WerkloonT

WerkloonT is een gebruiksvriendelijke applicatie voor klantmanagers en consulenten. De applicatie berekent nauwkeurig wat de financiële gevolgen zijn als inwoners vanuit een bijstandsuitkering weer aan het werk gaan. WerkloonT wordt op maat ingericht voor uw gemeente.

hero afbeelding WerkloonT

Inzicht voor uw klantmanagers of consulenten

Inwoners weten vaak niet wat de consequenties voor hun portemonnee zijn als ze weer gaan werken. Dus kloppen ze aan bij u als gemeente of servicepunt, met vragen zoals: hoe zit het met mijn uitkering als ik (parttime) ga werken? Of: krijg ik nog huurtoeslag of zorgtoeslag als ik deze baan aanneem? Inwoners overzien vaak de gevolgen niet. Ze hebben onvoldoende inzicht in de cijfers en in alle regelingen. Dan is het fijn als uw klantmanagers of consulenten dit inzicht wel hebben en een goed financieel onderbouwd advies kunnen geven. Met WerkloonT kan dit nu heel nauwkeurig. Deze applicatie toont nauwkeurig de financiële gevolgen en waarschuwt bij een dreigende armoedeval.

Bereken het inkomen, ontdek een eventuele armoedeval

WerkloonT vergelijkt de situatie vóór (bijstand) en na (werk). Zo wordt direct helder waar iemand financieel staat. De tool biedt een compleet overzicht van het maandinkomen: het nettoloon, de landelijke toeslagen en de verwervingskosten. Maakt uw gemeente al gebruik van BerekenUwRecht, dan koppelen we beide applicaties. Dan beschikt u in WerkloonT ook over de lokale regelingen en toeslagen. Dit geeft u en de inwoner een gedetailleerd en zeer compleet beeld van de financiële effecten van de uitstroom van uitkering naar werk.

werkloont schermafbeelding

Voor wie?

WerkloonT is ontwikkeld voor klantmanagers, werk-, inkomens- en re-integratieconsulenten van gemeenten en voor werkgeverservicepunten.

Armoedeval-berekenaar

De gedachte achter WerkloonT is, dat werken meer oplevert dan financiële zelfstandigheid. Werken geeft ook persoonlijke voldoening, waardering, toekomstperspectief. Maar in hoeverre ervaart uw inwoner dit, als blijkt dat hij of zij er financieel niet direct op vooruitgaat, of er zelfs op achteruit gaat? Dat kan een drempel zijn om weer aan het werk gaan. De angst voor een armoedeval is soms heel reëel. WerkloonT berekent in hoeverre dit terecht is.

Inzicht in de knelpunten

Met WerkloonT krijgen uw professionals én de inwoners meer inzicht in de knelpunten. Moet een inwoner kosten maken voor woon-werkverkeer waardoor hij onder de streep juist minder te besteden heeft? Dan zou u dit als gemeente tijdelijk kunnen compenseren. Zo neemt u zorgen van mensen weg, wat de uitstroom naar werk bevordert. Ook bij veranderingen in de leefsituatie (zoals verandering in de gezinssamenstelling, het inkomen of de (huur)woning) kunt u met een simpele doorrekening in WerkloonT direct aan uw inwoner laten zien wat dit betekent.

Maatwerk voor uw gemeente

WerkloonT is meer dan een losse rekentool. De ene gemeente heeft andere ambities, middelen en processen dan de andere gemeente. Het is daarom heel belangrijk dat WerkloonT wordt ingebed in de uitvoering van uw gemeente. Wij richten de app dus op maat in, in drie stappen:

  1. Een intakegesprek om uw ambities helder te krijgen. Wat is het beoogde doel? En welke afdelingen en professionals gaan WerkloonT gebruiken?
  2. Implementatie op maat van WerkloonT voor uw gemeente.
  3. Instructie van een dagdeel voor gebruikers. Ze leren de tool in te vullen en de resultaten te lezen. Ook stimuleren we het voeren van het goede gesprek met uw inwoner, zodat uw professionals de juiste vragen stellen en de weerstand om te gaan werken zo veel als mogelijk wegnemen.

Extra: uitstroomscenario’s onder de loep

Wilt u in een vervolgtraject samen met onze expert John Nuijten verschillende uitstroomscenario’s onder de loep nemen? Ook dat kan. Denk bijvoorbeeld aan de finetuning van uw minimabeleid om de uitstroom van mensen uit de bijstand te verhogen. 

In 2019 deed John Nuijten in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar de Armoedeval. Ook aan het rapport Een zeker bestaan. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum uit 2023 heeft John meegewerkt. Hij is ook de bedenker van BerekenUwRecht.

Ontdek de voordelen voor uw gemeente

Denkt u dat WerkloonT een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw dienstverlening? Neem dan contact op met Sam van Grinsven. Zij informeert u graag over de mogelijkheden voor uw gemeente.

BeleidloonT

Maak ook kennis met BeleidloonT. Het is een waardevolle aanvulling op de applicatie Werkloont.

blog card header

Vragen of advies nodig?

Sam van Grinsven helpt u graag verder.

Anderen bekeken ook

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein
opgeleid

50

hoogwaardige trainingen
in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers onze trainingen beoordelen