1 dagdeel
Training
127,50
6 november 2017
Meld u aan
Inmiddels zijn de transities binnen het sociaal domein achter de rug en vindt de transformatie volop plaats. Wmo 2015, de Jeugdwet en de nieuwe Participatiewet zijn de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vrijwel alle gemeenten hebben een sociaal wijkteam ingericht. De focus ligt vooral op het bevorderen van de eigen kracht van burgers, gebruikmaking van hun eigen netwerk en zelfredzaamheid. Achterliggende gedachte: 80% van de burgers kan het op eigen kracht redden, maximaal 20% komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening en/of uitkering.
Niets mis mee natuurlijk. Maar hoe zit het met het in acht nemen van de eisen, die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt aan de uitvoering in relatie tot de wettelijke bepalingen van de Wmo 2015? De Wmo zelf kent minder strakke regels, gemeenten hebben meer beleidsvrijheid. Neemt u besluiten nog steeds zorgvuldig en binnen juridische kaders? Neemt u de juiste termijnen in acht? Voldoet het besluit aan alle vereisten? Neemt u in alle gevallen formele besluiten? Meerdere gemeenten laten een besluit soms ook achterwege. Wat regelt de wet en hoe gaat het in de praktijk?

We leggen de 2 wetten eens goed naast elkaar en bespreken via een aantal actuele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) waar u als sjd’er op kunt en moet letten bij de belangenbehartiging.

Doelgroep

Voor professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners en wijkteam-professionals.

Na deze training weet u hoe u de Wmo 2015 kunt toepassen en tegelijk kunt blijven voldoen aan de eisen die de Awb stelt.

Inhoud

 • Het landelijk wettelijk kader en gemeentelijk beleid (verordeningen en beleidsregels).
 • De relatie tussen de Awb en Wmo 2015.
 • De relatie tussen de Wmo 2015 en Wet langdurige zorg
 • Beginselen van behoorlijk bestuur (onder andere zorgvuldigheid, motivering, evenredigheid et cetera).
 • De melding, de aanvraag; eisen en termijnen.
 • Het leveren van maatwerk in de Wmo 2015.
 • Soort categorieën voorzieningen en persoonsgebonden budget.
 • Het onderzoek en de eisen hieraan.
 • Extern advies.
 • Rechten en plichten; informatieplicht, medewerkingsplicht en privacy van de cliënt.
 • Eisen aan het verslag en aan een beschikking.
 • Het besluit: wat een besluit (beschikking) is en wat erin vermeld moet worden.
 • De rol van de toezichthouder in de Wmo 2015.
 • Bijzondere besluiten: herziening, intrekking, beëindigingen terugvordering.
 • Bezwaar, beroep en klachtregelingen.
 • Recente jurisprudentie (onder andere CRvB over huishoudelijke hulp in indiceren in uren en mantelzorg).

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160 per deelnemer.

Adviseur

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

1 dagdeel
Training
127,50
6 november 2017
Meld u aan