicht heeft het ook te maken met de regelgeving rond toegankelijkheid, die grotendeels ontbreekt en met de toekomstige Omgevingswet nog minder dreigt te worden. Want regels rond toegankelijkheid die nu opgenomen zijn, zullen bij invoering van de Omgevingswet vervallen. Een stap achteruit dus. Het is een goed begin dat ruim binnen een jaar de ministeries zelfstandig toegankelijk moeten zijn. Maar wellicht dat het nieuwer Besluit dat in de weg gaat staan.

Besluit toegankelijkheid

Het nieuwe Besluit toegankelijkheid, waarop tot 7 november kan worden ingesproken, regelt wat ‘geleidelijke verwezenlijking van toegankelijkheid’, een nieuw begrip in de Wgbh/cz, nu precies betekent. En ook wat onder een ‘voorziening van eenvoudige aard’ moet worden verstaan. Van dit laatste is sprake als de voorziening op weinig ingrijpende wijze en zonder of met weinig kosten tot stand kan worden gebracht. En die voorzieningen moet zo nodig direct getroffen worden; daarna moet men zorgdragen voor de algemene toegankelijkheid van personen met een handicap, mits dat geen onevenredige belasting is. In het artikel staan een aantal factoren, die in de beoordeling of het om een onevenredige belasting gaat, moeten worden meegewogen.

De juiste weg

De vraag is of hiermee de juiste weg wordt bewandeld. We hebben bijna 35 jaar geleden het ‘Jaar van de gehandicapten’ gehad, waarbij heel veel aandacht werd gegeven aan mensen met een beperking. Daarna is er best het nodige veranderd, maar veel te traag. Die toegankelijkheid blijft een weg zonder licht aan de horizon. En mijns inziens heeft dat alles te maken met de vrijblijvendheid waarmee het ter hand wordt genomen. Iedereen lijkt bang te zijn dat het te veel kost. De ratificatie van het VN-Verdrag is daar het grote voorbeeld van. Er is vele malen berekend wat het zou gaan kosten.

Eén oplossing

Toch lijkt er maar één oplossing: eis voor elk nieuw gebouw vanaf 1 januari 2017 volledige toegankelijkheid. Van het gehele gebouw, niet van toegankelijkheidszones. Leg dat vast in de Omgevingswet. Was dit al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw gebeurd dan zag de wereld er nu heel wat toegankelijker uit. En het is bekend: bij nieuwbouw kost toegankelijkheid niet veel meer. Zorg voor het uitvoeren van deze regels door in alle opleidingen – van architect tot timmerman – de toegankelijkheid een plek te geven. En start een voorlichtingscampagne die de zaak omdraait: mensen met een beperking zijn klanten die geld kunnen opleveren en juist die wil je graag binnen hebben! Maar het startpunt is de wetgeving. En toegankelijke nieuwbouw. Maar ook bij verbouwing moet toegankelijkheid een volledige plaats krijgen. Tenzij het niet kan of de kosten buitenproportioneel zijn. En dat kan je beoordelen door er een bepaald percentage voor vast te stellen.

Inspraak

Ik ga dit bij de inspraak melden. Maar ook: toegankelijkheid is (veel) meer dan alleen fysieke toegankelijkheid. Laten we dat niet vergeten. De motie Voortman heeft het over: gebouwen die zelfstandig toegankelijk moeten zijn… en de rest?

Meer informatie

Wilt u de tekst van de motie Voortman lezen? Klik hier. Op de website van de consultatie vindt u ook het concept-Bouwbesluit.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp