Blijf uzelf ontwikkelen!

 

Wilt u uw kennis verdiepen of verbreden op het gebied van schuldhulpverlening? Bekijk ons brede aanbod van praktijkgerichte trainingen, platforms en workshops.

 

Bekijk het trainingsaanbod

Schuldhulpverlening: de integrale aanpak

Binnen de wettelijke kaders heeft u als gemeente de ruimte de schuldhulpverlening zelf vorm te geven. Vrijwel altijd kijken gemeenten niet alleen naar de financiële problemen, maar ook naar problemen rond wonen, gezondheid, verslaving en de gezinssituatie. Een integrale aanpak dus. Daarbij is ook steeds meer aandacht voor gedrag en gedragsverandering. Want hoe beter hulpverleners begrijpen hoe mensen keuzes maken, hoe beter de schuldhulpverlening kan aansluiten. Veel burgers met financiële problemen melden zich niet, of laat, bij de gemeente. Om deze burgers te bereiken kunnen vroegsignalering en preventie worden ingezet.

Ondersteuning door Stimulansz

Stimulansz ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren en opzetten van hun beleid rondom schuldhulpverlening.

Online kennisbank

Heeft u behoeft aan praktische, inhoudelijke en actuele ondersteuning bij vraagstukken rondom schuldhulpverlening? Dan is Inzicht schuldhulp de oplossing. Naast een actuele en juridische kennisbank ontvangt u de nieuwsbrief en kunt u onder meer gebruikmaken van de helpdesk en 1 dagdeel advies op locatie. Lees meer.

Trainingsaanbod Schuldhulpverlening

Wilt u uw kennis verdiepen of verbreden op het gebied van schuldhulpverlening? Stimulansz heeft diverse trainingen en workshops voor Schuldhulpverleners. Lees meer

Juridisch advies

Heeft uw gemeente juridische ondersteuning nodig in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Algemene wet bestuursrecht (Awb) of Faillissementswet (Fw)? Daarvoor kunt u terecht bij de juridische helpdesk van Stimulansz.Lees meer

Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is het traject waarin iemand met schulden (de schuldenaar) hulp krijgt om zijn schulden te kunnen aflossen. Met als doel dat de schuldenaar de geldzaken weer onder controle krijgt en problemen in de toekomst worden voorkomen.

Welke vormen van schuldhulpverlening zijn er?

Er is onderscheid tussen schuldhulpverlening in het minnelijk traject en schuldhulpverlening via het wettelijk traject:

Schuldregeling in het minnelijk traject

De schuldhulpverlener kijkt eerst of het mogelijk is een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers. Het doel van zo’n regeling is, dat de schuldenaar alle schulden aflost, meestal over een periode van 36 maanden. Wanneer een schuldenaar zijn schulden niet binnen 36 maanden kan terugbetalen, wordt finale kwijting aangevraagd voor het restant van de schulden. Dit kan met een schuldsanering of schuldbemiddeling. Bij schuldsanering geeft de gemeente een lening (saneringskrediet) waarmee alle schulden kunnen worden afgelost. De schuldenaar heeft dan nog alleen schuld bij de gemeente. Bij schuldbemiddeling maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers over aflossing van de schulden.

Een ander instrument is budgetbeheer. De gemeente of een schuldhulpverlener beheert dan het inkomen en zorgt voor de tijdige betalingen. Dit voorkomt nieuwe schulden of betalingsachterstanden.

Er zijn ook mogelijkheden op het gebied van financiële dienstverlening. Denk aan beschermingsbewind of stabilisatie. Bij beschermingsbewind beheert een bewindvoerder de inkomsten. Hij of zij zorgt voor een tijdige betaling van de vaste lasten. Bij stabilisatie krijgt de schuldenaar ondersteuning bij het stabiel krijgen van de financiële situatie. Dat is het geval als de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten.

Om te bepalen hoe hoog het maandelijkse aflossingsbedrag kan zijn, wordt eerst het Vrij te Laten Bedrag (VTLB) berekend. Dat is het bedrag dat de schuldenaar minimaal nodig heeft om van te leven.

De schuldenaar heeft een aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld de verplichting om alle relevante informatie door te geven. Ook u als gemeente kunt de schuldenaar een aantal verplichtingen opleggen. Zoals: gemaakte afspraken nakomen, geen nieuwe schulden maken en de verplichting om bij de Belastingdienst alle toeslagen en tegemoetkomingen aan te vragen waar hij of zij recht op heeft.

Veel mensen hebben moeite met hun financiële administratie. Stem de afspraken en verplichtingen af op de mogelijkheden van de schuldenaar en overschat de zelfredzaamheid van de schuldenaar niet.

Dienstverlening, vaak als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening, vindt in veel gemeenten ook plaats door vrijwilligers. Bijvoorbeeld door Schuldhulpmaatje.

Schuldsanering via het wettelijke traject (de Wsnp)

Lukt het niet om een regeling te treffen met de schuldeisers? Omdat schuldeisers niet willen meewerken of om een andere reden? Dan is de volgende stap: de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De schuldenaar moet hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. De gemeente helpt bij het indienen ervan.

Wat is de rol van het wijkteam in schuldhulpverlening?

Mensen met schulden moeten zich sinds 1 januari 2015 in veel gemeenten eerste melden bij het wijkteam. Een goede samenwerking tussen wijkteams en schuldhulpverlening is dus heel belangrijk.

banner opleidingen en trainingen sociaal domein

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van schuldhulpverlening?

Stimulansz heeft voor u de laatste actualiteiten op het gebied van schuldhulpverlening op een rij gezet. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

Actueel: tips voor behoorlijke schuldhulpverlening

In de praktijk blijkt dat het soms lastig is schuldhulpverlening op een behoorlijke manier uit te voeren. Mensen ervaren knelpunten en drempels in de schuldhulpverlening. Bij de Nationale ombudsman komen hierover klachten binnen. Naar aanleiding van een onderzoek heeft hij 8 tips voor behoorlijke schuldhulpverlening opgesteld.

Actueel: vernieuwende aanpak schulden

Uit onderzoek blijkt dat mensen met schulden van dag tot dag leven en onverstandige beslissingen nemen. Dit maakt het voor hen zo lastig om uit de problemen te komen. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien dat chronische stress door schulden en armoede een aantoonbaar verlammend effect heeft op het probleemoplossend vermogen. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak Mobility Mentoring®. In Alphen aan den Rijn wordt verkend hoe deze inzichten een plek kunnen krijgen in de schuldhulpverlening.

Actueel:  Brede schuldenaanpak

Veel Nederlanders hebben schulden. En al jaren proberen regering, gemeenten en andere betrokken partijen de knelpunten in de schuldhulpverlening aan te pakken. Op 23 mei 2018 heeft de staatssecretaris van SZW de Brede schuldenaanpak gepresenteerd.

Het kabinet zet in op het voorkomen van problematische schulden, treft maatregelen om problematische schulden terug te dringen en maakt afspraken met gemeenten om meer mensen met schulden effectiever te helpen.
Het rechtssysteem is zo ingericht dat dat mensen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor het nakomen van hun financiële verplichtingen en het aflossen van eventuele schulden. Daar staat tegenover dat de schuldenaar te allen tijde in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien.

Het actieplan Brede schuldenaanpak heeft 3 hoofdlijnen:

  • Problematische schulden voorkomen
  • Ontzorgen en ondersteunen
  • Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso

Actueel: vereenvoudiging van de beslagvrije voet

De deurwaarder mag op een deel van het inkomen geen beslag leggen. Dit is de beslagvrije voet. Maar hoe bereken je deze? Nu nog moet de schuldenaar zelf gegevens aanleveren over inkomsten en uitgaven. Maar deze gegevens zijn vrijwel nooit compleet. Bij het verrekeningen van de toeslagen wordt geen rekening gehouden met beslaglegging op loon of uitkering, Daardoor wordt er vaak een te lage beslagvrije voet vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan herziening van het berekenen van de belastingvrije voet. In de nieuwe situatie levert de schuldenaar zijn gegevens niet meer zelf aan, maar komen deze uit een centrale bron. Ook denkt men aan uitbreiding van het digitaal beslagregister, dat nu alleen voor deurwaarders verplicht is. Het doel is, dat de beslagvrije voet nauwkeuriger kan worden bepaald, waardoor de schuldhulpverlening voor alle partijen beter verloopt. Waarschijnlijk treedt de wet in 2021 in werking. 

Actueel: beslag op bankrekening en inboedel

De Minister voor Rechtsbescherming wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Hij stelt daarom voor om ook bij beslag op een bankrekening een deel van het tegoed te beschermen, zodat de schuldenaar in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Deze zogeheten beslagvrije voet geldt al voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, maar nog niet voor bankrekeningen. En dat laatste is onwenselijk. Iemand kan dan al snel in de problemen komen. Bijvoorbeeld  als er alleen beslag wordt gelegd op de bankrekening van de schuldenaar, terwijl diens loon of uitkering net is gestort. Dan blijft er niets over om van te leven.

Een schuldeiser kan er ook voor kiezen beslag te leggen op roerende zaken, zoals een auto of waardevolle spullen uit de inboedel van een schuldenaar. Dat gebeurt aan de hand van een lijst waarop staat wat wel en niet in beslag mag worden genomen. De huidige lijst van zaken die buiten het beslag blijven, is verouderd. Volgens de wet mag een pak melk niet in beslag worden genomen maar de koelkast waarin de melk wordt bewaard of het glas van waaruit de melk wordt gedronken wel. De lijst wordt aangepast.

Wanneer het voorstel in werking gaat treden is nog niet bekend.

Actueel: Beschermingsbewind onder druk

Wordt een inwoner onder bewind gesteld van een bewindvoerder en heeft deze persoon een laag inkomen? Dan moet u als gemeente de kosten voor de bewindvoering betalen. Echter, deze kosten drukken flink op het minimabeleid; ze slokken een groot deel van de bijzondere bestand op. De uitstroom is gering en als gemeente heeft u daar weinig invloed op. Daarom krijgt de bewindvoerder de taak om periodiek te laten zien hoe het gaat met de zelfredzaamheid van de cliënt. Deze maatregel is al van kracht voor dossiers die langer dan 5 jaar lopen. U kunt samen met de bewindvoerders komen tot een goed plan van aanpak.

Gemeenten zijn meer aan het bekijken hoe ze de instroom kunnen beperken en hoe zij inzicht krijgen in de groep die nu valt onder beschermingsbewind. Met als doel om te komen tot meer uitstroom. 

De regering is bezig met een wetsvoorstel dat gemeenten een adviesrecht geeft bij een aanvraag voor schuldenbewind bij de rechter. 

>Meer nieuws

Neem nu contact op met

Mr. Corinne Berhitu

Schuldhulpspecialist en juridisch redacteur van Kennisbank Inzicht Sociaal Domein.

Anderen bekeken ook

Blijf uzelf ontwikkelen!

 

Wilt u uw kennis verdiepen of verbreden op het gebied van schuldhulpverlening? Bekijk ons brede aanbod van praktijkgerichte trainingen, platforms en workshops.