0

Een nieuwe wet is de Omgevingswet, die in de plaats komt van een aantal huidige wetten. De Omgevingswet is al gepubliceerd, maar er moeten nog allerlei uitvoeringsbesluiten komen voordat de wet van kracht kan worden. Over die uitvoeringsbesluiten loopt nu een internetconsultatie. Dus de conceptteksten zijn bekend. En die teksten lezend wordt je niet blij!

De omgevingswet zelf

Aanvankelijk was er in de Omgevingswet niets opgenomen over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dankzij amendementen in de Tweede kamer stelt artikel 4.21 nu dat door regels in de uitvoeringsbesluiten “de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking is gewaarborgd”.
En aan artikel 4.20 Omgevingswet, dat stelt waaraan in die uitvoeringsregels in ieder geval aandacht moet worden besteed, moet, nu het VN-Verdrag is geratificeerd, de naam van het VN-Verdrag Gehandicapten worden toegevoegd. Ook dat dankzij een amendement. Dat is alle aandacht voor de positie van mensen met een beperking in de Omgevingswet. Niet door wetgevingsjuristen opgenomen maar door de Tweede Kamer toegevoegd.

De uitvoeringsbesluiten

Er zijn nu 4 concept Besluiten gepubliceerd: het Omgevingsbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarvan zijn voor de toegankelijkheid het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving het belangrijkst. Die betreffen de gebouwde omgeving en de buitenruimte inclusief de wegen.

Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving

Wat gebouwen betreft: daarin staan voor een beperkt deel dezelfde regels die tot op dit moment in het Bouwbesluit staan. Voor een beperkt deel, want de toelichting meldt: “De regels hiervoor zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving beperkt tot toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking”. De overige regels die het Bouwbesluit 2012 stelde aan bruikbaarheid zijn vervallen in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het gaat hierbij om de bruikbaarheidsvoorschriften ten aanzien van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten, bereikbaarheid, buitenberging, buitenruimte en opstelplaatsen. Het wordt aan de marktpartijen overgelaten om invulling te geven aan deze bruikbaarheidsaspecten afgestemd op de wensen van gebruikers van gebouwen.” In plaats van een betere regelgeving, is de regelgeving er op achteruit gegaan. En de regelgeving liet al behoorlijk te wensen over, want betrof alleen maar een beperkt percentage van gebouwen en daar weer een beperkt deel van!

Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving

Artikel 5.103 stelt dat rekening gehouden moet worden met de toegankelijkheid van die openbare buitenruimte voor personen met een functiebeperking. De toelichting hierop staat in de toelichting op paragraaf 8.1.12. En die is ook weer heel algemeen. Het gaat vooral om het maken van een afweging met de opmerking erbij: ” ….. hoeft het belang van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte niet altijd ten koste van alles te worden gewaarborgd. Bijvoorbeeld in de natuur is toegankelijkheid voor alle groepen personen niet altijd mogelijk of wenselijk.” Dit soort zinnen zijn heel erg onhandig! Dat is bij voorbaat al een alibi er niets aan te gaan doen.

Terug naar af

De manier waarop deze ontwerpbesluiten vormgeven aan de minimale eisen van toegankelijkheid in het kader van de Omgevingswet is terug bij af. Een aantal belangrijke zaken laat men nota bene vallen. En worden aan marktpartijen overgelaten. Maar weten de schrijvers van deze ontwerpbesluiten dan niet dat het jarenlang aan de marktpartijen is overgelaten, zonder noemenswaardige effecten? Dat toegankelijkheid via regelgeving afgedwongen zal moeten worden, willen we het ooit kunnen realiseren? En dat het VN-Verdrag Gehandicapten, nu het geratificeerd is, Nederland dwingt tot een betere toegankelijkheid? Niet? Dan moeten zij hun huiswerk maar over doen. Ik hoop op heel veel inspraak in deze zin! Want kennelijk is men doof voor dit soort geluiden. Dan het aantal reacties maar opvoeren?
Via onderstaande links zijn de Besluiten te vinden:
https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_besluit_bouwwerkenleefomgeving
https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_besluit_kwaliteitleefomgeving

Geselecteerd op basis van dit onderwerp