Financieel Advies

Wij beschikken over veel financiële gegevens. We kunnen u op basis van deze bronnen informeren over hoe effectief en doeltreffend uw beleid is, maar ook of u kosten kunt besparen.

hero afbeelding Financieel Advies

Er gaat veel geld om in het financiële verkeer tussen Rijk en gemeenten. Geldstromen die worden gereguleerd door complexe regels, verdeelsystemen en aanvullende regelingen.

Stimulansz beschikt over veel kennis op het terrein van werk, inkomen, Wmo en jeugd. Kennis op inhoud, beleidsvarianten, maar ook financiële gegevens over wat een redelijke performance van een gemeente kan zijn. Daarom kunnen we goede vergelijkingen en beoordelingen uitvoeren. Vanuit die kennis kunnen wij verbetergebieden opsporen. Hoe effectief en doeltreffend is uw beleid? Kunt u efficiënter werken en kunt u op die manier kosten besparen?

Wij beschikken over een schat aan financiële gegevens. We kunnen u op basis van deze bronnen informeren over hoe effectief uw beleid is, maar ook hoe u kosten kunt besparen.

Doelgroep

Managers of teamleiders die werken in het sociaal domein.

Aanbod

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en advies op de volgende terreinen:

  • Een doorlichtingsonderzoek naar aanleiding van bijvoorbeeld artikel 2 van de verordening artikel 213a van de Gemeentewet. Door middel van dit onderzoek checkt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Maar ook als er een andere aanleiding is, zoals een tekort op budgetten, kan een doorlichtingsonderzoek uitkomst bieden.
  • Vangnetregeling. Als gevolg van (grote) tekorten op het bijstandsbudget worden gemeenten onder voorwaarden gecompenseerd voor tekorten. Hiervoor is de zogenoemde Vangnetregeling ingevoerd. Om in aanmerking te komen moeten er analyses zijn gemaakt in het jaar waarop de aanvraag voor de Vangnetuitkering betrekking heeft. Ook moet u een verbeterplan hebben waaruit blijkt wat u als gemeente doet om tekorten te beperken. Wij hebben inmiddels veel ervaring met het aanvragen van de vangnetuitkering.
  • In toenemende mate richten ook gemeentelijke rekenkamers of rekenkamercommissies zich op het terrein van uitvoeringskosten Participatiewet, effectiviteit van de re-integratie, succesvol debiteurenbeheer, huishoudelijke verzorging, klant/burgertevredenheid, of sturing/verantwoording op het sociaal domein in brede zin. Stimulansz zet graag haar kennis in voor dit type onderzoek, want hierdoor krijgen wij als kennisorganisatie ook beter zicht op waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo kunnen we samen met rekenkamercommissies verbeteringen formuleren. De aanbevelingen zijn concreet en uitvoerbaar.
  • Interne Controle. Aan de uitvoering van wetten en de daarbij horende verordeningen stelt de overheid eisen. Het is van belang om periodiek te meten en te rapporteren of u aan de gestelde eisen voldoet. Niet alleen voor de interne beheersing. Ook om te meten of audits te verrichten voor de jaarrekeningcontrole om zo vast te kunnen stellen of u rechtmatig handelt. Stimulansz heeft intussen al tientallen gemeenten hierbij geassisteerd.
blog card header

Vragen of advies nodig?

Andries Terpstra helpt u graag verder.

Anderen bekeken ook

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein
opgeleid

50

hoogwaardige trainingen
in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers onze trainingen beoordelen