0

Zelfstandigen kunnen hun beroep niet meer uitoefenen, flexwerkers worden niet meer opgeroepen en studenten zijn hun bijbaantjes kwijt. Ook al voelt iedereen aan dat het aantal mensen met schulden enorm moet toenemen, toch lijkt er bij gemeenten nog geen grote toeloop te zijn van mensen met schulden. Ik laat u graag zien wat u kunt doen om te zorgen dat deze mensen wél bij u komen.

Schaamte

Een grote belemmering om hulp te vragen bij schulden is schaamte. Juist bij de groep die zich schaamt voor schulden of moeite heeft hulp te vragen, kan uitstelgedrag voor meer problemen zorgen. Schaamte en andere factoren maken bovendien dat mensen die hulp nodig hebben dat (nog) niet altijd willen. Nu zo veel mensen het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis zou het kunnen zijn dat het taboe op schulden kleiner wordt. Maak in uw communicatie (flyers, website, plaatselijke krant) inzichtelijk dat het hebben van schulden echt iedereen kan overkomen en dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Maak duidelijk dat de gemeente er is om te helpen bij het oplossen van de schulden. Laat bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige uit uw gemeente vertellen wat hem of haar is overkomen en hoe hij of zij geholpen is door de gemeente. En laat een schuldhulpmaatje uit uw gemeente vertellen wat hij of zij voor iemand kan betekenen.

Kwetsbaar

Het kan ook zijn dat de mensen met financiële problemen de weg niet weten te vinden, omdat ze bijvoorbeeld laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Of omdat ze een licht verstandelijke beperking hebben. Door te onderzoeken waar deze kwetsbare mensen vaak komen, kunt u ze gericht informeren over de mogelijkheden die u voor ze heeft. Vraag bijvoorbeeld aan mensen die zich melden hoe ze u hebben gevonden en welke gelegenheden ze regelmatig bezoeken. Hang daar flyers op met duidelijke informatie, bij voorkeur met veel plaatjes en weinig tekst. Zorg ook dat ketenpartners u kennen en weten wat u doet. U kunt daarbij denken aan scholen, huisartsen, het buurthuis en het sociaal werk. Vermoeden zij financiële problemen bij inwoners, dan kunnen zij ze naar u doorverwijzen of aan u overdragen.
De meest kwetsbaren worden door de coronacrisis het hardst geraakt. Als deze inwoners ook financiële zorgen hebben, raakt dat hen dubbel zo hard.

Contact

Er kan zich nog een probleem voordoen. De nieuwe groep mensen die in de armoede geraakt, is nergens bekend omdat ze vóór de crisis geen contact had met hulporganisaties. Deze mensen weten de gemeente daardoor niet snel te vinden en de gemeente weet hen niet snel te vinden. Daarom is het des te belangrijker dat u weet wie deze mensen zijn en hoe en waar u hen kunt bereiken. Welke plekken bezoeken ze? Denk bijvoorbeeld aan de supermarkt als plek voor uw flyer.
Een extra moeilijkheid: het isolement waarin armen vaak leven. Armoede blijft zo nog meer verborgen. Het vraagt inspanningen van de gemeente om deze inwoners te vinden en te bereiken.
Voor veel mensen in armoede is persoonlijk contact belangrijk. Maar persoonlijk contact kan door corona niet. Hoe kunt u deze mensen dan wel bereiken? Bedenk dat de telefoon niet altijd het meest geschikte communicatiemiddel is. Belt u zonder nummerherkenning, dan zal dat voor iemand met schulden mogelijk een drempel zijn om de telefoon op te nemen. Wat als het een schuldeiser is?
U kunt ook duidelijke informatie of filmpjes plaatsen op facebook. Verder kunt u informatiemateriaal via de consultatiebureaus en GGD’s verspreiden. Scholen zien kinderen die in armoede leven. Ga een verbinding aan met de school om via hen met de ouders in contact te komen.

Dienstverlening

Veel organisaties communiceren nu via Whatsapp, Facebook en Instagram.
Bij de dienstverlening aan de financieel kwetsbare inwoner is het de kunst om steun te bieden en tegelijkertijd de regie van mensen over hun eigen leven te versterken.
Maar stel de inwoner weet u te vinden en belt met een vraag. Hoe gaat het dan verder? Durft u door te vragen waar de inwoner allemaal mee zit? Alleen als de inwoner voelt dat hij u kan vertrouwen, dat u werkelijk geïnteresseerd bent en wilt luisteren, zal hij zijn verhaal doen. Dat is het begin. Voor veel mensen is het een opluchting dat ze kunnen uitspreken dat ze moeite hebben met rondkomen. Vraag altijd goed door. Houden ze geld over aan het eind van de maand? Zo nee, wat is voor hen dan het lastigste om te betalen? Heb daarnaast aandacht voor de sociaal-emotionele kant: verlies van werk is niet niks, erken dit. Zorg dat u goed inzicht krijgt in wat er speelt, dat helpt bij het bepalen van uw vervolg-stappen.
U kunt bijvoorbeeld een voorzieningencheck aanbieden. Ontvangt de inwoner alle voorzieningen waar hij recht op heeft? Dat kan met de tool Berekenuwrecht. Daarnaast heeft de overheid allerlei extra voorzieningen getroffen. Komt de inwoner daarvoor in aanmerking?

Aandacht voor negatieve emoties

Als de dienstverlening op gang is gekomen, is het goed dat u zich realiseert dat niet iedere inwoner u in dankbaarheid om de hals valt. Uit het rapport ‘Drempels slechten – Belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening’ uit mei 2020, blijkt dat we te vaak onvoldoende aandacht hebben voor de negatieve emoties die  schuldhulpverlening bij klanten op kan roepen. Heb daarvoor aandacht in uw contact met de inwoner.
Wat lastig kan zijn als de aanzwellende stroom van aanvragen ook tot stress leidt bij uzelf. Het is belangrijk dat u als professional rust uitstraalt en creëert. Dan krijgt de inwoner de ruimte om na te denken en zijn problemen op te lossen. Richt u op wat stress wegneemt bij de inwoner. In veel gevallen kan dat door het stabiliseren van de financiën, door het inkomen te verhogen en de  uitgaven te verlagen.

Kennis

Tot slot: Vergeet vooral niet uw eigen kennis op peil te houden. Volg trainingen, zowel op kennis als op gesprekstechnieken.
We zien u graag op één van onze trainingen!
In onze kennisbank Inzicht Sociaal Domein Schuldhulp vindt u meer tips en handreikingen voor toegankelijke en laagdrempelige schuldhulpverlening.
 
 

Geselecteerd op basis van dit onderwerp