0

In steeds meer wetten is inspraak van cliënten verankerd. Toch vinden veel gemeenten het betrekken van cliënten lastig en ingewikkeld.

Omgaan met cliënten

Gemeenten zijn vooral bang voor de persoonlijke verhalen en emoties van cliënten. Daarom maken gemeenten cliëntenparticipatie steeds abstracter: een brede raad met veel deskundigen. Deze raad bestrijkt het hele spectrum van het sociaal domein. Het zijn deskundigen die geen ervaring hebben met de uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheidswetten. De vraag is waar de cliënten blijven. Die haken af. In de strijd tussen beleidsdeskundigheid en ervaringsdeskundigheid verdwijnt de oorsprong en de echte waarde van cliëntenparticipatie. Een ramp is dat niet want het is tegenwoordig veel hipper om het over burgerparticipatie te hebben. En daar vallen cliënten ook onder, toch?

Succes

Wil je cliëntenparticipatie tot een succes maken, dan is het benaderen van de afzonderlijke doelgroepen een goede succesfactor. Verschillende cliënten – uit de Wmo, bijstand en jeugdzorg – hebben allemaal hun eigen invalshoek. En laat ook eens de vergadertafel los: er zijn genoeg creatieve manieren om cliënten mee te laten denken. De voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en de staatssecretaris van SZW schreven op 4 april 2016 gezamenlijk een brief aan de wethouders van de centrumgemeenten. Zij wezen daarin op het belang om cliënten structureel te betrekken bij het beleid. Ook vroegen zij bij het Regionaal Werkbedrijf aandacht voor cliëntenparticipatie. “Het is van het grootste belang dat u met cliënten spreekt.”

Het kan wel

Het Regionaal Werkbedrijf in Noord-Limburg (Venlo) zorgt via verschillende wegen voor inbreng van de betrokkenen zelf. In een zogenoemd Algemeen Beraad komen de diverse bij het Werkbedrijf betrokken partijen bij elkaar in plenaire en deelsessies. Uitvloeisel van de werksessie ‘cliëntenparticipatie’ van het Beraad enkele maanden geleden is dat er nu wordt gewerkt aan een model om die rechtstreekse inbreng structureel vorm te geven. Op die manier bleek de ervaringskennis van werkzoekenden en mensen uit het doelgroepregister, die bemiddeld zijn naar werk, duidelijk in beeld te brengen is. Voor enkele bestuurders van het Regionaal Werkbedrijf kwamen meteen al verschillende praktijksignalen op tafel!

En het kan zo simpel zijn

Een goede raad tot slot: ga met cliënten in gesprek, luister gericht en sta open voor hun mening.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp