0

Maar heeft u ook gezien dat gemeenten straks helemaal niet in de hand hebben of er ook bijstandsgerechtigden een beschut werkplek kunnen bemachtigen? UWV bepaalt, gemeente betaalt.

Beschut werk moet

Als UWV bepaalt dat iemand uitsluitend onder beschutte omstandigheden kan werken, dan biedt het college hem een voorziening beschut werk aan. Eenmaal toegelaten tot de doelgroep is iemand dus verzekerd van een baan. Daar is één uitzondering op. Als de gemeente het minimale aantal beschut werkplekken heeft ingevuld, vervalt de verplichting om een beschut werkplek aan te bieden. De gemeente is bevoegd om meer plekken in te vullen.

UWV bepaalt

Daar zit een kans voor UWV. Iedereen die voor arbeidstoeleiding onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt kan een verzoek indienen om getoetst te worden. Maar dat geldt ook voor iedereen die een UWV-uitkering ontvangt! Zonder tussenkomst van het college. UWV keurt en adviseert, maar het college moet heel zwaarwegende redenen hebben om van het advies af te wijken. In de praktijk is het dus UWV die bepaalt en niet het college. Een actieve wervingscampagne onder de eigen uitkeringsgerechtigden zou wel eens een mooie bezuiniging kunnen opleveren voor UWV.

Gemeente betaalt!

Gemeenten betalen de kosten van beschut werk. De begeleiding, de loonkostensubsidie. En dat mogelijk jarenlang. Stel dat de mensen die door UWV getoetst worden nu vooral bij UWV vandaan komen? Dan hebben gemeenten nog steeds evenveel uitkeringsgerechtigden maar daarbovenop nog een groep mensen in beschut werk die via UWV komen. Geen besparing op de uitkering, wel extra kosten.

Race tegen de klok

Om dat te voorkomen kunnen gemeenten razendsnel eigen mensen gaan voordragen zodat UWV de handen vol heeft aan het toetsen van deze mensen. Wie weet is het minimale aantal plekken al in het eerste kwartaal gevuld, omdat iedereen zijn ‘eigen mensen’ wil plaatsen als er toch geplaatst moet worden. Daarna is er geen verplichting meer om te plaatsen, maar een bevoegdheid. In welke volgorde deze mensen worden geplaatst legt de gemeente vast in een verordening. Er komt dus geen wachtlijst! Daar is de kans voor gemeenten. Hier hebben ze beleidsvrijheid om de plekken evenwichtig te verdelen over de doelgroepen. Of om de bijstandsgerechtigden voorrang te geven.

Stuur ik nu aan op een sociaal domein oorlog?

Nee zeker niet. Ik heb er vertrouwen in dat UWV en gemeenten dit in goed overleg oplossen. Maar toch zou wat meer invloed van gemeenten goed zijn, aangezien de financiële risico’s voor hen behoorlijk groot zijn.
Daarnaast hoop ik dat de prille liefde die opbloeit tussen Werk en inkomen en Wmo bij gemeenten niet verloren gaat. Twee van oudsher behoorlijk gescheiden zuilen kwamen tot elkaar om mensen die het op eigen kracht niet kunnen te ondersteunen met vrijwilligerswerk of dagbesteding. Integrale benadering, het doel van de decentralisaties. Laten we dat ook vasthouden!

Geselecteerd op basis van dit onderwerp