0

Daarbij is het doel dat zij volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen kunnen participeren in de samenleving.

Ratificatie Nederland en consequenties

Als een van de laatste westerse landen heeft Nederland het VN-Verdrag in 2016, dus na bijna 10 jaar, geratificeerd. Daardoor moet ook Nederland werken aan de implementatie van de in de verschillende artikelen vastgelegde rechten. Het gaat daarbij om:

 • de toegankelijkheid in de brede zin van het woord;
 • de gelijke toegang tot de rechter;
 • de vrijheid van verplaatsing en nationaliteit;
 • het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij;
 • de persoonlijke mobiliteit;
 • de vrijheid van mening en meningsuiting en toegang tot informatie;
 • de eerbiediging van de privacy;
 • de eerbiediging van de woning en het gezinsleven;
 • het onderwijs;
 • de gezondheid;
 • de habilitatie en revalidatie;
 • werk en werkgelegenheid;
 • een behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming;
 • participatie in het politieke en openbare leven;
 • deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport.

Verplichtingen eerste jaren

Na ratificatie moet Nederland binnen twee jaar een rapport inleveren over de maatregelen die zijn genomen om de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag na te komen. Het rapport zal behandeld worden door het Comité voor de rechten van personen met een handicap. Daarnaast moet een monitorinstelling worden benoemd. In Nederland is dit het College voor de rechten van de mens.

In Nederland werken veel organisaties en koepels van personen met een handicap samen in de Coalitie voor Conclusie om te komen tot een zo volledig mogelijke uitvoering van dit VN-Verdrag.

Rol Stimulansz

Stimulansz ondersteunt gemeenten bij de uitvoering en realisering van het VN-Verdrag. Als overheid die het dichtst bij de burgers staat heeft de gemeente de meeste contacten met de burgers. Door de uitvoering van de Wmo 2015 zijn bovendien veel personen met een handicap bij de gemeente bekend. De gemeente heeft daardoor van alle overheden het meeste zicht op de problemen die personen met een handicap op dit moment nog hebben met het volledig, effectief en op voet van gelijkheid met andere kunnen participeren in de samenleving. Ook door de Regering wordt duidelijk richting gemeenten gekeken bij de implementatie. Op dit moment wordt het aanbod van Stimulansz naar gemeenten uitgewerkt.