0

Jeugd

1. Jongeren in het sociaal domein: 5 problemen én de oplossing?

Stel. U wilt graag saucijzenbroodjes maken. Voor brooddeeg gaat u naar de bakker en vervolgens gaat u voor het saucijsje naar de slager. Daar moet u tot uw verbazing een aanvraagformulier invullen. De slager schat uw zelfredzaamheid hoog in en geeft u een koe. Verbijsterd gaat u terug naar de bakker, die uiteindelijk de koe van u overneemt en met de slager aan de slag gaat om samen een saucijs voor u te maken.

2. Controleren ID Kind

Klopt het dat wij bij verzoeken binnen de Jeugdwet het identiteitsbewijs (ID) controleren van het kind? Als het kind geen ID heeft of niet bij een gesprek aanwezig is, volstaat dan het controleren van het ID van de ouder(s)?

3. Hersenontwikkeling bij kinderen in armoede

Maar liefst 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Als gemeente is het belangrijk om naast de materiële gevolgen van kinderarmoede ook oog te hebben voor de immateriële gevolgen. Wist u bijvoorbeeld dat armoede een negatieve invloed heeft op de hersenontwikkeling in de kinderjaren?

4.Dyslexiezorg en Jeugdwet

Hoe zit het nu met het vergoeden van dyslexiezorg vanuit de Jeugdwet? Vergoeding van dyslexiezorg is mogelijk als de begeleiding vanuit school onvoldoende is en diagnostisch onderzoek uitwijst dat er aanvullende specialistische behandeling nodig is. Wij kennen een vergoeding toe voor behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) die is vastgesteld volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Wij krijgen regelmatig aanvragen waar niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, maar waarbij verzocht wordt of er een uitzondering gemaakt kan worden. Graag willen wij van jullie weten of we deze ‘uitzonderingen’ die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen afwijzen.

5. Hoe dwingend is het opleggen van een zoekperiode aan jongeren in de Participatiewet?

De zoekperiode van 4 weken in de Participatiewet geldt voor alle jongeren onder de 27 jaar (artikel 41 lid 4 PW). Is dit artikel nog wel van deze tijd, vraag ik mij af. De zoekperiode is bedoeld om jongeren aan te sporen terug naar school te gaan of om aan het werk te gaan. Daar is op zich niets mis mee. Maar met de invoering van de Participatiewet is de doelgroep jongeren behoorlijk uitgebreid. Nu zitten er jongeren bij die het simpel gezegd niet aankunnen om terug naar school te gaan of op eigen houtje te gaan werken in loondienst. Het lijkt me daarom logisch om voor deze jongeren een uitzondering te maken in die zin dat voor hen geen zoekperiode van 4 weken hoeft te gelden. Is dat toegestaan?

Participatiewet

6. Samenwonen om zorg te geven, hoe zit dat met de bijstand en wat gaat er veranderen?

De Tweede Kamer heeft op 10 september 2019 ingestemd met een wijziging van de Participatiewet. Broers, zussen, grootouders en kleinkinderen die gaan samenwonen om voor elkaar te zorgen worden voortaan gekort op hun bijstandsuitkering.

7. Bijstand en naar het buitenland

Een klant is dit kalenderjaar nog niet naar het buitenland geweest. Hij geeft aan per 22 mei naar het buitenland te gaan en verzoekt om de uitkering per 19 juni te beëindigen. Kan dat? De klant stelt het recht te hebben om 4 weken met behoud van uitkering in het buitenland te verblijven.

8. Recht op bijstand bij opname in een kliniek?

Wie het televisieprogramma ‘Verslaafd’ heeft gezien of het Instagramaccount van bepaalde bekende Nederlanders in de gaten houdt, weet het al: afkicken van een verslaving hoeft niet in Nederland en het lijkt een trend om af te kicken in een kliniek in het buitenland. Aan Stimulansz wordt vaak de vraag gesteld hoe het zit met het recht op bijstand als iemand langer dan 4 weken in het buitenland verblijft in verband met opname in een (afkick)kliniek. Opvallend is dat het bij deze vragen bijna altijd om een behandeling in een kliniek in Zuid-Afrika gaat.

9. Bijstand zonder verblijfsdocument? Chavez-Vilchez maakt het mogelijk

Eerst was er het Zambrano-arrest. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) deed op 8 maart 2011 een belangrijke uitspraak over het ‘effectieve genot’ van ‘Unieburgertjes’: de minderjarige kinderen met de Belgische nationaliteit van de familie Zambrano. Meneer en mevrouw Zambrano waren zelf geen burger van de Europese Unie. Maar hun kinderen, die in België zijn geboren, wel.

10. Twee huizen én bijstand, het kan!

De Tweede Kamerleden Wiersma en Peters hebben een motie ingediend over de gevolgen van fraude met vermogen in het buitenland. Een motie van nog geen 200 woorden. Waarom is deze motie ingediend en wat zijn de gevolgen in de praktijk als deze wordt aangenomen?

Schuldhulpverlening

11. Dwangakkoord mogelijk voor fraudeschuld aan gemeenten

De rechtbank in Rotterdam heeft in een uitspraak een dwangakkoord opgelegd aan een gemeente met een fraudevordering op grond van de Participatiewet.

12. Drastische verandering armoedebeleid

Over de Miljoenennota is al veel geschreven. Vooral over wat er gaat komen op het gebied van het armoedebeleid. De regering heeft over de plannen advies gevraagd aan de Raad van State. En dit advies is heel interessant. Volgens de Raad is een fundamentele aanpassing van de structuur van dit armoedebeleid nodig om de omvangrijke armoede aan te pakken.

13. Begrafenispolis contant maken bij schuldhulpverlening

Een ouder echtpaar (70 en 65 jaar oud) komt in aanmerking voor schuldhulpverlening. Alles wat vermogenswaarde heeft, moet contant worden gemaakt om de schuld te doen verminderen. Het echtpaar heeft een begrafenispolis. Moeten we deze contant maken? Welke afwegingen kunnen we maken?

14. Betaling doen na overlijden van klant

Een enkele keer per jaar overlijdt een klant tijdens het schuldregelingstraject. Bij een verklaring van erfrecht betalen wij het gereserveerde geld uit aan de schuldeisers. Het eventuele resterende saldo betalen wij in opdracht van de erfgenamen uit aan vaste lasten. Wat is de gang van zaken op het moment dat er geen verklaring van erfrecht is? Het gereserveerde bedrag betalen we uit aan de schuldeisers, maar wat doen we met het bedrag dat overblijft?

15. Betere bescherming beslagvrije voet

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft in november 2018 bekendgemaakt dat zij de invoering van de vereenvoudigde vaststelling van de beslagvrije voet uitstelt tot 2021. Dit betekent echter niet dat de schuldenaar tot die tijd aan zijn lot moet worden overgelaten. Iedere professional in het sociaal domein kan zich inzetten om de beslagvrije voet van de inwoners te waarborgen.

Wmo 2015

16. De hulphond: Wmo of zorgverzekeraar?

Een cliënt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) meldt zich bij de Wmo van zijn gemeente. Hij vraagt om een vergoeding voor een hulphond op grond van de Wmo 2015. Kan een hulphond als Wmo-maatwerkvoorziening worden gezien?

17. Afbakening Wmo en Wlz

Een cliënt heeft een Wmo melding gedaan voor een aantal maatwerkvoorzieningen. Hij heeft ook een Wlz indicatie. Ik wil onderzoeken of de cliënt voor zijn vragen onder de Wmo valt of onder de Wlz. Waar moet ik bij mijn onderzoek op letten?

18. Top 5 valkuilen bij indiceren van begeleiding in de Wmo

Het is een uitdaging is om te komen tot een goed gemotiveerde omvang van de indicatie begeleiding. De top 5 meest voorkomende valkuilen bij  het indiceren van begeleiding die u moet zien te vermijden.

19. Anitra Vink: ‘Word concreet bij Wmo-indicatie voor begeleiding’

Bij de indicatiestelling voor begeleiding in het kader van de Wmo is het belangrijk om zo concreet mogelijk te zijn, zegt Anitra Vink. Zij raadt aan om de dagelijkse activiteiten van een cliënt tot in detail in kaart te brengen.

20. Paul Norp: ‘Fraude tegengaan begint bij de aanvraag’

Fraudepreventie en -bestrijding bij de Wmo en Jeugdwet leven nog niet echt in gemeenteland. Vooral voor kwetsbare cliënten is dit erg, vindt Paul Norp. Hij benadrukt het belang van duidelijke eisen in de beschikking.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp