0

Uit een onderzoek blijkt dat Nederlanders weinig weten over hun eigen zorgverzekering. Helemaal ingewikkeld wordt het als je problematische schulden hebt.
Zorgen aan je hoofd over je financiën, zorgen over je gezondheid en de kosten van de zorg. Chronisch zieken met een laag inkomen hebben de meeste last van het eigen risico. In Nederland zijn 463.000 bijstandsgerechtigden en 5,3 miljoen chronisch zieken, maar over de overlap tussen beide groepen is weinig bekend. Diezelfde mensen belanden vaak in de schuldsanering. Sommige mensen maken zich zorgen dat ze door het vragen van medische zorg nieuwe schulden maken.

Is angst voor nieuwe schulden terecht?

Wie in de schuldsanering zit, moet rondkomen van het zogeheten vrij te laten bedrag. Bij de berekening van het vrij te laten bedrag wordt rekening gehouden met het eigen risico. Dat betekent dat het betalen van het eigen risico niet leidt tot nieuwe schulden, waardoor de schuldsaneringregeling beëindigd zal worden. Of iemand met schulden zijn financiële plaatje rond krijgt als hij het eigen risico betaalt, is een andere vraag. Zorg mijden om geen eigen risico of eigen bijdrage te hoeven betalen, is dan een oplossing. Zijn er ander oplossingen?
Voor mensen met een chronische ziekte of handicap bestaan er verschillende voorzieningen voor medische kosten. Bijvoorbeeld zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Mensen met meerjarige onvermijdbare zorgkosten krijgen een compensatie op grond van de Zorgverzekeringswet.

Bijzondere bijstand?

Als de noodzakelijkheid van de medische kosten niet in het geding is, maar ze om budgettaire redenen niet meer in de basisverzekering zitten, kan voor deze kosten bijzondere bijstand worden verleend. De noodzaak van de kosten staat ook vast, als de zorgverzekering een deel van de kosten betaalt. Ook dan kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Worden mensen in de schulden bijgestaan om deze voorzieningen aan te vragen? Weten ook huisartsen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de weg te wijzen naar deze voorzieningen?
In 2015 signaleerde het NIBUD al dat uitkeringsgerechtigden aan de grens zitten van hun financiële mogelijkheden. En kerkelijke organisaties vinden het opvallend dat er de afgelopen drie jaar een toename is te zien in hulpvragen door vluchtelingen en chronisch zieken.
Steeds meer partners in het sociaal domein werken samen om ondersteuning te bieden aan mensen met problematische schulden. Als deze mensen ook gezondheidsproblemen hebben, is ook samenwerking met medische zorgaanbieders aan te bevelen. Kennis van zorgverzekering, zorgtoeslag, eigen risico en eigen bijdragen wordt onontbeerlijk voor de dienstverlening door schuldhulpverleners.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp