Indicatie beschut werk en banenafspraak

Telt iemand met de indicatie beschut werk mee voor de banenafspraak? Lees het antwoord van juridisch redacteur Kris Park.

hero afbeelding Indicatie beschut werk en banenafspraak
06 februari 2024

Door Kris Park

Vraag

Bij onze gemeente hebben we een kandidaat met een indicatie beschut werk en Wajong. Telt deze kandidaat wel of niet mee voor de taakstelling van de banenafspraak? Wij als gemeente betalen de loonkostensubsidie (LKS), UWV betaalt de begeleidingskosten.

Antwoord

Inwoners die in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen tellen mee voor het quotum. Als voor iemand in het doelgroepregister op een gegeven moment de indicatie ‘beschut werk’ wordt afgegeven, dan wordt deze persoon uit het doelgroepregister verwijderd. Deze twee groepen sluiten elkaar uit. Dat betekent dat mensen met de indicatie beschut werk niet meetellen voor het quotum banenafspraak. Het zit hem dus in de indicatie beschut werk. Welke organisatie welke kosten betaalt speelt daarbij geen rol.

Voor de juristen onder ons

Volgens artikel 10b van de Participatiewet stelt het college vast dat iemand uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Daarbij maakt het gebruik van het advies dat UWV uitbrengt op verzoek van het college of de inwoner zelf.

In de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) staat wie er zoal als arbeidsbeperkte voor de quotumheffing wordt aangemerkt. De aanhef van artikel 38b Wfsv stelt vervolgens dat het moet gaan om een arbeidsbeperkte, maar niet om een persoon voor wie de indicatie beschut werk door het college is afgegeven.

In het Besluit SUWI zijn in hoofdstuk 3a onder meer regels opgenomen over de registratie van arbeidsbeperkten. In artikel 3.2 lid 3 van dit besluit staat dat de registratie van iemand met een arbeidsbeperking eindigt op de dag nadat het college op grond van artikel 10b, lid 1 Pw, heeft vastgesteld dat deze persoon een indicatie beschut werk krijgt.

In het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (bijgewerkt in november 2023) vindt u veel nuttige informatie.

Module Werk en participatie

Een heldere uitleg over de toepassing van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2004; inzicht in re-integratieinstrumenten, jurisprudentie en een overzicht van nieuwe ontwikkelingen.