Woonplaatsbeginsel, hoe zit het en wat verandert er?

Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente inhoudelijk én financieel verantwoordelijk is voor het bieden van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Bij een minderjarig kind is dit in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Daarom is het belangrijk om voorafgaand aan de hulpverlening vast te stellen wie het gezag uitoefent over een kind.

In de praktijk is het lastig voor gemeenten om vast te stellen wie het gezag uitoefent over een kind. Onder meer om die reden wordt met ingang van 1 januari 2021 het woonplaatsbeginsel gewijzigd.

In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Als de voogdij over de jeugdige berust bij een gecertificeerde instelling geldt als woonplaats de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige. Dit betekent dus dat gemeenten met jeugdinstellingen financieel verantwoordelijk zijn voor de daar verblijvende jeugdigen. Ook hier komt verandering in.

Bij jeugdhulp met verblijf wordt het uitgangspunt dat als woonplaats geldt de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp voor deze jeugdige.

Bezwaren Jeugdzorg Nederland

In eerste instantie was het de bedoeling dat de wijziging per 1 januari 2020 in zou gaan. Dat is omdat de wet niet op tijd klaar zou zijn zodat Implementatie per 2020 niet haalbaar was.

Jeugdzorg Nederland wilde dat de invoering van de wetswijziging met nog een jaar zou worden uitgesteld omdat het nu nog niet technisch mogelijk is de daadwerkelijke woonplaats van een jongere met jeugdzorg eenvoudig te achterhalen.

Dit gebeurt niet maar er komt wel een oplossing voor het vaststellen welke gemeente verantwoordelijk is.

Wilt u meer inzicht in de Jeugdwet?

Dat kan met onze juridische kennisbank Inzicht Sociaal Domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp

Deel deze pagina