0

Nu zou dan eindelijk werk worden gemaakt van gelijke rechten voor mensen met een handicap. Nog geen half jaar later lijkt de teleurstelling groter dan de vreugde: het eerste onderdeel dat ingevuld moet worden is ver beneden de maat.

Algemene maatregel van bestuur

Het gaat om een consequentie van de ratificatie. Want door de ratificatie is er een nieuw artikel toegevoegd aan de Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten dat bepaalt dat iedereen geleidelijk zorg moet dragen voor algemene toegankelijkheid tenzij dat een onevenredige belasting is. Bij algemene maatregel moet verder ingevuld worden wat geleidelijke verwezenlijking is en wat voorzieningen van eenvoudige aard zijn en wat onevenredige belasting is.
Dit artikel is al vaag. Maar de in lid 2 genoemde algemene maatregel van bestuur is nog vager. Je moet namelijk in ieder geval doen wat moeiteloos kan voor wat betreft ingrepen aan een gebouw en bijkomende kosten. En om te bepalen wat een onevenredige belasting is wordt een hele reeks van punten genoemd, omvang, middelen en aard van de organisatie, geraamde kosten, geraamde nut, de levensduur van de aanpassing, de historische, culturele, artistieke of architectonische waarde en de veiligheid en uitvoerbaarheid.

Inspraak

De concept algemene maatregel van bestuur heeft van 25 oktober tot 7 november opengestaan voor consultatie via internet. In totaal zijn 592 reacties binnengekomen, bijna allemaal negatief. Er is ook de nodige aandacht geweest in de media hierover. De vraag is nu: wat maakt het allemaal uit?

Bedoeling

De bedoeling van het VN-Verdrag is door de Commissie die over het VN-Verdrag waakt in 2014 via een uitleg van artikel 9 van het VN-Verdrag, dat gaat over die toegankelijkheid, verduidelijkt. Daarin is te lezen dat het gaat om een geleidelijke verwezenlijking, omdat het niet realistisch is van de één op de andere dag te verwachten dat ineens alle obstakels verdwenen zijn. Maar ook staat er dat de verplichting tot het toegankelijk zijn onvoorwaardelijk is, dat wil zeggen dat diegene/die overheid/die organisatie/dat bedrijf zich niet kan verontschuldigen door te wijzen op de last die de toegankelijkheid voor hem of haar betekent. Duidelijke taal: toegankelijkheid is toegankelijkheid. Dat hoeft niet morgen, maar er moet wel overmorgen aan gewerkt worden. Niet ten koste van alles, maar er moet aan gewerkt worden. Niet met woorden, maar met daden. Met andere woorden: vanaf 1 januari 2017 is de norm in Nederland: toegankelijkheid voor iedereen. En niet alleen van gebouwen, maar ook van websites, televisieprogramma’s muziekvoorstellingen, onderwijs en noem maar op.

Laatste kans

Na de inspraak is het woord weer aan de staatssecretaris. Die kan luisteren naar alle kritiek of de kritiek naast zich neerleggen en met vage formuleringen aangeven dat ook op ‘zijn’ manier de toegankelijkheid bevorderd wordt. Waarvan iedereen weet dat het niet waar is.
Dat betekent in feite dat hij de geluiden van de mensen met een handicap niet hoort. Dat hij weer regels stelt ‘over ons maar niet met ons’ terwijl het adagium van het VN-Verdrag nu juist is: niets over ons zonder ons.

Eerste rapportage aan de VN

Het VN-Verdrag regelt dat twee jaar na ratificatie een eerste rapportage over de stand van zaken in ons land bij de VN ingediend moet worden. In die eerste rapportage zal wellicht komen te staan: ‘Bij de eerste uitwerking hebben wij besloten in strijd te handelen met het VN-Verdrag en bij het tweede “General comment” van het ‘Committee on the Rights of Persons with Disabilities’, uit 2014 en wat daar geschreven is aan het eind van punt 25. Verder hebben wij bij de eerste officiële daad, de vormgeving van de algemene maatregel van bestuur, bewust niet geluisterd naar mensen met een handicap om het niet te lastig te maken voor het bedrijfsleven en voor de middenstand als het gaat om toegankelijkheid. We vinden het wel belangrijk dat Nederland toegankelijker wordt, dat is ook nodig, maar wij zijn niet van plan daar serieus werk van te maken.’
Het lijkt me een goede binnenkomer, een dergelijk stukje rapportage.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp