0

1. Risico’s Participatiewet

Stimulansz heeft in opdracht van het ministerie van SZW een onderzoek gedaan naar de risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik in de Participatiewet. Er is onderzoek gedaan naar risico’s met betrekking tot identiteit, woon- en leefsituatie, verblijfsrecht, inkomen en vermogen, uitsluitingsgronden, arbeids- en re-integratieverplichtingen en de taaleis. Lees meer >

foto meisje zwerfjongere

2. Woonplaatsbeginsel Jeugd: verandering 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 verandert het woonplaatsbeginsel Jeugd. Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente inhoudelijk én financieel verantwoordelijk is voor het bieden van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Lees meer >

Michel Gooijer

3. De weg naar rechtmatigheidsverantwoording per 2021

Misschien ontvangt uw gemeente al jarenlang een goedkeurende verklaring van de controlerende accountant. U bent daar trots op en dat is terecht. Vanaf 2021 gaat dit proces er anders uitzien. Dan legt het college van B&W zélf verantwoording af over het rechtmatig handelen van de gemeente. De accountant beoordeelt dan alleen nog of de door het college van Burgemeester & Wethouders opgestelde rechtmatigheidsverantwoording betrouwbaar tot stand is gekomen. Lees meer >

4. Kwijtschelden van schulden

Ruim 1.400 Arnhemmers zijn sinds 1 januari 2020 van hun schuld bij de gemeente af. Arnhem scheldt voor mensen die 36 maanden lang hun best hebben gedaan om hun schuld af te lossen het nog openstaande bedrag kwijt. De regeling, die deel uitmaakt van nieuw beleid, kost de gemeente in totaal 2,5 miljoen euro. Arnhem wil niet langer dat inwoners met schulden nog meer problemen krijgen door het invorderingsbeleid van de gemeente. Lees meer >

Frans Kuiper, Stimulansz

5. Wat is goed werk voor u?

Een verbeterde kwaliteit van werk is goed voor de mensen, de samenleving en de economie. Het betere werk, kortom, moet worden bevorderd voor iedereen en door iedereen. Dit is de conclusie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in hun rapport Het betere Werk’’ dat in januari 2020 is gepubliceerd. Interessant is dat de WRR een soort definitie geeft van het begrip ‘goed werk’. Lees meer >

Meer interessante blogs?

Meer over de Jeugdwet, Particpatiewet, Schuldhulpverlening of Wmo?
Bekijk dan onze best gelezen blogs van 2019!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp